Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Restauratorius

Pavadinimas anglų kalba

Art restorer

Valstybinis kodas

PROFKVAL01469

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-15

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Ši kvalifikacija reikalinga, siekiant įgyti restauratoriaus (interjero, tapybos, sienų tapybos, skulptūros ) profesiją. Kvalifikacijos turinys. Restauratorius turi gebėti : studijų metu įgytas žinias taikyti praktikoje, atpažinti istorines dailės technologijas, jas rekonstruoti ir taikyti, gėbėti savarankiškai atlikti dailės kūrinių tyrimus, atlikti konkretaus dailės kūrinio būklės analizę, parinkti tinkamiausius dailės kūrinio tyrimo metodus (cheminius-fizikinius, polichrominius ir kt), gebėti juos analizuoti; savarankiškai parengti konkretaus (pagal specializaciją) dailės kūrinio restauravimo programą ir projektą bei jį įgyvendinti, parinkti tinkamiausius restauravimo metodus, medžiagas ir atlikti vidutinio sudėtingumo konservavimo - restauravimo darbus. Restauratorius turi įgyti šių žinių : apie esamą restauravimo ir paveldosaugos padėtį LR ir pasaulyje, apie kultūros paveldo objektų tvarkybą, žinoti tarptautines paminklosaugos chartijas, konvencijas bei rekomendacijas, apie galiojančius LR teisinius aktus, reglamentuojančius paveldo objektų tvarkybą ir apsaugą, Restauratoriaus etikos kodeksą, teorinių ir praktinių žinių apie dailės kūrinių tyrimus, restauravimo, konservavimo atkūrimo metodus ir medžiagas, teorinių ir praktinių dailės žinių (pagal specializaciją - architektūros, molbertinės ar monumentaliosios tapybos, skulptūros). Diplomuotus, su aukštuoju išsilavinimu, interjero, tapybos, sienų tapybos bei skulptūros restauratorius Lietuvoje ruošia tik Vilniaus dailės akademija . Restauratoriaus profesiją įteisina LR Kultūros ministerija, suteikdama jiems atatinkamą kvalifikacinę kategoriją. Darbo ir karjeros galimybės įgijus kvalifikaciją : gali dirbti paveldosaugos sistemos valstybinėse įstaigose, muziejuose, valstybinėse ir privačiose restauravimo institucijose, firmose, tyrimo centruose, mokslo institucijose, užsiimti privačia dailininko/restauratoriaus praktika.