Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Uosto ir laivybos valdymas (anglų k. - Port and shipping management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6614

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, -, -
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

LAJM_Uosto_ir_laivybos_valdymas_prof.B_2013.pdf

Valstybinis kodas

6531LX078

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas
Parengti uosto ir laivybos vadybininką, kuris gebės taikydamas socialinių, humanitarinių, fizinių ir technologijų mokslo sričių žinias veikti šalies ir tarptautinėje jūrų sektoriaus rinkoje, vykdyti pagrindines veiklas jūrų krovos terminaluose, laivų ir laivybos linijų agentavimo, krovinio ekspedijavimo, laivų įgulų formavimo ir kitų jūrų sektoriaus sričių verslo įmonėse, planuoti krovinio gabenimo logistinę grandinę, atsižvelgiant į veiklos proceso bei technologinius ypatumus, vadovaujantis nacionalinių, tarptautinių bendrosios ir jūrų teisės aktų, kokybės standartų reikalavimais, bei vertinti veiklos rezultatus valdymo efektyvumo ir ekonominiu požiūriu.
Studijų rezultatai:
1. Žinoti pamatines teorijas, įgalinančias suprasti ir vertinti išorinius (mikro- ir makroekonomikos reiškiniai, politinė, socialinė, kultūrinė, teisinė, informacinė, gamtos ir kita aplinka) ir vidinius (žmogiškieji, technologiniai, finansiniai, informaciniai ir kiti ištekliai) verslo įmonių aplinkos veiksnius.
2. Analizuoti jūrų transporto sektoriaus valdymo sistemos struktūrą ir funkcijas.
3. Žinoti naujausių valdymo teorijų principus, kuriais apibrėžiami jūrų transporto sektoriaus ir verslo įmonių valdymo tikslai, atsižvelgiant į šalies bei jūrų transporto sektoriaus plėtrą, siekiant numatyti galimas šių tikslų įgyvendinimo galimybes ir plėtoti pažangų verslą.
4.Tirti jūrų transporto sektoriaus rinką, taikant šiuolaikines technologijas, efektyvius tyrimo metodus ir modelius, siekiant įvertinti vykstančius šalies ir tarptautinio jūrų transporto sektoriaus socialinės, ekonominės, teisinės ir technologinės aplinkos pokyčius bei spręsti veiklos valdymo inovacijų diegimo problemas.
5. Projektuoti uosto ir laivybos verslo įmonės veiklą, atsižvelgiant į projektuojamą veiklos pobūdį bei rezultatus, įmonės mikro- ir makroaplinkos pokyčius.
6. Valdyti jūrų uosto krovos terminalo veiklą, planuojant krovos terminalo išteklius, atsižvelgiant į krovos darbų technologiją bei terminalo įrangą, organizuojant krovos ir sandėliavimo darbus pagal įvairias krovos schemas, kontroliuojant krovos darbų eigą ir kokybę, vadovaujantis darbo saugos uoste ir jūros aplinkos apsaugos reikalavimais.
7. Teikti laivų agentavimo, krovinių ekspedijavimo, laivų įgulų formavimo paslaugas, atsižvelgiant į nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus, jūrų uoste krovinio siuntėjui ir gavėjui šalyje bei užsienyje
8. Administruoti jūrų transporto sektoriaus įmonės veiklą vadovaujantis nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais, kokybės vadybos, aplinkos saugos, saugios laivybos principais bei standartais, įvertinant veiklos tarptautiškumą.
9. Vertinti jūrų transporto sektoriaus verslo įmonės veiklos rezultatus, atsižvelgiant į veiklos pobūdį bei verslo aplinkos pokyčius.
10. Bendrauti ir bendradarbiauti žodžiu ir raštu, taikant informacines komunikacines technologijas su šalies ir užsienio partneriais vykdant jūrų transporto sektoriaus verslo įmonės ar organizacijos veiklas, vadovaujantis nacionaliniais ir tarptautiniais dokumentų rengimo bei dalykinės kalbos kultūros reikalavimais, užtikrinant bendradarbiaujančių šalių lygias galimybes daugiakultūrinėje aplinkoje.
