Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pagrindinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2440215

Valstybinis kodas

201021502

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Įgyjamas išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

Nėra duomenų

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Nėra duomenų

Mokymo kalba

Nėra duomenų

Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo pavadinimas, lygmens kodas, pažymėjimo kodas

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, 2001
Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, 2005

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-12-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Aprašymo santrauka

Pagrindinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programa (toliau – programa) skirta išskirtinių vienai (ar kelioms) iš trijų meno sričių – baletui, dailei ar muzikai – gabumų turinčiam mokiniui, baigusiam pradinio ugdymo arba pradinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programą.
Programos tikslas – suteikti asmeninės, sociokultūrinės, pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą bei technologinio raštingumo, pasirinkto meno šakos dalyko technikos ir atlikimo bei pasirinktos meno srities sampratos pagrindus, puoselėti mokinių meninę prigimtį ir išskirtinius gabumus pasirinktai meno sričiai ir meninių kompetencijų pagrindus, papildytus teoriniais ir praktiniais meninės kompetencijos pradmenimis, ugdyti kūrybingą, atsakingą, bendradarbiaujančią asmenybę, padėti pasirengti mokytis pagal vidurinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programą.
Ugdymo turiniui bei procesui įgyvendinti tinkama mokymo(si) aplinka formuojama vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos aprašu, Švietimo aprūpinimo standartų nuostatomis, specializuoto ugdymo krypties meninio ugdymo dalies programa ir turi atitikti mokinių sportinio ir sveikatingumo ugdymo reikalavimus. Mokykloje yra reikiami kabinetai, studijos, koncertų ir baleto salės, scena, erdvės parodoms, dirbtuvės, laboratorijos, įranga, mokymo priemonės ir medžiagos, reikalingos siūlomoms programoms ir moduliams įgyvendinti. Mokomieji kabinetai aprūpinti mokymui ir mokymuisi reikalinga organizacine technika, įranga, mokymo priemonėmis, tinkamomis įgyvendinti pagrindinio ugdymo ir meninio ugdymo dalies programas.
Mokytojų kvalifikacija turi atitikti ministro nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, apraše.
Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programas kartu su meniniu ugdymu. Pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį. Pagrindinio ugdymo kartu su meninio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, specializuoto ugdymo krypties meninio dalies ugdymo programa, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras.
Pirmoje dalyje suteikiami visapusiški pasirinktos meno srities žinių, gebėjimų ir įgūdžių pagrindai. Antroji dalis orientuota į mokinių abstraktaus mąstymo, gebėjimų ir įgytų žinių apibendrinimą, gabių baletui, dailei ar muzikai mokinių, turinčių aiškią motyvaciją siekiant profesijos, ugdymą.
Ugdymo turinį sudaro bendrojo ugdymo, santykinai suskirstyto į ugdymo(si) sritis, ir specializuoto ugdymo krypties, suskirstytos pagal meno sritis, programų dalykai: dorinis ugdymas (etika arba tikyba), kalbinis ugdymas (lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos); matematinis ugdymas (metematika ir informacinės technologijos), gamtamokslinis ugdymas (gamta ir žmogus, biologija, fizika, chemija), socialinis ugdymas (istorija, geografija, ekonomika ir verslumas, pilietinis ugdymas), meninis ugdymas (dailė, muzika ir kt.) kuris gali būti keičiamas į specializuoto ugdymo krypties meninio ugdymo