Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Laivų elektros įrenginių eksploatavimas (anglų k. - Marine Electrical and Electronic Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Jūrų inžinerija

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Laivų elektromechanikas, inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6614

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-27

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531EX046

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6551041

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-06-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti vadovaujančio lygmens inžinierių – laivų elektromechaniką, kuris taikydamas technologijų, ekonominių, socialinių, aplinkos bei gamtos mokslų žinias gebėtų eksploatuoti neriboto galingumo laivų elektromechaninę, elektronikos ir jėgainių ir pagalbinių mechanizmų valdymo įrangą, atlikti tarnybos veiklos tyrimus ir analizuoti rezultatus profesiniu ir ekonominiu požiūriu, vykdyti veiklos kontrolę, laikantis nacionalinių ir tarptautinių bendrosios bei jūrų teisės aktų, Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijų, nacionalinių klasifikacinių bendrovių bei Tarptautinės jūrų organizacijos reikalavimų, kokybės standartų, saugios laivybos reikalavimų.
Studijų rezultatai:

1. Apibūdinti bendrąsias inžinerijos taisykles, teorijas, dėsnius, numatant šiuolaikines taikymo tendencijas laivų inžinerijoje
2. Apibūdinti elektros inžinerijos taisykles, teorijas, dėsnius, numatant šiuolaikines taikymo tendencijas laivų inžinerijoje
3. Apibūdinti elektronikos inžinerijos taisykles, teorijas, dėsnius, numatant šiuolaikines taikymo tendencijas laivų inžinerijoje
4. Planuoti ir vykdyti taikomuosius tyrimus ar technologinius procesus, renkant, kaupiant, sisteminant ir analizuojant elektromechaninės, elektronikos ir valdymo įrangos veikimo duomenis, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais
5. Eksploatuoti elektromechaninę, elektronikos ir valdymo įrangą, sprendžiant problemas sudėtingoje ir nenuspėjamoje darbo aplinkoje
6. Prižiūrėti ir remontuoti elektromechaninę, elektronikos ir valdymo įrangą, savarankiškai pasirenkant uždavinių atlikimo būdus, kvalifikuotai rengiant ir teikiant ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims
7. Kontroliuoti priemonių, skirtų žmonių gyvybės saugumo jūroje bei aplinkosaugai užtikrinti, techninę būklę, vadovaujantis nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais
8. Valdyti žmonių gelbėjimo valtimis ir plaustais procesą, siekiant išgyventi jūroje nelaimės atveju
9. Teikti neatidėliotiną elementariąją ir pirmąją medicininę pagalbą nelaimingų atsitikimų arba susirgimų laive atvejais
10. Užtikrinti žmonių saugumą ir laivo gyvybingumą avarijų ir jų padarinių likvidavimo atvejais
11. Laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, siekiant gaisrų prevencijos laive bei vadovauti specialioms gaisrų gesinimo operacijoms laive
12. Savarankiškai mokytis, profesiškai tobulėti, suvokti moralinę atsakomybę už savo profesinės veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Orientuotos į studentą paskaitos, seminarai, pranešimų pristatymai ir svarstymai, diskusijos, situacijų modeliavimas ir analizė, atviri ir uždari klausimai, pratybos, treniruoklinis parengimas, atvejų analizė, situacijų, atitinkančių realias, imitavimas, darbas mažose ir didelėse grupėse, diskusijos ir refleksija, techninis konstravimas ir modeliavimas, literatūros ir kt. informacijos šaltinių apžvalga, savarankiško darbo (rašto, kursinių darbų, referatų ir kt.) rengimas ir pristatymas, įgūdžių demonstravimas, probleminis mokymas, uždavinių sprendimas, eksperimentiniai laboratoriniai darbai fizikos, elektrotechnikos, mechatronikos, laivų elektros įrangos, laivų energetinių įrenginių, IT laboratorijose, praktiniai darbai dirbtuvėse, jūrinio plaukiojimo praktika laivuose.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Taikomi formuojamojo, kaupiamojo ir apibendrinamojo vertinimo būdai. Tai apklausa žodžiu ir raštu, koliokviumas, testavimas, egzaminas raštu ir žodžiu, sąvokų ir koncepcijų žemėlapis, praktinių įgūdžių demonstravimas, literatūros ir informacijos šaltinių apžvalga, referatas, recenzija, atvejo analizė, aplanko metodas, probleminės situacijos analizė, tiriamasis darbas, kursinis darbas, praktikos ataskaitos rengimas, viešas praktinių, savarankiškų darbų demonstravimas ir pristatymas, užduočių treniruoklyje, mokomosiose dirbtuvėse ir laboratorijose atlikimas. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys, kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše. Studijos baigiamos viešu baigiamojo darbo pristatymu ir gynimu ir kvalifikaciniais egzaminais.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Studijų programos apimtis 210 kreditų.