11. Savarankiškai įgyti profesinės veiklos srities žinių, suvokti atsakomybę už savo veiklos rezultatus ir jų poveikį visuomenės, ekonomikos ir kultūros raidai, gerovei ir aplinkai, plėtoti darnos pasaulėžiūrą, erudiciją, kūrybiškumą, jūrinį mentalitetą, vertybines nuostatas tarptautiškumo ir mokymosi visą gyvenimą kontekste.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į studentą paskaitos, darbas su moksline literatūra ir šaltiniais, uždavinių sprendimas, praktiniai darbai IT laboratorijose; tiriamieji darbai; užsienio kalbų mokymas; probleminis mokymas, atvejo analizė, projektai, darbas mažose ir didelėse grupėse, diskusijos ir refleksija, kūrybinis rašymas, aktyvi informacijos paieška, įgūdžių demonstravimas, pristatymų rengimas, mokslinių taikomųjų publikacijų ir pranešimų šalies ir tarptautinėse konferencijose rengimas, mokymas taikant kompiuterines programas (krovinio gabenimo maršruto planavimo programos MS MapPoint, MS AutoRoute, buhalterinės apskaitos programa ,,Konto“, jūrinės anglų kalbų mokymo programos MarEng ir pan.) ir elektroninius treniruoklius (Jūrų krovinių informacinės sistemos treniruoklis) bei verslo imitavimo sistemas, mokymasis profesinės veiklos vietoje, stebėjimas, konsultavimas, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi formuojamojo, kaupiamojo ir apibendrinamojo vertinimo būdai. Tai apklausa žodžiu ir raštu, koliokviumas, testavimas, egzaminas raštu ir žodžiu, sąvokų ir koncepcijų žemėlapis, praktinių įgūdžių demonstravimas, literatūros ir informacijos šaltinių apžvalga, referatas, esė, recenzija, atvejo analizė, aplanko metodas, probleminės situacijos analizė, projektas, tiriamasis darbas, kursinis darbas, praktikos dienoraščio ir ataskaitos rengimas, viešas praktinių, savarankiškų darbų demonstravimas ir pristatymas, mokslinių taikomųjų publikacijų rengimas ir pristatymas šalies ir tarptautinėse konferencijose, viešas profesinės užsienio kalbos įgūdžių demonstravimas konferencijose bei jūrinės ir verslo anglų kalbos egzaminuose, bakalauro darbas ir viešas profesinio bakalauro darbo pristatymas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis 210 kreditų.
Bendrojo koleginio lavinimo dalykai (25 kreditai): profesinė kalbos kultūra ir retorika, jūrų uostų ir laivybos istorija (anglų kalba), filosofija, sociologija, politikos mokslų pagrindai (pasirenkamieji), rusų kalba, ispanų kalba (pasirenkamieji), Europos kultūros istorija, civilizacijų kultūra, religijotyra (pasirenkamieji).
Studijų krypties dalykai (185 kreditai):
• informacinės technologijos ir sistemos; taikomoji matematika; ekonominė statistika; taikomųjų tyrimų metodologija;
• uosto ir laivybos vadybos pagrindai (anglų k.), jūrų verslo organizacinė komunikacija (anglų k.), verslo valdymo pagrindai (anglų k.), vadybos teorija, kokybės vadyba, jūrų aplinkosaugos vadyba (pasirenkamieji), personalo valdymas ir karjeros projektavimas, verslo etika, tarpkultūrinė komunikacija, etikos pagrindai (pasirenkamieji), valdymo psichologija, socialinė psichologija (pasirenkamieji);
• ekonomikos teorija, verslo įmonės ekonomika, jūrų ekonomika, verslo projektų valdymas;
• komercinė jūrų teisė;
