Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinis darbas (anglų k. - Social work)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras
Socialinis darbuotojas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-12

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX020

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450923

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-11-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti socialinio darbo specialistus, gebančius kritiškai vertinti ir kūrybiškai taikyti tyrimais grįstas, naujausias socialinio darbo žinias sudėtingoje, besikeičiančioje, aplinkoje, siekiant efektyviai spręsti asmens bei visuomenės socialines problemas.
Studijų rezultatai:
Socialinio darbo bakalauras geba: įvertinti kliento ir kliento sistemos situaciją, poreikį paramai, nustatyti socialinių paslaugų reikalingumą ir organizuoti jų teikimą, komandoje kartu su kitais specialistais įvertinti socialiai pažeistų asmenų poreikius, nuosekliai vykdyti visus socialinio darbo proceso etapus, taikyti pagrindinius socialinio darbo su individu, jų grupe ir bendruomene metodus, užmegzti kontaktą su klientu ir bendrauti su juo laikantis pagrindinių socialinio darbo vertybių ir etikos reikalavimų, rengti ir įgyvendinti paramos projektus, teikti pasiūlymus socialinei politikai tobulinti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programa remiasi tyrimų bei lankstaus ir aktyvaus probleminio mokymosi požiūriu, užtikrinant teorinių ir praktinių žinių integraciją bei refleksiją. Derinamos paskaitos, seminarai, praktikumai auditorijose, praktika socialinio darbo organizacijose ir užduotys virtualioje mokymosi aplinkoje. Užtikrinamas tarpdisciplininis mokymasis, mokymasis bendradarbiaujant, taikomi darbo grupėje, įtraukiantys, patyriminiai, refleksyvieji studijų metodai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas – įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrauniversitetiniai studijų dalykai: filosofijos, sociologijos, psichologijos, antropologijos, ugdymo, teisės ir kitų sričių; socialinio darbo krypties pagrindų dalykai: socialinio darbo teorijos, koncepcijos, individualaus ir grupinio darbo metodai, mentorystė ir koučingas, socialinė ir darbo rinkos politikos, socialinio darbo tyrimų pagrindai, profesinė etika ir kt.; specialūs socialinio darbo krypties studijų dalykai: darbo su šeimomis, jaunimu, neįgaliaisiais, psichikos sutrikimus turinčiais, senyvo amžiaus asmenimis, žmogaus teisės, projektų vadyba, įskaitant socialinio darbo praktikas. Vykdomos profesinės praktikos skirtos organizacijos pažinimui, poreikių nustatymo, pagalbos proceso planavimo, įgyvendinimo, užbaigimo ir vertinimo įgūdžių lavinimui tiesioginiame darbe su klientu. Bendra praktinių studijų trukmė – 640 val.
Specializacijos:
Darbo su jaunimu
Studento pasirinkimai:
Galimi trys pasirinkimai:
- Bendra programa, laisvai renkantis iš pasirenkamų dalykų sąrašo: Neformalusis ugdymas, Migracija, Psichiatrija, Socialinė psichologija, Raidos psichologija, Socialinė pedagogika, Užsienio šalių socialinė apsauga, Sociologijos teorijos ir kt.
- Gretutinės studijos (60 ECTS apimties vietoje pasirenkamų dalykų), pvz., Skandinavistikos, Kultūros istorijos ir antropologijos, Socialinės politikos, Sociologijos ir kt.
- Darbo su jaunimu specializacija įgyjama,
pasirinkus šiai specializacijai priskirtus dalykus, praktikos vietas su jaunimu dirbančiose organizacijose, kursinių ir baigiamųjų darbų temas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Darbo su jaunimu specializacija ir gretutinių studijų galimybė. Studijos gali vykti ir sesijiniu tvarkaraščiu.
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai gebės teikti ir organizuoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims veikdami socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kt. institucijose, bendruomenėse, nevyriausybinėse organizacijose, kurti savo socialinį verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai galės tęsti studijas socialinio darbo, sociologijos, socialinės politikos, kriminologijos magistrantūrose arba (išklausę papildomus kursus, jeigu to reikalaujama) kitų studijų krypčių: teisės, antropologijos, ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo, edukologijos magistrantūros programose.