Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Socialinis darbuotojas

Pavadinimas anglų kalba

Social worker

Valstybinis kodas

PROFKVAL00439

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-15

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Socialinio darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti socialiniu darbuotoju. Asmuo, įgijęs socialinio darbuotojo kvalifikaciją, turi: gebėti išsiaiškinti priežastis, sukeliančias socialines problemas, kurti duomenų bazę ir naudotis informacijos technologijomis, organizuoti socialinės situacijos tyrimą, išsiaiškinti kliento galimybes problemai spręsti, vykdyti ir apibendrinti taikomuosius socialinius tyrimus, teikti išvadas bei pasiūlymus, nustatyti paramos galimybes, parinkti tinkamus darbo metodus, pateikti klientui argumentų, kaip spręsti problemą ar jos išvengti, patarti klientui, kaip pasinaudoti norminiais dokumentais, vykdyti švietėjišką veiklą, koreguoti paramos procesą, nustatyti kliento ir jo aplinkos pokyčius, skatinti savanorius įsitraukti į paramos procesą, koordinuoti komandinį darbą, atstovauti savo institucijai, inicijuoti ir plėtoti socialines paslaugas, atstovauti kliento interesams įvairiose institucijose, tarpininkauti tarp kliento, jo socialinės aplinkos ir kitų institucijų, teikiant socialinę paramą, rengti veiklos planus bei vykdyti nacionalines ir tarptautines socialines programas, derinti savanorišką ir profesionalią socialinę veikląžinoti asmenybės socialines, psichologines ypatybes, įstatymus ir norminius aktus, reglamentuojančius socialinę apsaugą, kitų profesijų atstovų veiklos ypatumus, konfliktų sprendimo metodus ir būdus, Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatas, socialinio darbo srities pasiekimusmokėti efektyviai ir tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su klientais, jų artimaisiais, kitomis valstybinėmis įstaigomis, dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir operatyviai, organizuoti savo darbą, lanksčiai spręsti problemas, nestereotipiškai vertinti reiškinius Socialinio darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal socialinio darbo studijų programą. Norintiems siekti socialinio darbuotojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti socialiniu darbuotoju nėra pripažįstami. Įgiję socialinio darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti socialiniais darbuotojais socialines paslaugas teikiančiose institucijose.