dalykus, kūno kultūros ir sveikatos ugdymas (kūno kultūra ir žmogaus sauga); baleto srities dalykai: meno šakos dalykas (klasikinio šokio technika arba modernaus šokio technika), meno šakos – klasikinio šokio technikos – dalyką papildantys (aktoriaus meistriškumas, charakterinis šokis, duetinis šokis, klasikinio šokio praktika bei šiuolaikinio ir modernaus šokio technika), arba meno šakos – modernaus šokio technikos – dalyką papildantys (klasikinio šokio technika, kompozicija ir improvizacija ir aktoriaus meistriškumas), ir pagrindiniai meno srities dalykai (teatro ir baleto istorija, gimnastika, šokio akompanavimas, istorinis šokis, klasikinio šokio praktika, lietuvių liaudies šokis ir grimas); dailės srities dalykai: meno šakos dalykas (kompozicija) ir pagrindiniai meno srities dalykai (piešimas, dailės ir architektūros istorija, dailės raiška ir dalyko moduliai, dailės šaka ir dalyko moduliai); muzikos srities dalykai: meno šakos dalykas (fortepijonas arba styginis instrumentas, arba pučiamasis instrumentas, arba chorinis dainavimas ir dirigavimas, arba mušamasis instrumentas, arba muzikos kūryba), meno šakos dalyką papildantys: kamerinis ansamblis (pasirinkusiems meno šakos fortepijono, styginio instrumento arba pučiamojo instrumento, arba mušamųjų instrumentų dalyką), (ar) simfoninis orkestras (pasirinkusiems meno šakos styginio instrumento arba pučiamojo instrumento, arba mušamųjų instrumentų dalyką); (ar) ansamblinio muzikavimo dalykas (pasirinkusiems meno šakos styginio instrumento dalyką), (ar) akompanimentas (pasirinkusiems meno šakos fortepijono dalyką); arba balso ugdymas ir choro partitūrų skaitymas (pasirinkusiems chorinio dainavimo ir dirigavimo meno šakos dalyką) ir pagrindiniai meno srities dalykai (dailės ir architektūros istorija, bendrasis fortepijonas, muzikos istorija, lietuvių muzikos istorija, elementariosios muzikos teorija, harmonija, solfedžio). Mokomasi atskirų dalykų ir (ar) integruotų dalykų, plėtojant kompetencijų integralius pagrindus. Pirmojoje programos dalyje mokomasi dalykų iš visų bendrojo ugdymo sričių. Dalykai integruojami, jungiamos ugdymo sritys. Antrojoje programos dalyje išskiriama to paties dalyko privalomoji ir pasirenkamoji turinio dalys. Specializuoto ugdymo krypties meninio ugdymo dalį sudaro meno šakos dalykas, jį papildantys meninio ugdymo dalykai, pagrindiniai meno srities meninio ugdymo dalykai ir laisvai pasirenkami meninio ugdymo dalykai ar dalykų moduliai. Laisvai pasirenkamųjų dalykų programos skirtos pagilinti ir praplėsti pasirinktos ar įgyti kitos meno srities žinių, pažinti struktūrą, estetinę vertę, istorinį kontekstą, raiškos ypatumus, siūlomos pagal mokyklos galimybes ir mokinių poreikius iš rekomenduojamų pagal pasirinktą meno šakos dalyką.
Programa vykdoma vadovaujantis holistinio ugdymo, ugdymo individualizavimo, sąmoningumo, prasmingumo, sistemingumo, tęstinumo ir dermės, moksliškumo ir prieinamumo principais. Mokantis dailės ir baleto srities meno šakos dalykų taikoma grupinio mokymosi forma, o muzikos srities meno šakos dalykų mokinys nuosekliai mokosi individualiai mokomas mokytojo, taikoma pavienio mokymosi forma. Mokomųjų dalykų integravimo galimybės nustatomos atsižvelgiant į bendruosius mokinių ugdymo raidos ypatumus, fiziologines galimybes, išskirtinius mokinio gabumus ir individualumą ir pasirinktą meno šakos dalyką. Meno šakos dalyką papildantys dalykai ir pagrindiniai meno srities dalykai pateikiami atsižvelgiant į mokyklos ugdymo planą ir turinį.
Baigus pagrindinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus, išskyrus atvejus, kai asmuo švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais yra atleidžiamas nuo mokymosi pasiekimų patikrinimo, įgyjamas pagrindinis išsilavinimas.