Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dailės ir interjero restauravimas (anglų k. - Art works restauration)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Meno objektų restauravimas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras
Restauratorius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-3

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA_BA_Art works restoration.docx

Valstybinis kodas

6121PX012

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Programos tikslas – suteikti pirmos pakopos universitetinį meno studijų krypties išsilavinimą, ugdyti dailininko kūrybinės veiklos kompetencijas ir individualų kūrybinį braižą, suteikti meno kūrinių (dailės ir interjero) tyrimų ir restauravimo, paveldotvarkos ir kultūros vertybių tvarkybos, meno istorijos žinių ir supratimą, išugdyti kompetencijų atlikti nesudėtingus ar vidutinio sudėtingumo meno kūrinių restauravimo darbus atsižvelgiant į restauravimo techninius, estetinius bei etikos reikalavimus, ugdyti kompetencijas veikti profesinėje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
bendrojo universitetinio išsilavinimo, studijų krypties teorinės žinios, dailės istorijos raidos, dailės technikų ir technologijų, jų raidos žinios ir supratimas, gebėjimas šias žinias taikyti (gilinti, sisteminti, vertinti ir taikyti platesniuose šiuolaikiniuose tarpdalykiniuose kontekstuose, profesinėje veikloje);
-paveldotvarkos ir kultūros vertybių tvarkybos pamatinių principų ir įstatymų, jų raidos, kilnojamų kultūros vertybių restauravimo sampratos raidos ir etikos žinios ir supratimas, gebėjimas taikyti;
kultūros vertybės tyrimų (istorinių, menotyrinių, cheminių ir fizikinių tyrimų), restauravimo proceso visumos, eigos, technikų ir technologijų, jų inovacijų, pasaulinės restauravimo praktikos žinios ir supratimas, gebėjimas taikyti;
-X kilnojamos kultūros vertybės (priklausomai nuo pasirinktos specializacijos) restauravimo žinios, supratimas, gebėjimas jas taikyti, t.y. turės kompetenciją spręsti nesudėtingas ar vidutinio sudėtingumo X kultūros vertybės (priklausomai nuo specializacijos) restauravimo problemas, parengti restauravimo projektą (įskaitant kultūros vertybės tyrimą), argumentuoti numatytų restauravimo procedūrų tinkamumą bei jas kvalifikuotai atlikti (t.y. išmanys ir gebės taikyti prevencinės apsaugos, konservavimo, nesudėtingus ar vidutinio sudėtingumo restauravimo, atkūrimo metodus bei priemones); gebėjimas pagal reikalavimus fiksuoti kultūros vertybės restauravimo proceso darbus;
Gebėjimas vykdyti tyrimus
kompetencija savarankiškai atlikti paveldotvarkos reikalavimus atitinkantį kultūros vertybės tyrimą (informacijos, duomenų rinkimas ir fiksavimas, sisteminimas, analizė ir vertinimas, apibendrinimas, tyrimo pateikimas numatyta forma), kuriame demonstruojamas istorinių ir dailėtyrinių, fizinių (fizikinių ir cheminių) tyrimų, tinkamų tyrimo metodų ir šaltinių išmanymas bei taikymas; gebėjimas tyrimo rezultatus vertinti, interpretuoti ir tikslingai taikyti restauravimo veiklos problemoms spręsti.
Specialieji gebėjimai
gebėjimas planuoti, organizuoti, vykdyti, vertinti kultūros vertybės tyrimo, restauravimo projektus ar atskirus proceso elementus atsižvelgiant į įstatyminius, techninius ir technologinius reikalavimus, žino specialius darbų saugos reikalavimus bei geba prisiimti atsakomybę;
gebėjimas generuoti originalias kūrybines idėjas, individualaus kūrybinio braižo paieškos/demonstravimas, kūrybinio proceso planavimas ir organizavimas, įvairių meno kūrinio atlikimo priemonių, metodų ir technologijų parinkimas bei taikymas, kūrinio vertinimo ir įsivertinimo gebėjimas, kūrinio eksponavimo ir kūrybinės koncepcijos pristatymo gebėjimas – profesinė kompetencija, reikalinga savarankiškai kūrybinei praktikai;
