Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dailės ir interjero restauravimas (anglų k. - Art works restauration)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Meno objektų restauravimas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras
Restauratorius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-3

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA_BA_Art works restoration.pdf

Valstybinis kodas

6121PX012

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos tikslas – suteikti pirmos pakopos universitetinį meno studijų krypties išsilavinimą, ugdyti dailininko kūrybinės veiklos kompetencijas ir individualų kūrybinį braižą, suteikti meno kūrinių (dailės ir interjero) tyrimų ir restauravimo, paveldotvarkos ir kultūros vertybių tvarkybos, meno istorijos žinių ir supratimą, išugdyti kompetencijų atlikti nesudėtingus ar vidutinio sudėtingumo meno kūrinių restauravimo darbus atsižvelgiant į restauravimo techninius, estetinius bei etikos reikalavimus, ugdyti kompetencijas veikti profesinėje aplinkoje.
Dailės ir interjero restauravimo programos absolventams yra suteikiamos žinios ir supratimas apie bendrąją dailės istorijos raidą, dailės technikas ir technologijas, jų raidą; paveldosaugos ir paveldotvarkos pamatinius principus ir įstatymus, raidą; kilnojamų kultūros vertybių restauravimo sampratos raidą ir etiką; kultūros vertybės tyrimus (istorinius, menotyrinius, cheminius ir fizikinius), restauravimo proceso (prevencinės apsaugos, konservavimo, restauravimo, sunykusių elementų atkūrimo ir kt.) visumą, eigą, technikas ir technologijas.
Išugdoma kompetencija įgytas žinias ir supratimą taikyti praktikoje – atlikti paveldosaugos ir paveldotvarkos reikalavimus atitinkantį kultūros vertybės tyrimą (informacijos rinkimas ir fiksavimas, sisteminimas, apibendrinimas, pateikimas numatyta forma), kuriame demonstruojamas istorinių ir dailėtyrinių, fizinių tyrimų ir tyrimų metodų, šaltinių išmanymas bei taikymas; spręsti nesudėtingas ar vidutinio sudėtingumo kultūros vertybės restauravimo problemas ir parengti restauravimo projektą, argumentuoti numatytų restauravimo procedūrų tinkamumą ir jas kvalifikuotai atlikti bei teisingai fiksuoti kultūros vertybės restauravimo darbus.
Išugdomos bendrosios kompetencijos, kurios formuotų absolventui poreikį mokytis ir atnaujinti žinias savarankiškai, prisitaikyti prie dinamiškos profesinės aplinkos, taip pat gebėjimą valdyti informaciją, organizuoti ir planuoti, dirbti grupėse, siekti kokybės, kritiškai mąstyti, kurti naujas idėjas, perteikti informaciją tiek specialistų, tiek ne specialistų auditorijai. Absolventas žino etinius profesijos įsipareigojimus.
Studijų programos tikslas bei rezultatas tiesiogiai siejamas su LR kultūros vertybių restauratorių kategorijų kvalifikaciniais reikalavimais t.y. programos suteikiamos žinios ir kompetencijos atitinka III ir II kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių kvalifikacinių kategorijos reikalavimuose nustatytas žinias bei gebėjimus.
Studentas nuo antro kurso renkasi vieną iš šešių programos numatomų specializacijų (meninių baldų restauravimo (Telšiuose), metalo dirbinių restauravimo (Telšiuose), molbertinės tapybos ir polichromijos restauravimo, sienų tapybos restauravimo, skulptūros restauravimo, tekstilės restauravimo) ir žinias gilina atitinkamoje srityje. Taip pat jam sudaroma galimybė užsiimti kūrybine veikla ir ugdyti individualų kūrybinį braižą.
Baigusiems bakalauro Dailės ir interjero restauravimo studijas asmenims pagal nustatytą Lietuvos Respublikoje restauratoriaus kvalifikacinės kategorijos suteikimo tvarką paprastai yra suteikiama III kategorijos kultūros vertybių X objekto restauratoriaus kategorija. Patvirtinus kategoriją, programos absolventai gali dirbti restauratoriais muziejuose, valstybinėse ir privačiose restauravimo įmonėse, komercinio restauravimo sektoriuje – antikvariatuose, galerijose, kt. Be restauratoriaus kategorijos gali dirbti įvairiuose kituose kūrybiniuose susivienijimuose bei projektuose, kurti tiek individualiai, tiek kūrybiniuose tarpdisciplininiuose projektuose; dirbti kultūros, švietimo srityje, kur reikalingos kultūros ir meno istorijos žinios bei jų taikymas, profesionaliai įvaldyti plastinės raiškos įrankiai ir metodai arba tęsti studijas magistrantūroje.