Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Uosto ir laivybos valdymas (anglų k. - Port and Shipping Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6614

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX078

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-04-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas
Parengti uosto ir laivybos vadybininką, kuris gebės taikydamas socialinių, humanitarinių, fizinių ir technologijų mokslo sričių žinias veikti šalies ir tarptautinėje jūrų sektoriaus rinkoje, organizuoti jūrų uosto krovos terminalų veiklą, veikti kaip laivų, laivybos linijų ir įgulų formavimo agentas, ekspedijuoti jūrų ir sausumos keliais gabenamus įvairių rūšių krovinius, įforminti muitinės procedūras ir vykdyti kitą giminingą veiklą globaliame jūrų transporto sektoriuje, atsižvelgiant į veiklos proceso bei technologinius ypatumus, vadovaujantis nacionalinių, tarptautinių bendrosios ir jūrų teisės aktų, kokybės standartų reikalavimais, vertinti veiklos rezultatus valdymo efektyvumo ir ekonominiu požiūriu.
Studijų rezultatai:
1. Žinoti pamatines teorijas, įgalinančias suprasti ir vertinti išorinius (mikro- ir makroekonomikos reiškiniai, politinė, socialinė, kultūrinė, teisinė, informacinė, gamtos ir kita aplinka) ir vidinius (žmogiškieji, technologiniai, finansiniai, informaciniai ir kiti ištekliai) verslo įmonių aplinkos veiksnius.
2. Analizuoti jūrų transporto sektoriaus valdymo sistemos struktūrą ir funkcijas.
3. Žinoti naujausių valdymo teorijų principus, kuriais apibrėžiami jūrų transporto sektoriaus ir verslo įmonių valdymo tikslai, atsižvelgiant į šalies bei jūrų transporto sektoriaus plėtrą, siekiant numatyti galimas šių tikslų įgyvendinimo galimybes ir plėtoti pažangų verslą.
4.Tirti jūrų transporto sektoriaus rinką, taikant šiuolaikines technologijas, efektyvius tyrimo metodus ir modelius, siekiant įvertinti vykstančius šalies ir tarptautinio jūrų transporto sektoriaus socialinės, ekonominės, teisinės ir technologinės aplinkos pokyčius bei spręsti veiklos valdymo inovacijų diegimo problemas.
5. Projektuoti uosto ir laivybos verslo įmonės veiklą, atsižvelgiant į projektuojamą veiklos pobūdį bei rezultatus, įmonės mikro- ir makroaplinkos pokyčius.
6. Valdyti jūrų uosto krovos terminalo veiklą, planuojant krovos terminalo išteklius, atsižvelgiant į krovos darbų technologiją bei terminalo įrangą, organizuojant krovos ir sandėliavimo darbus pagal įvairias krovos schemas, kontroliuojant krovos darbų eigą ir kokybę, vadovaujantis darbo saugos uoste ir jūros aplinkos apsaugos reikalavimais.
7. Teikti laivų agentavimo, krovinių ekspedijavimo, laivų įgulų formavimo paslaugas, atsižvelgiant į nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus, jūrų uoste krovinio siuntėjui ir gavėjui šalyje bei užsienyje
8. Administruoti jūrų transporto sektoriaus įmonės veiklą vadovaujantis nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais, kokybės vadybos, aplinkos saugos, saugios laivybos principais bei standartais, įvertinant veiklos tarptautiškumą.
9. Vertinti jūrų transporto sektoriaus verslo įmonės veiklos rezultatus, atsižvelgiant į veiklos pobūdį bei verslo aplinkos pokyčius.
10. Bendrauti ir bendradarbiauti žodžiu ir raštu, taikant informacines komunikacines technologijas su šalies ir užsienio partneriais vykdant jūrų transporto sektoriaus verslo įmonės ar organizacijos veiklas, vadovaujantis nacionaliniais ir tarptautiniais dokumentų rengimo bei dalykinės kalbos kultūros reikalavimais, užtikrinant bendradarbiaujančių šalių lygias galimybes daugiakultūrinėje aplinkoje.