Socialiniai gebėjimai
suvokia paveldotvarkos srities tarpdiscipliniškumą ir geba joje veikti – dirbti individuliai ir tarpdisciplininėje komandoje, dalykiškai bendrauti (spręsti profesinės veiklos ir studijų uždavinius, pristatyti atliktą veiklą ir jos rezultatus) vartojant tinkamą profesinės kalbos žodyną ir naudojant komunikacinius gebėjimus sakytine bei rašytine valstybine, užsienio kalba;
suvokia dailininko, paveldotvarkininko/ restauratoriaus profesijos etinius principus, įsipareigojimus visuomenei ir valstybei, savo profesijai ir kolegoms, geba jų laikytis ir prisiimti atsakomybę
Asmeniniai gebėjimai
demonstruoja komunikacinius ir tarpasmeninius (diskusijos, argumentavimo, konstruktyvios kritikos ir savikritikos), gebėjimo valdyti informaciją gebėjimus; geba organizuoti ir planuoti, dirbti grupėse, siekti kokybės, kritiškai mąstyti, kurti naujas idėjas, žodžiu ir raštu reikšti mintis lietuvių kalba, perteikti informaciją tiek specialistų, tiek ne specialistų auditorijai;
suvokia besikeičiantį socialinį, ekonominį kontekstą ir būtinybę išlaikyti profesinę kompetenciją, geba savarankiškai mokytis ir atnaujinti žinias.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
paskaitos (informacijos perdavimas, demonstravimas ir demonstruojamos medžiagos aptarimas, analizė, apibendrinimas, diskusijos);
seminarai (tikrinami ir vertinami savarankiško darbo rezultatai - savarankiškų privalomos literatūros studijų, rašto darbų ir projektų, konkrečių temų pristatymai; diskusijos ir debatai, minčių lietus, darbas grupėse, atvejo analizė ir kt.);
pratybos (sudaro labai didelę dalį dailės krypties studijų apimties – tapybos, piešimo, projektavimo ir kt. praktinių užduočių atlikimas ir įgūdžių gilinimas, konsultacijos, darbų aptarimas ir koncepcijų pristatymas, diskusijos);
praktikos (individualus darbas, darbas grupėse, problemos sprendimas, projekto rengimas ir pristatymas, demonstravimas, praktikos ataskaitos rengimas);
savarankiškas darbas (literatūros studijos, informacijos rinkimas ir jos apdorojimas, rašto darbų, projektų rengimas, koncepcijų rengimas, konkrečių užduočių (eskizų, piešinių, tapybos darbų, maketų, restauravimo projektų, baigiamojo darbo rengimas ir atlikimas);
grupinės ir individualios konsultacijos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Visoje studijų programoje taikomas kaupiamasi vertinimas, priklausomai nuo dalyko specifikos, galintis susidėti iš šių vertinimo metodų:
- peržiūra (darbų demonstravimas, bakalauro darbo praktinė dalies demonstravimas);
- portfelio metodas (praktinių užduočių suma);
- apklausa žodžiu – frontali ir individuali apklausa žodžiu, diskusija, pristatymas (viešas pasisakymas, informacijos pateikimas);
- apklausa raštu – individuali apklausa raštu (testas ar atviri klausimai), rašto darbai (referatas, esė, apžvalga, recenzija, baigiamojo darbo teorinė dalis);
- pristatymas (žodžiu, taikant įvairias media priemones, kt.)
- atvejo analizės;
- projektas.
Konkretaus studijų dalyko ar jo dalies studijų rezultatai vertinami pagal dešimtbalę vertinimo skalę – nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai). Baigiamojo darbo gynimas vyksta sudarytoje komisijoje.

Specializacijos:
sienų tapybos restauravimas, molbertinės tapybos ir polichromijos restauravimas, skulptūros restauravimas,
Studento pasirinkimai:
Studentas privalo pasirinkti vieną iš trijų specializacijų (sienų tapybos restauravimas, molbertinės tapybos ir polichromijos restauravimas, skulptūros restauravimas). Taip pat gali gilinti žinias studijų kryptyje, pasirenkant specializuotus studijų krypties dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-