• logistikos pagrindai, uosto terminalai ir operacijos, laivo sandara ir įranga, krovos darbų technologija ir organizavimas, muitinės procedūros ir krovinio ekspedijavimas, laivo agentavimas, jūrų laivų įgulų formavimas, jūrų krovinių informacinės sistemos treniruoklis, uosto krovos terminalų valdymo treniruoklis, jūrų aplinkos, darbo ir civilinė sauga, tarptautinė prekyba, laivybos rinka, transporto sistemų geografija (pasirenkamieji).
• praktika (30 kreditų): uosto ir laivybos veiklos pažintinė praktika (5 kreditai), baigiamoji uosto valdymo, laivybos valdymo, krovinių ekspedijavimo, laivų agentavimo, jūrų laivų įgulų formavimo (pasirenkamieji) profesinės veiklos praktika (25 kreditai);
• profesinio bakalauro baigiamasis darbas (10 kreditai).
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Galima laisvai pasirinkti:
• bendrojo lavinimo 15 kreditų apimties dalykus: antroji užsienio kalba pradedantiesiems (rusų, vokiečių, ispanų); Filosofija/ Sociologija/ Politikos mokslų pagrindai; Europos kultūros istorija/ Civilizacijų kultūra/Religijotyra;
• studijų krypties 20 kreditų apimties dalykus: Tarptautinė prekyba / Laivybos rinka / Transporto sistemų geografija / Verslo etika / Etikos pagrindai / Tarpkultūrinė komunikacija /Kokybės vadyba / Jūros aplinkosaugos vadyba / Valdymo psichologija / socialinė psichologija;
• praktiką 25 kreditų apimties: Baigiamoji uosto valdymo/ laivybos valdymo/ krovinių ekspedijavimo/ laivų agentavimo profesinės veiklos praktika
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijos grindžiamos realios jūrų sektoriaus kompanijų praktinės verslo valdymo veiklos poreikiais. Praktikumai vyksta IT laboratorijose, naudojant kompiuterines mokymo programas, dirbant su specializuotomis logistikos, maršrutų planavimo, apskaitos programomis, realių Klaipėdos uoste veikiančių sistemų (Laivo informacinė sistema LIS, Krovinių ir prekių judėjimo informacinė sistema KIPIS) pagrindu sukurtu Jūrų krovinių informacinių sistemų treniruokliu bei uosto krovos terminalų valdymo imitaciniu treniruokliu. Dėstytojai, įvairių jūrų verslo įmonių darbuotojai ir vadovai, suteikia išsamių praktinių žinių apie laivybą, uosto veiklą, jūrų sektoriaus valdymo ypatybes, organizuoja ekskursijas į jūrų verslo įmones, priima atlikti praktiką. Studijuojamos dvi užsienio kalbos – anglų kalba (jūrinė ir verslo) ir pasirinktinai rusų arba ispanų kalba.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pasirinkę uosto ir laivybos įmonių valdymo studijas, absolventai siekia karjeros nuo specialisto iki vadovo įvairiuose jūrų krovos terminaluose, laivų ir laivybos linijų agentūrose, jūrų krovinių ekspedijavimo įmonėse, laivų įgulų formavimo įmonėse ar kitose jūrų ar sausumos transporto verslo bei jūrų sektoriaus valdymo valstybės įmonėse, pavyzdžiui, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Lietuvos transporto saugos administracijos Laivybos departamente ir pan. Dirba jūrų uoste stividoriumi, krovinio ekspeditoriumi, laivų ar laivybos linijos agentu, laivų įgulų agentu, importo ir eksporto vadybininku, jūrų ir sausumos transporto, logistikos, projektų vadybininku ir kitose vadybininko pareigose jūrų uosto bei jūrų sektoriaus įmonėse bei giminingą darbą transporto ar su juo susijusiose srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas antrosios studijų pakopos socialinių mokslų programose ir siekti magistro kvalifikacinio laipsnio šalies ir užsienio universitetinių aukštojo mokslo institucijų nustatyta tvarka. Galima kelti kvalifikaciją verslo vadybos, tarptautinės prekybos, tarptautinės rinkodaros, viešojo administravimo ar panašioje srityje arba įgyti naujų kompetencijų.