11. Savarankiškai įgyti profesinės veiklos srities žinių, suvokti atsakomybę už savo veiklos rezultatus ir jų poveikį visuomenės, ekonomikos ir kultūros raidai, gerovei ir aplinkai, plėtoti darnos pasaulėžiūrą, erudiciją, kūrybiškumą, jūrinį mentalitetą, vertybines nuostatas tarptautiškumo ir mokymosi visą gyvenimą kontekste.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
• Orientuotos į studentą paskaitos, informacijos paieška tarptautinėse duomenų bazėse ir kituose elektroniniuose ištekliuose, darbas su moksline ir praktine literatūra bei teisės aktų šaltiniais, užsienio kalbų mokymas;
• Studijos taikant kompiuterines programas ir elektroninius treniruoklius, uoste veikiančių sistemų prototipus (krovinio gabenimo maršruto planavimo programos GIS, Searates, informacinė sistema KIPIS, E-krovinys, logistikos ir apskaitos sistema B1, jūrinės anglų kalbų mokymo programos Marlins, MarEng, AutoCad, Jūrų krovinių informacinės sistemos treniruoklis, Jūrų uosto terminalo valdymo sistema ir kt.);
• Tiriamieji darbai, mokslinių publikacijų ir pranešimų šalies ir tarptautinėse konferencijose rengimas; mokymasis profesinės veiklos vietoje, probleminis mokymas, atvejo analizė, projektai, darbas mažose ir didelėse grupėse, diskusijos ir refleksija, kūrybinis rašymas, konsultavimas, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi formuojamojo, kaupiamojo ir apibendrinamojo vertinimo būdai. Tai apklausa žodžiu ir raštu, koliokviumas, testavimas, egzaminas raštu ir žodžiu, sąvokų ir koncepcijų žemėlapis, praktinių įgūdžių demonstravimas dirbant elektroniniais treniruokliais, literatūros ir informacijos šaltinių apžvalga, referatas, esė, recenzija, atvejo analizė, aplanko metodas, probleminės situacijos analizė, projektas, tiriamasis darbas, kursinis darbas, praktikos dienoraščio ir ataskaitos rengimas, viešas praktinių, savarankiškų darbų demonstravimas ir pristatymas, mokslinių taikomųjų publikacijų rengimas ir pristatymas šalies ir tarptautinėse konferencijose, viešas profesinės užsienio kalbos įgūdžių demonstravimas konferencijose bei jūrinės ir verslo anglų kalbos egzaminuose, profesinio bakalauro baigiamasis darbas ir viešas šio darbo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis 180 kreditų.
Bendrojo koleginio lavinimo dalykai (20 kreditų): Taikomoji matematika; Profesinė kalbos kultūra ir retorika; Filosofija, Sociologija, Politikos mokslų pagrindai (pasirenkamieji); Rusų kalba, Ispanų kalba (pasirenkamieji).
Studijų krypties dalykai (120 kreditai):
• Jūrų uostų ir laivybos raida (dėstoma anglų kalba);
• Uosto ir laivybos vadybos pagrindai (anglų k.), Jūrų verslo valdymas ir organizacinė komunikacija (anglų k.), Vadybos teorija; Kokybės vadyba, Jūrų aplinkosaugos vadyba (pasirenkamieji); Personalo valdymas ir karjeros projektavimas; Verslo etika, Etikos pagrindai, Europos kultūros istorija (pasirenkamieji); Valdymo psichologija, Socialinė psichologija, Tarpkultūrinė komunikacija (pasirenkamieji).
• Komercinė jūrų teisė;
• Logistikos pagrindai; Jūrų uosto terminalai ir operacijos; Laivo agentavimas; Jūrų laivų įgulų formavimas; Krovinio ekspedijavimas ir jūrų uosto veiklos informacinės sistemos treniruoklis; Uosto krovos krovos terminalų elektroninis treniruoklis; Jūrų aplinkos, Darbo ir civilinė sauga; Tarptautinė prekyba, laivybos rinka, transporto sistemų geografija (pasirenkamieji);
• Informacinės technologijos ir sistemos; Ekonominė statistika; Taikomųjų tyrimų metodologija; Ekonomikos teorija; Verslo įmonės ekonomika; Jūrų ekonomika; Verslo projektų valdymas.
Praktika (30 kreditų):
• Uosto ir laivybos veiklos pažintinė praktika (5 kreditai);
• Baigiamoji Uosto valdymo, Laivybos valdymo, Krovinių ekspedijavimo, Laivų agentavimo, Jūrų laivų įgulų formavimo profesinės veiklos praktika (25 kreditai) (pasirenkama pagal praktikos vietą).
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas (10 kreditų).
