Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2440011

Valstybinis kodas

205001101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Įgyjamas išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

Nėra duomenų

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Nėra duomenų

Mokymo kalba

Nėra duomenų

Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo pavadinimas, lygmens kodas, pažymėjimo kodas

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, 2001
Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, 2005

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-10-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Aprašymo santrauka

Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programų suaugusiųjų švietimo institucijose paskirtis - suteikti klausytojui bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, sudaryti sąlygas įgyti naujų žinių ar papildyti turimas, išmokti dalykų, kurių dėl anksčiau galiojusių programų nebuvo galimybių mokytis.
Ugdymo turinį sudaro privalomieji mokomieji dalykai: dorinis ugdymas (tikyba arba etika) ir dalykų blokai (grupės) (A, B, C, D): A. Kalbos; B. Gamtos ir tikslieji mokslai; C. Socialiniai mokslai; D. Meninio ir darbinio ugdymo dalykai, kūno kultūra. Kiekviename dalykų bloke, be privalomųjų dalykų, gali būti ir pasirenkamieji dalykai ar mokomųjų dalykų moduliai, kuriuos klausytojai renkasi laisvai. Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių paskirtis:
* ugdyti estetinius, bendruosius kultūrinius gebėjimus (pvz., etninė kultūra, teatras, dizainas, lietuvių tradicinis menas, choreografija, vietiniai kultūros paminklai, sveika gyvensena ir kt.);
* gilinti mokomųjų dalykų žinias ir gebėjimus, įgyti naujų kompetencijų, įtvirtinti vertybines nuostatas, atliepti profiliavimosi pradžią (pvz. taikomoji chemija, verslo aritmetika, Baltoskandijos šalių literatūra, iškalbos menas, kompiuterinė raštvedyba, ekonomika, braižyba, eksperimentinė fizika ir kt.);
* turintiems ugdymosi sunkumų klausytojams padėti įveikti atsilikimą, skatinti ugdymosi motyvaciją.
Suaugusiųjų švietimo institucijose klausytojai gali rinktis mokymosi būdus ir formas.
Būdai
- nuoseklusis
- modulinis (pavienių dalykų)
Formos
- stacionari
- neakivaizdinė
- eksternu
Suaugusiųjų švietimo institucijose savaitinis valandų ar moduliui skirtų valandų kiekis yra mažesnis nei bendrojo lavinimo mokyklose. Jų skirtumą kompensuoja klausytojų gyvenimiškoji patirtis bei teisė ir sugebėjimas dalį programos mokytis savarankiškai patogiu laiku bei socialinių sąlygų apibrėžtoje vietoje (ne mokykloje).
Klausytojo mokymosi trukmė bei programos apimtis neribojama
- besimokant nuosekliuoju būdu klausytojui galioja bendrojo lavinimo mokykloms nustatyti reikalavimai.
- besimokant moduliniu būdu klausytojo ugdymo(si) programos nėra orientuotos į koncentrus. Jos orientuotos į kiekvieno dalyko kiekvienai klasei nustatytus Išsilavinimo standartus.
Profiliavimo(si) pradmenys suaugusiųjų švietimo institucijose įgyvendinami klausytojui pageidaujant.
Klausytojams besimokantiems pagal pagrindinio ugdymos(si) programas nuosekliuoju būdu, atsižvelgiant į jų pageidavimus bei gyvenimiškąją patirtį, sudaromos sąlygos baigti dalyko klasės kursą per trumpesnį nei vienerių metų laikotarpį.