Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2440710

Valstybinis kodas

201071001

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Įgyjamas išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

Nėra duomenų

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Nėra duomenų

Mokymo kalba

Nėra duomenų

Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo pavadinimas, lygmens kodas, pažymėjimo kodas

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, 2001
Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, 2005

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-09-23
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Aprašymo santrauka

Pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programa skiriama mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių gabumų matematikai, gamtos mokslams, technologijoms ir inžinerinei kūrybai, baigusiems pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu arba pradinio ugdymo programą.

Programos tikslas – suteikti asmeninės, sociokultūrinės, pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, matematikos, gamtos mokslų, technologijų (taip pat ir IT technologijų) kompetencijų pagrindus, papildytus inžinerinio mąstymo principų taikymu, teoriniais ir praktiniais inžinerinės kompetencijos pradmenimis; ugdyti kūrybingą, atsakingą, bendradarbiaujančią asmenybę, atsižvelgiant į mokinio interesus, padėti pasirengti mokytis pagal vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą.

Baigus programą, įgyjamas pagrindinis išsilavinimas ir išugdomi inžinerinių gebėjimų, kūrybiškumo pagrindai. Mokiniai geba pažinti, projektuoti, planuoti, tirti, atkurti ir kurti, realizuoti ir įvertinti kompleksiškus inžinerinius procesus, elementus, produktus, medžiagas, technologijas, atlikti inžinerines kūrybines užduotis.

Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, Bendraisiais ugdymo planais, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Specializuoto ugdymo krypties programų inžinerinio ugdymo dalies programa, mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu.

Vadovaujantis Švietimo aprūpinimo standartų nuostatomis, specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio kartu su inžineriniu ugdymu) inžinerinio ugdymo dalies įgyvendinimui formuojama bendrojo ir specializuoto ugdymo turiniui įgyvendinti tinkama, šiuolaikiška aplinka. Įrengtos ir priemonėmis aprūpintos inžinerinių procesų pažinimui, kūrimui ir valdymui skirtos edukacinės erdvės, stacionarios, kilnojamosios bei virtualiosios laboratorijos yra pritaikytos pagal ugdymo turinį, mokinių ugdymosi poreikius ir mokyklos bendruomenės reikmes. Mokymosi aplinka tinkanti individualiam ir grupiniam darbui, skatinanti tarpusavio mokslų ir veiklų integraciją. Plečiant mokyklos edukacines aplinkas, naudojamos partnerių turimos erdvės, tyrimų ir gamybinės laboratorijos, eksperimentinės bazės. Mokykloje sukurtas palankus psichologinis klimatas ir įvairiapusiška sociokultūrinė aplinka.

Šias programas įgyvendinantiems pedagogams keliami aukšti kvalifikaciniai reikalavimai. Būtinas ne tik bendrasis pedagoginis ir psichologinis pa(si)rengimas, bet ir įgytos mokslinės, inžinerinės, meninės bei sociokultūrinės kompetencijos, didelė praktinio darbo patirtis.

Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo ir specializuoto ugdymo srities inžinerinio ugdymo dalies programą. Pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį. Programa įgyvendinama vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Pagrindinio ugdymo programų bendraisiais planais, specializuoto ugdymo krypties programų inžinerinio ugdymo dalies programa. Pagrindinis ugdymas organizuojamas, ugdymo turinį išdėstant sudėtingėjimo principu: 5–8 klasėje suteikiami visapusiški inžinerinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių pagrindai, 9–10 klasėje ugdymo turinys orientuotas į mokinių abstraktaus mąstymo, gebėjimų ir įgytų žinių apibendrinimą, gabių inžinerijai mokinių, turinčių aiškią motyvaciją, siekiant profesijos, ugdymą.

Ugdymo turinį sudaro bendrojo ugdymo dalykai pagal bendruosius ugdymo planus ir specializuoto ugdymo krypties programų privalomieji ir pasirenkamieji mokomieji dalykai: dorinis ugdymas (tikyba / etika), lietuvių kalba (gimtoji), gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), lietuvių kalba (valstybinė), užsienio kalba (1-oji ir 2-oji), matematika, informacinės technologijos, gamta ir žmogus (5–6 klasėje), biologija (7–10 klasėje), chemija (7–10 klasėje), fizika (7–10 klasėje), istorija, geografija, pilietiškumo pagrindai (9–10 klasėje), dailė, muzika, kūno kultūra, žmogaus sauga, ekonomika ir verslumas (9–10 klasėje), technologijos. Technologijų dalykas gali būti keičiamas specializuoto inžinerinio ugdymo krypties dalykais. Mokinys pagal poreikius gali pasirinkti pageidaujamus mokytis pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius.

Specializuoto ugdymo krypties programos inžinerinio ugdymo dalį sudaro pagrindinis privalomasis inžinerijos dalykas, papildantis privalomasis projektavimo dalykas (9–10 klasėje) ir pasirenkamieji dalykai, kurie gali būti iš gamtamokslinio ugdymo srities (gamtamoksliniai tyrimai, biotechnologija, ekokultūra, mechatronika, elektrotechnika ir kt.), informacinių technologijų srities (programavimo pagrindai, robotika ir kt.) ir meninio ugdymo, technologijų sričių (medijų raiška, animacija, interaktyvus dizainas, kompiuterinė grafika ir kt.) ar kitų sričių. Jų programas mokykla rengia kasmet, atsižvelgdama į mokinių poreikius ir mokyklos išteklius. Mokiniui privalomas bent vienas pasirenkamasis dalykas per mokslo metus. Mokiniams baigiant specializuoto ugdymo krypties programos (pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos) antrąją dalį, atliekamas baigiamasis inžinerinis kūrybinis / projektinis darbas. Inžinerinio ugdymo turinio dalis (iki 25 procentų) integruojama į vidurinio ugdymo bendrųjų programų mokomuosius dalykus. Siekiant praplėsti inžinerinę kompetenciją, rekomenduojama mokiniams rinktis neformaliojo švietimo programas.

Programa vykdoma, vadovaujantis diferencijavimo, individualizavimo, komunikavimo, bendradarbiavimo, pragmatiškumo, taikomumo, holistiškumo, kūrybiškumo, inovatyvumo ir kitais principais.

Programa įgyvendinama, integruojant formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas, naudojant projektinę ugdymo(si) veiklą (vykdant projektinius / kūrybinius darbus ir kt.), taikant aktyviojo ugdymo metodus ir priemones, dalykines žinias praplečiant inžinerinių problemų tyrimų ir sprendimų, inžinerinės veiklos teorinių žinių įsisavinimu, praktinių ir kūrybinių gebėjimų, būtinų inžineriniams kūrybiniams darbams atlikti, įgijimu, su mokyklos mokslo ir verslo partneriais sudarant galimybę mokiniams realiai pamatyti inžinerinės kūrybos projektų įgyvendinimą, susipažinti su realaus darbo ir inžinerinio verslo sąlygomis, skatinant inžinerijos pritaikymą kasdieniame gyvenime.