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Galima laisvai pasirinkti:
• bendrojo lavinimo 10 kreditų apimties dalykus: Antroji užsienio kalba pradedantiesiems (rusų, ispanų); Filosofija/ Sociologija/ Politikos mokslų pagrindai;
• studijų krypties 20 kreditų apimties dalykus:
Tarptautinė prekyba/ Laivybos rinka/ Transporto sistemų geografija;
Verslo etika / Etikos pagrindai / Europos kultūros istorija/;
Kokybės vadyba/ Jūros aplinkosaugos vadyba;
Valdymo psichologija/ Socialinė psichologija/ Tarpkultūrinė komunikacija;
• praktiką 25 kreditų apimties: Baigiamoji uosto valdymo/ laivybos valdymo/ krovinių ekspedijavimo/ laivų agentavimo/ jūrų laivų įgulų formavimo profesinės veiklos praktika
Studijų programos skiriamieji bruožai:
• Tai vienintelė tokia studijų programa šalyje.
• Studijos ir būsimojo specialisto kompetencijos grindžiamos realiais tarptautinio jūrų transporto sektoriaus valdymo veiklos poreikiais ir reglamentuojamos Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijomis, todėl studijų programos struktūra ir studijų dalykai yra panašūs į užsienio jūrų akademijose vykdomas programas, ir studentas gali laisvai rinktis dalines studijas užsienio jūrų akademijoje, o absolventas – rinktis dirbti kiekviename pasaulio uoste.
• Studijuojant tenka daug dirbti kompiuterinėmis specializuotomis jūrų verslo valdymo ir logistikos programomis, realių Klaipėdos uoste veikiančių sistemų (Laivo informacinė sistema LIS, Krovinių ir prekių judėjimo informacinė sistema KIPIS, E-krovinys) mokomosiomis versijomis, elektroniniu Jūrų uosto veiklos informacinės sistemos treniruokliu ir Uosto krovos terminalų valdymo treniruokliu.
• Tarptautiniame jūrų transporto sektoriuje svarbus bendravimas užsienio kalba, todėl studijuojama jūrinė ir verslo anglų kalba bei pasirinktinai rusų arba ispanų kalba.
• Dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai, įvairių jūrų verslo įmonių darbuotojai ir vadovai, suteikia naujausių išskirtinių teorinių ir praktinių žinių apie laivybą, uosto veiklą, jūrų sektoriaus valdymo ypatybes, organizuoja mokomąsias išvykas į jūrų verslo įmones.
• Įprastai profesinės praktikos metu praktikantai dirba ir gauna atlygį jūrų uostų įmonėse.
• Studijoms ar praktikai galima rinkts aukštąsias mokyklas ar įmones didžiausiuose Europos uostuose.
• LAJM bendradarbiaujant su Karinėmis jūrų pajėgomis, studentai gali dalyvauti karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karo vadų mokymo programoje ir įgyti atsargos leitenanto karinį laipsnį.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pasirinkę uosto ir laivybos įmonių valdymo studijas, absolventai siekia karjeros nuo specialisto iki vadovo jūrų uosto krovos terminaluose, laivų ir laivybos linijų, jūrininkų įdarbinimo laivuose agentūrose, jūrų krovinių ekspedijavimo įmonėse, muitinėje, muitinės tarpininkavimo paslaugas teikiančiose įmonėse ar kitose jūrų ar sausumos transporto verslo bei jūrų transporto sektoriaus valdymo valstybės įmonėse šalyje ar užsienyje, pavyzdžiui, Lietuvos kariuomenės ir Karinių jūrų pajėgų padaliniuose, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje, Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamente, muitinėje ir pan. Absolventas gali dirbti jūrų uoste stividoriumi, talmanu, krovos planuotoju, krovinio ekspeditoriumi, laivų ar laivybos linijos ar laivų įgulų agentu, laivo frachtavimo brokeriu, importo ir eksporto vadybininku, jūrų ir sausumos transporto, logistikos, projektų vadybininku ir kitose vadybininko pareigose jūrų uosto bei jūrų sektoriaus įmonėse bei giminingą darbą transporto ar su juo susijusiose srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas antrosios studijų pakopos socialinių mokslų programose ir siekti magistro kvalifikacinio laipsnio šalies ir užsienio universitetinių aukštojo mokslo institucijų nustatyta tvarka. Galima kelti kvalifikaciją verslo vadybos, tarptautinės prekybos, tarptautinės rinkodaros, viešojo administravimo ar panašioje srityje siekiant įgyti naujų kompetencijų.