Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinis darbas (anglų k. - Social work)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras
Socialinis darbuotojas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Nėra duomenų

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Ištęstinė, 2, Metais
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211JX073

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470923

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos asmeninės ir profesinės kompetencijos socialinio darbo magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius socialinius darbuotojus, gebančius atlikti mokslinius tyrimus, kritiškai analizuoti socialines problemas, atsižvelgiant į konkretų besikeičiančios visuomenės kontekstą; numatyti nenuspėjamos situacijos riziką, taikyti ir vystyti inovatyvias strategijas, skatinant teigiamus socialinius pokyčius visuomenėje, mažinant socialinę atskirtį ir suteikiant galimybę patiems asmenims, jų grupėms bei bendruomenėms aktyviai dalyvauti sprendžiant jų socialines problemas; efektyviai organizuoti žmogiškuosius, finansinius bei kitus galimus išteklius; organizuoti socialinį darbą ir paslaugų teikimą, skatinti socialinių paslaugų infrastruktūros raidą ir plėtrą, ieškant efektyviausių problemų sprendimo būdų nacionaliniame ir Europiniame kontekstuose
Studijų rezultatai:
Siekiant programos tikslo numatoma parengti profesionalius socialinio darbo specialistus, gebančius:
- atlikti aktualius kiekybinius ir kokybinius mokslinius tyrimus, kvalifikuotai analizuoti visuomenės socialines permainas;
- taikyti tyrimų rezultatus praktinėje veikloje, skatinant socialinių paslaugų infrastruktūros raidą ir plėtrą;
- rengti ir įgyvendinti socialinių problemų prevencijos programas;
- taikyti socialinio darbo problemų sprendimo modelius, ugdant, atstatant ir palaikant asmenų/ grupių gebėjimus savarankiškai spręsti iškylančias problemas;
- rengti ir inicijuoti bendruomenės ar įstaigos, organizacijos socialinių paslaugų programas;
- telkti įstaigos, įmonės, organizacijos specialistų komandą socialinei pagalbai teikti;
- analizuoti pagalbos poveikio veiksmingumą, teikti siūlymus dėl įstaigos, organizacijos paslaugų organizavimo ir kokybės gerinimo;
- inicijuoti teisinių dokumentų pataisas, integraliai panaudoti įvairias mokslo ir praktines žinias socialinių paslaugų tobulinimui ir plėtrai;
- kokybiškai parengti ir įgyvendinti socialinius - kultūrinius projektus, juos įvertinti ir analizuoti pasiektus rezultatus;
- tobulinti ir nuolat vertinti savo profesines žinias ir gebėjimus;
- tikslingai planuoti asmeninį mokymąsi ir karjerą bei analizuoti ir taikyti naujoves profesinėje veikloje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, seminaras, individualios ir grupinės užduotys, diskusijos, minčių žemėlapis, atvejo analizė, situacijų modeliavimas, esė, projektai, savarankiškas darbas, praktinės užduotys, veiklos refleksijos, tyrimai

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimui naudojama dešimtbalė kriterinė vertinimo sistema. Taikomas kaupiamasis vertinimas. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Dalyko dėstytojas pirmosios paskaitos ir seminaro metu supažindina studentus su dalyko studijų rezultatų vertinimo tvarka ir kriterijais. Studijų rezultatų vertinimui taikomi metodai orientuoti į nuolatinio grįžtamojo ryšio suteikimą ir užduoties atlikimo proceso vertinimą ir įsivertinimą. Kaupiamasis balas, kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo kriterijai, egzaminų ir įskaitų rezultatų aptarimas su studentais bei dėstytojais leidžia užtikrinti reikiamą egzaminų lygį ir vertinimo patikimumą.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai suskirstyti į dvi grupes: privalomieji dalykai ir pasirenkamieji dalykai.
Privalomi dalykai: Socialinės saugos teisė, Socialinio darbo teoriniai modeliai, Socialinių paslaugų teikimo ir valdymo strategijos, Europos Sąjungos socialinė politika, Socialinių tyrimų metodologija, Sociokultūrinio darbo su įvairiomis jaunimo grupėmis strategijos, Socialinių projektų rengimas ir vertinimas, Magistro baigiamasis darbas.
Alternatyviai pasirenkami studijų dalykai, orientuojantys studentus darbui ir mokslinei tiriamajai veiklai šiose srityse: I alternatyva - socialinis darbas bendruomenėje (Sociokultūrinis bendruomenės ugdymas, E-sveikatos ir socialinių paslaugų valdymas, Socialinio darbo mokslinė tiriamoji praktika); II alternatyva – socialinis darbas pataisos įstaigose (Progresyvios alternatyvos laisvės atėmimui, Socialinės gerovės institucinė sistema, Socialinio darbo praktika pataisos įstaigose); III alternatyva – socialinis darbas su migrantais (Migracijos sociologija, Socialinės gerovės institucinė sistema, Socialinio darbo praktika migracijos tarnybose).
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis studijų alternatyvas: socialinis darbas bendruomenėje; socialinis darbas migracijos tarnybose, socialinis darbas pataisos įstaigose.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai gali gilinti specializuotas socialinio darbo žinias renkantis studijų alternatyvas: socialinis darbas bendruomenėje; socialinis darbas migracijos tarnybose, socialinis darbas pataisos įstaigose.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia teisę socialinio darbo programos absolventui dirbti savivaldybėse, vaiko teisių apsaugos tarnybose, savo mokslines žinias ir sugebėjimus pritaikyti valstybinėse, nevyriausybinėse ir privačiose socialinės globos ir paramos struktūrose, dėstyti aukštosiose mokyklose, dirbti mokslinių tyrimų institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Tęsti studijas doktorantūroje.