Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinis darbas (anglų k. - Social Work)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras
Socialinis darbuotojas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

LUES BA_Socialinis darbas.pdf

Valstybinis kodas

6121JX013

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450923

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Pagrindinis studijų programos tikslas – parengti profesionalius socialinius darbuotojus, kurių veikla grindžiama žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų bei patirties visuma, įgalinančia susiformuoti svarbiausioms socialnio darbuotojo socialinėms ir asmenybinėms kompetencijoms: socialinių problemų diagnozavimo ir informavimo, socialinės paramos organizavimo bei pokyčių vadybos, tarpasmeninių santykių formavimo ir komunikavimo, tarpininkavimo ir konsultavimo, refleksijos ir supervizijos, profesinės veiklos tobulinimo ir tinkamo atstovavimo socialinio darbo profesijai. Programos tikslas transformuojamas į studijų dalinius tikslus:
1. Žinoti ir gebėti taikyti socialinio darbo praktikoje ir mokslinuose tyrimuose socialinių, humanitarinių ir kitų mokslų teorijas ir jų pritaikymo strategijas bei metodus, dirbant su įvairaus amžiaus ir poreikių asmenimis.
2. Ugdyti gebėjimus ir vertybines nuostatas, būtinas socialinėms problemoms spręsti, socialiniam teisingumui bendruomenėse plėtoti, socialinėje atskirtyje atsidūrusių žmonių galioms sustiprinti.
3. Ugdyti gebėjimą sistemiškai vertinti profesines žinias ir jas taikyti planuojant, organizuojant ir vykdant socialinės pagalbos strategijas ir veiklos planus, savarankiškai pasirenkant komunikacines pagalbos priemones.
4. Ugdyti gebėjimą tobulinti savo profesinę kompetenciją, nuolat siekti asmeninio ir profesinio tobulėjimo.

Studijų rezultatai:
1. Žinoti ir gebėti kūrybiškai pritaikyti teorines žinias socialinio darbo praktikoje, mokėti planuoti ir įgyvendinti socialinio darbo praktinės veiklos srityse.
2. Žinoti ir mokėti atlikti ir pritaikyti naujausius socialinio darbo empirinius tyrimus, interpretuoti jų rezultatus ir juos taikyti konkrečių socialinių problemų sprendime.
3. Gebėti kritiškai vertinti socialinio darbo aplinkybes ir parinkti tinkamą socialinės pagalbos teikimo modelį, atsižvelgiant į kliento ir jo aplinkos bei sistemos išteklius.
4. Gebėti organizuoti ir teikti socialines paslaugas skirtingoms klientų grupėms, vadovaujantis socialnio teisingumo principais, socialinio darbo vertybėmis ir socialnių darbuotojų profesinės etikos nuostatomis.
5. Suvokti socialinių įstaigų ir jų tinklų, projektų ir programų vadybą, gebėti rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų bei įstaigos – organizacijos veiklos planus, gebėti sistemiškai vertinti jų efektyvumą bei kokybę, gebėti bendradarbiauti su įvairių institucijų atstovais.
6. Gebėti praktinėje veikloje veiksmingai bendrauti ir kurti ryšį su klietu ir bendruomene, teikti bendradarbiavimui tarpžinybinę komandą, plėtojant socialinę gerovę ir sprendžiant socialines problemas.
7. Gebėti skalndžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, gebėti efektyviai diskuoti aktualiais profesiniais klausimais profesinėje ir tarpdisciplininėje aplinkoje, gebėti rasti ir naudotis nacionaliniais ir tarptautiniais informacijos šaltiniais, asmenių ir profesinių kompetencijų tobulinimui.
8. Gebėti savo praktinėje veikloje kurti naujas idėjas ir prisitaikyti prie naujų situacijų, gebėti reflektuoti ir kritiškai vertinti savo ir kitų profesinę praktiką, suvokiant mokymosi visą gyvenimą reikšmę.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, studijų projektai, diskusijos, praktika, savarankiškos studijos. Studijų metodai yra orientuoti į studentų kūrybiškumo, savarankiškumo lavinimą. Paskaitos yra derinamos su grupinėmis ir individualiomis konsultacijomis, kurių metu studentai, vadovaujami dėstytojo, aptaria studijų pasiekimus, sprendžia projektų vykdymo sunkumus. Grupinis darbo metodas leidžia studentams išreikšti jų kūrybiškumą, tikrinti įžvalgas, kuria pasitikėjimo atmosferą. Savarankiško darbo užduočių atsiskaitymas vyksta grupėse, tai skatina studentus kritiškai vertinti pasiekimus ir panaudoti kitų patirtį.


Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų vertinimo būdas yra egzaminas. Egzaminai vyksta raštu, žodžiu arba ir raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminą vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų. Semestro metu, baigus tam tikros dalies studijas arba atlikus nustatytas užduotis, atliekamas tarpinis vertinimas, kurio kriterijus ir reikalavimus dėstytojai paskelbia iš anksto. Studijų rezultatų vertinimas priklausomai nuo dalyko apima žinių, individualių ir grupinių projektų, esė, pratybų vertinimus, kurių svoris bendrame bale yra iš anksto žinomas ir kurie yra grindžiami iš anksto nustatytais kriterijais. Atsiskaitymų metu studentai patys vertina savo ir kolegų rezultatus, kurie turi nustatytą svorį bendrame bale.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis yra 210 ECTS kreditų:
15 ECTS kreditų sudaro bendrieji universitetinių studijų dalykai: Specialybės kalbos kultūra (3ECTS kr); Specialybės užsienio kalba (6 ECTS kr.); Visuomenės sveikata (3 ECTS kr); Filosofija (3ECTS kr).
165 ECTS kreditų sudaro studijų krypties dalykai, socialinio darbo praktika, bakalauro baigiamasis darbas: ir studijų krypties dalykai: Socialinio darbo įvadas (4 ECTS kr.); Socialinio darbo pagrindai (6 ECTS kr.); Socialinis darbas su individu (5 ECTS kr.); Socialinio darbo su grupe modeliai (5 ECTS kr.); Socialinis darbas su šeima (5 ECTS kr.); Socialinis darbas bendruomenėje (5 ECTS kr.); Socialinio darbo etika ir vertybės (4 ECTS kr.); Nevyriausybinių organizacijų veikla (4 ECTS kr.); Konsultavimas socialiniame darbe (4 ECTS kr.); Socialinė politika (4 ECTS kr.); Socialinių paslaugų administravimas (4 ECTS kr.); Socialinė reabilitacija ir integracija (4 kr.); Socialinio darbo vadyba (3 ECTS kr.); Socialinių institucijų vadyba (4 ECTS kr.); Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis (5 ECTS kr.); Socialinės rizikos grupės ir resocializacija (4 ECTS kr.) Menas ir socialinė įtrauktis (4 ECTS kr.); Socialinių projektų rengimas ir administravimas (4 ECTS kr.); Gerontologinis socialinis darbas (4 ECTS kr.); Viešieji ryšiai socialiniame darbe (4 ECTS kr.); Užsienio šalių socialinės apsaugos sistemos (3 ECTS kr.); Informacinės technologijos (5 ECTS kr.); Teisiniai socialinio darbo pagrindai (8 ECTS kr.); Socialinės ekonomikos pagrindai (4 ECTS kr.); Sociologijos pagrindai (4 ECTS kr.); Socialinės statistikos pagrindai (3 ECTS kr.); Socialinių tyrimų metodai (5 ECTS kr.); Bendroji ir raidos psichologija (5 ECTS kr.); Socialinė psichologija (5 ECTS kr.); Socialinis ugdymas (5 ECTS kr.); Andragogika socialiniame darbe (4 ECTS kr.); Socialinio darbuotojo asistento praktika (9 ECTS kr.); Supervizuojamoji socialinio darbo praktika (7 ECTS kr.)

Specializacijos: 30 ECTS kreditų sudaro gilinamieji studijų dalykai Socialinis darbas su jaunimu: Socialinis darbas su jaunimu (5 ECTS kr.); Sociokultūrinė veikla bendruomenėje (5 ECTS kr.); Socialinio dalyvavimo modeliai (5 ECTS kr.); Socialinės globos ir pagalbos organizavimas vaikų ir jaunimo institucijose (5 ECTS kr.); Jaunimo užimtumo ir karjeros planavimas (5 ECTS kr.); Lyderystė socialinėje aplinkoje (5 ECTS kr.); Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis: Specialiųjų poreikių asmenų socializacija (5 ECTS kr.); Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmens šeima (5 ECTS kr.); Muzikos terapija neįgaliųjų socializacijoje (5 ECTS kr.); Dailės terapija neįgaliųjų socializacijoje (5 ECTS kr.); Neįgaliųjų profesinė įtrauktis (5 ECTS kr.); Socialinės asplinkos pritaikymas neįgaliesiems (5 ECTS kr.)

Studento pasirinkimai: pasirenkamoji specializacija Socialinis darbas su jaunimu; pasirenkamoji specializacija Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis.

Studijų programos skiriamieji bruožai:1) Gilinamųjų dalykų grupių pasirinkimas; 2) Studijos vyks lietuvių ir rusų kalbomis.