1. Bendrojo koleginio lavinimo dalykai (20 kreditų): Profesinės kalbos kultūra ir akademinis raštingumas; Jūrinė anglų kalba; Technologijų filosofija, Sociologija arba Politologija (pasirenk.);
2. Studijų krypties dalykai (118 kreditų): Matematika; Fizika; Transporto informacinės technologijos; Taikomoji chemija; Inžinerinė grafika; Termodinamika; Elektriniai matavimai; Mechanika; Laivo ir laivo jėgainės įranga; Elektros technologijos; Galios elektronikos pagrindai; Elektronikos ir automatikos pagrindai; Laivų pagalbiniai mechanizmai ir krovos įranga; Laivų elektros ir galios perdavimo įranga; Laivų navigacijos ir ryšio sistemos; Darbo, civilinė ir aplinkos sauga; Laivų krovos įranga; Laivų kompiuteriniai tinklai; Žmonių saugumo ir laivo gyvybingumo užtikrinimas(STCW A-VI/1, 1-4; A-VI/2-1; A-VI/3; A-VI/4-1; A-VI/6-1,2); Laivų aukštos įtampos įranga; Jūrų teisė; Laivų elektros įrangos eksploatavimas; Laivų jėgainių automatinės sistemos; Laivų energetinių įrenginių treniruoklis; Laivo mašinų skyriaus resursų valdymo programa (STCW A-III/1, A-III/2, A-VIII/2); Vadybos ir ekonomikos pagrindai;
3. Mokomoji praktika (21 kreditų): Mokomoji šaltkalvystės ir remonto praktika;
4. Pasirenkamos profesinės veiklos praktikos (51 kreditas): Laivų, kurių variklių galingumas 3 000 kW ir daugiau, Laivų, kurių variklių galingumas iki 3000 kW, arba Karo laivų elektros įrangos techninės priežiūros ir remonto profesinės veiklos praktika;
Baigiamoji jūrinio plaukiojimo laivais, kurių galingumas 3 000 kW ir daugiau, Baigiamoji plaukiojimo laivais, kurių galingumas iki 3 000 kW, arba Baigiamoji plaukiojimo karo laivais profesinės veiklos praktika.
Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Galima laisvai pasirinkti:
1. bendrojo lkoleginio lavinimo 2 kr. apimties studijų dalyką: Technologijų filosofija, Sociologija arba Politologija
2. profesinės veiklos 15 kr. praktiką: Laivų, kurių variklių galingumas 3 000 kW ir daugiau, Laivų, kurių variklių galingumas iki 3000 kW, arba Karo laivų elektros įrangos techninės priežiūros ir remonto profesinės veiklos praktika
3. profesinės veiklos 36 kr. praktiką: Baigiamoji jūrinio plaukiojimo laivais, kurių galingumas 3 000 kW ir daugiau, Baigiamoji plaukiojimo laivais, kurių galingumas iki 3 000 kW, arba Baigiamoji plaukiojimo karo laivais profesinės veiklos praktika;
4. Studentai, norintys gauti papildomą diplomą darbui Lietuvos karinėse jūrų pajėgose, turi galimybę papildomai studijuoti dalyką „Karinis rengimas“, vykdomą ne paskaitų metu, kurio apimtis 10,5 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai vienintelė technologijos mokslų studijų srities jūrų inžinerijos krypties koleginių studijų programa šalyje, kurią baigus įgyjamas aukštasis koleginis išsilavinimas ir laivų elektromechaniko inžinieriaus jūrinė kvalifikacija.
Studijų programoje integruoti specialieji kursai reikalingi jūriniam darbiniam diplomui gauti, kurie parengti pagal tarptautinių teisės aktų, skirtų jūrininkų ir jūrų sektoriaus specialistų rengimui ir diplomavimui, reikalavimus ir akredituotos Lietuvos saugios laivybos administracijos. Baigus šias papildomas mokymo programas išduodami specialieji liudijimai: „Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės“ (STCW A-VI/1, 1-4); „Darbo su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis“ (STCW A-VI/2-1); „Specialaus gaisrų gesinimo“ (STCW A-VI/3); „Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas“ (STCW A-VI/4-1); „Jūrininkų, kuriems paskirtos su apsauga susijusios pareigos“ (STCW A-VI/6-1,2); „Laivo mašinų skyriaus resursų valdymas“ (STCW A-III/1, A-III/2, A-VIII/2). Absolventams, surinkus reikalaujamą plaukiojimo stažą, Lietuvos saugios laivybos administracijoje išduodamas elektromechaniko darbinis jūrinis diplomas.
Studentai, sėkmingai baigę vadų kursus, įgyja atsargos karininko laipsnį su kovinės dalies vado kvalifikacija. Tai suteikia absolventams platesnes įsidarbinimo galimybes.