Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2440215

Valstybinis kodas

201021501

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Įgyjamas išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

Nėra duomenų

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Nėra duomenų

Mokymo kalba

Nėra duomenų

Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo pavadinimas, lygmens kodas, pažymėjimo kodas

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, 2001
Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, 2005

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-10-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Aprašymo santrauka

Pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programa skiriama išskirtinių muzikinių gabumų turinčiam mokiniui, baigusiam pradinio ugdymo arba pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą.
Programos tikslas – suteikti dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau, ugdyti gebėjimą muzikuoti solo, ansamblyje bei kolektyve pagal pasirinktą atlikėjo raiškos dalyką, padėti pasirengti mokytis pagal vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą.
Įgytas pagrindinis išsilavinimas, bendrasis ir technologinis raštingumas, dorinės, sociokultūrinės, pilietinės brandos pagrindai, atsižvelgiant į mokinio interesus, kompetenciją ir pasirinkimą įgyti grojimo technikos ir meninio atlikimo bei muzikos sampratos pagrindai.
Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, specializuoto ugdymo krypties programų muzikos ugdymo dalies programa.
Ugdymo turiniui bei procesui įgyvendinti tinkama mokymo(si) aplinka formuojama vadovaujantis Švietimo aprūpinimo standartų nuostatomis, specializuoto ugdymo krypties muzikos ugdymo dalies programa ir turi atitikti mokinių sportinio ir sveikatingumo ugdymo reikalavimus. Mokykloje yra reikiami kabinetai, koncertų salė, įranga, mokymo priemonės ir medžiagos, reikalingos siūlomoms programoms ir moduliams įgyvendinti. Mokomieji kabinetai aprūpinti mokymui ir mokymuisi reikalinga organizacine technika, įranga, mokymo priemonėmis, tinkamomis įgyvendinti pradinio ugdymo kartu su muzikiniu ugdymu programą.
Mokytojai turi atitinkamo dalyko, dalyko srities aukštąjį išsilavinimą arba švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka laikomi mokomojo dalyko / srities specialistais ir pedagogo kvalifikaciją.
Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programas kartu su muzikiniu ugdymu. Pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį. Pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programos aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, specializuoto ugdymo krypties muzikos dalies ugdymo programa, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras. Pirmoje dalyje suteikiami visapusiški žinių, gebėjimų ir įgūdžių pagrindai. Antroji dalis orientuota į mokinių abstraktaus mąstymo, gebėjimų ir įgytų žinių apibendrinimą, gabių muzikai mokinių, turinčių aiškią motyvaciją siekiant profesijos, ugdymą.
Ugdymo turinį sudaro bendrojo ugdymo ir specializuoto ugdymo krypties programų privalomieji mokomieji dalykai. Pagrindinio ugdymo programą sudaro dorinis ugdymas (tikyba arba etika) ir dalykų blokai (grupės) (A, B, C, D): A. Kalbos; B. Gamtos ir tikslieji mokslai; C. Socialiniai mokslai; D. Meninio ir darbinio ugdymo dalykai, kūno kultūra. Kiekviename dalykų bloke, be privalomųjų dalykų, gali būti ir pasirenkamieji dalykai ar mokomųjų dalykų moduliai, kuriuos moksleiviai renkasi laisvai. Specializuoto ugdymo krypties muzikinio ugdymo dalį sudaro branduolio, privalomieji ir pasirenkamieji dalykai. Į branduolį įeina pasirinkta atlikėjo raiška (akordeonas arba fortepijonas, arba gitara, arba vienas iš liaudies, arba mušamųjų, arba pučiamųjų, arba styginių instrumentų, arba choro dainavimas ir dirigavimas, arba dainavimas, arba 9–10 klasėje vargonai, arba 9–10 klasėje garso režisūra, arba muzikos teorija), solfedžio, muzikos istorija, muzikos teorija ir harmonija. Branduolį pagal pasirinktą atlikėjo raiškos dalyką papildantys dalykai taikomi atsižvelgiant į mokyklos ugdymo turinį ir dalyko specifiką:bendras fortepijonas (išskyrus fortepijoną), ansamblinis muzikavimas, balso ugdymas (choro dainavimui ir dirigavimui). Laisvai pasirenkamųjų dalykų programas, siekiant pagilinti ir praplėsti žinias apie muzikos kalbos dėsnius, jos struktūrą, estetinę vertę, istorinį kontekstą, raiškos ypatumus, mokyklos siūlo pagal savo galimybes ir mokinių poreikius iš rekomenduojamų pagal pasirinktą atlikėjo raiškos dalyką.
Programa vykdoma vadovaujantis diferencijavimo ir individualizavimo principais, mokantis atlikėjo raiškos (išskyrus choro dainavimo ir dirigavimo 5-6 klasėje), bendrojo fortepijono dalyko mokinys nuosekliai mokosi individualiai mokomas mokytojo, taikoma pavienio mokymosi forma. Mokomųjų dalykų sąveika nustatoma atsižvelgiant į bendruosius mokinių ugdymo raidos ypatumus, fiziologines galimybes, išskirtinius mokinio gabumus ir individualumą ir pasirinktą atlikėjo raiškos dalyką.