Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2440213

Valstybinis kodas

201021301

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Įgyjamas išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

Nėra duomenų

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Nėra duomenų

Mokymo kalba

Nėra duomenų

Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo pavadinimas, lygmens kodas, pažymėjimo kodas

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, 2001
Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, 2005

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-10-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Aprašymo santrauka

Pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programa skiriama mokiniui, baigusiam pradinio ugdymo arba pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą. Pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą sudaro pagrindinio ugdymo programa, vykdoma kartu su specializuoto ugdymo krypties programų dailės ugdymo dalies programa. Šių programų turinys užtikrina mokinio bendrojo ugdymo ir dailės ugdymo brandos pagrindų suteikimą. Programa skirta puoselėti mokinių meninę prigimtį ir išskirtinius gabumus dailei.
Pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos tikslas – suteikti dorinės, sociakultūrinės ir pilietinės, kultūros ir etninės brandos, bendrojo, technologinio raštingumo, meninės technikos ir atlikimo, teorinių bei istorinių dailės sampratos pagrindus, atsižvelgiant į mokinio interesus, padėti pasirengti mokytis pagal vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą.
Įgytas pagrindinis išsilavinimas, bendrasis ir technologinis raštingumas, dorinės, sociokultūrinės, pilietinės brandos pagrindai, atsižvelgiant į mokinio interesus, kompetenciją ir pasirinkimą įgyti meninės technikos ir atlikimo, teorinių bei istorinių dailės sampratos pagrindai.
Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Specializuoto ugdymo krypties programų dailės ugdymo dalimi.
Ugdymo turiniui bei procesui įgyvendinti tinkama mokymo(si) aplinka formuojama vadovaujantis Švietimo aprūpinimo standartų nuostatomis, specializuoto ugdymo krypties programų dailės ugdymo dalies programa ir turi atitikti mokinių sportinio ir sveikatingumo ugdymo reikalavimus. Mokykloje yra reikiami kabinetai, erdvės parodoms, dirbtuvės, laboratorijos, įranga, mokymo priemonės ir medžiagos, reikalingos siūlomoms programoms ir moduliams įgyvendinti. Mokomieji kabinetai aprūpinti mokymui ir mokymuisi reikalinga organizacine technika, įranga, mokymo priemonėmis, tinkamomis įgyvendinti pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą.
Mokytojai turi atitinkamo dalyko, dalyko srities aukštąjį išsilavinimą arba švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka laikomi mokomojo dalyko / srities specialistais ir pedagogo kvalifikaciją.
Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ir specializuoto ugdymo srities dailės ugdymo dalies programą. Pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį. Ši programa įgyvendinama vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programos aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, specializuoto ugdymo krypties programos dailės ugdymo dalies programa. Mokantis pagal pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu pirmąją dalį suteikiami visapusiški žinių, gebėjimų ir įgūdžių pagrindai. Pagrindinio ugdymo programos kartu su dailės ugdymu antroji dalis orientuota į gabių dailei mokinių, turinčių aiškią motyvaciją siekiant profesijos, abstraktaus mąstymo, įgytų žinių apibendrinimo ir gebėjimų, ugdymą ir susijusi su kitomis meno profilio ugdymo grandimis. Specializuoto ugdymo krypties dailės ugdymo dalį sudaro pasirinkta dailės raiška arba dailės šaka (tapyba, grafika, skulptūra, dizainas), piešimas, kompozicija, dailės istorija. Specializuoto ugdymo krypties dailės ugdymo dalies programos branduolį papildo keramikos, akvarelės dalykai ir pasirenkamieji dalykai (tekstilė, rūbų dizainas, vitražas, stiklas, projektavimas). Šiais dalykais programa papildoma atsižvelgiant į pasirinktą dailės raiškos dalyką.
Ugdymo turinį sudaro bendrojo ugdymo ir specializuoto ugdymo krypties programų privalomieji mokomieji dalykai. Pagrindinio ugdymo programą sudaro dorinis ugdymas (tikyba arba etika) ir dalykų blokai (grupės) (A, B, C, D): A. Kalbos; B. Gamtos ir tikslieji mokslai; C. Socialiniai mokslai; D. Meninio ir darbinio ugdymo dalykai, kūno kultūra. Kiekviename dalykų bloke, be privalomųjų dalykų, gali būti ir pasirenkamieji dalykai ar mokomųjų dalykų moduliai, kuriuos moksleiviai renkasi laisvai. Specializuoto ugdymo krypties programos dailės ugdymo dalies programą sudaro pagrindiniai programos dalykai: dailės raiška arba dailės šaka, piešimas, kompozicija, dailės ir architektūros istorija ir programą papildantys dalykai: keramika; akvarelė; projektavimas.
Programa vykdoma vadovaujantis diferencijavimo ir individualizavimo principais. Mokomųjų dalykų sąveika nustatoma atsižvelgiant į bendruosius mokinių ugdymo raidos ypatumus, fiziologines galimybes, išskirtinius mokinio gabumus ir individualumą. Ugdymo tikslai, uždaviniai, metodinės rekomendacijos ir reikalavimai pateikiami atskirose mokomųjų dalykų programose.