Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinis darbas (anglų k. - Social Work)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras
Socialinis darbuotojas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

KU _Sociainis darbas _BA.pdf

Valstybinis kodas

6121JX067

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450923

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-29
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti bazinį, universitetinį europinius standartus atitinkantį, socialinio darbo studijų krypties (kodas L500) ir socialinio darbo šakos (L510) išsilavinimą, parengiant specialistus, kurių profesinė kompetencija įgalintų juos efektyviai spręsti socialines bei medicinines problemas bendruomenėje ir sveikatos priežiūros sistemoje teikiant ir organizuojant konkrečias socialines paslaugas klientui ir jo šeimai bei užtikrinant jų tęstinumą; formuoti socialinės politikos ir socialinės pagalbos sveikatos priežiūros sistemoje strategijas.
Studijų rezultatai:
KU rengiami socialinio darbo specialistai įgyja gebėjimų, kurie išryškinami Dublino (2004) apraše ir Socialinio darbo studijų krypties apraše (2012): žinių apie socialinio darbo esmę, socialinio darbuotojo vertybes, etinę atsakomybę klientams, apie valstybinę bei ekonominę sistemas, individo socializacijos bei socialinės adaptacijos procesus, žmogaus teises socialinio teisingumo kontekste, mokslinių tyrimų metodologiją bei metodus; gebėjimų vykdyti tyrimus, interpretuoti rezultatus, kitų specialiųjų, socialinių ir asmeninių gebėjimų.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
A dalykų blokas yra skirtas studento bendrajai kultūrai ugdyti, supažinti su socialiniais, kultūriniais, religiniais visuomenės vystymosi reiškiniais. B bloko dalykai yra skirti suteikti studentams teorinius pagrindus tolimesniam profesiniam pasirengimui. B bloke įsisavinami socialinių, pedagogikos, psichologijos, ekonomikos mokslų pagrindai, padedama studentui pasirengti konkrečiam socialiniam darbui bendruomenėje ar sveikatos priežiūros sistemoje. Šis dalykų blokas sudaro studentui galimybę sujungti žinias, gebėjimus ir įgūdžius. Studijų procese naudojami įvairūs didaktikos būdai ir metodai: informaciniai, operaciniai ir kūrybiniai (paskaitos, seminarai, laboratoriniai, praktika ir praktikumai, projektų ir socialinių programų rengimas, diskusijos- probleminiai pokalbiai, referatyviniai esė, referatų ir kursinių darbų rašymas, individualios konsultacijos, grupinis darbas, savarankiškas studentų darbas su šaltiniais )
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijuojančiųjų žinios vertinamos nuo 1 iki 10 balų. Galutinis dalyko vertinimo balas susideda iš savarankiško darbo ir praktinių užsiėmimų vertinimo (iki 0,5 galutinio balo), bei egzamino (ne mažiau 0,5 galutinio balo). Savarankiško darbo užduočių įvertinimo balai yra kaupiami didėjančios sumos principu, egzamino metu nustatomas galutinis pažymys, kuris yra lygus tarpinių pažymių ir jų apimties koeficientų sandaugų sumai. Egzaminai dažniausiai yra vykdomi raštu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Socialinio darbo programą sudaro 210 kreditų. Programoje bendrojo universitetinio lavinimo dalykai (A blokas) sudaro 24 kreditus, studijų krypties dalykai (B ir C blokai ) – 186 kreditus. Praktikai 4-7 semestruose skirti 4 moduliai, sudarantys 26 kreditus.
Specializacijos:
Studijuodami Socialinio darbo specialybę studentai nuo 3 semestro gali rinktis vieną iš dviejų specializacijų: Socialinį darbą bendruomenėje arba Socialinį darbą sveikatos priežiūroje.
Studento pasirinkimai:
Studentams suteikiama galimybė rinktis 3 modulius, kurie sudaro 11 kreditų: 3 kr. dalyką iš privalomai pasirenkamųjų bendrauniversitetinių dalykų sąrašo, 5 kr. dalyką iš specialybės pasirenkamųjų dalykų sąrašo ir 3 kr. laisvai pasirenkamą dalyką iš bet kurios studijų programos visuose universiteto fakultetuose.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į konkrečias socialinio darbo sritis – socialinį darbą bendruomenėje ir socialinį darbą sveikatos priežiūroje. Tai vienintelė universitetinė socialinio darbo programa Vakarų Lietuvos regione. Klaipėdos mieste bei apskrityje beveik visose socialinio darbo institucijose dirba KU SvMF absolventai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę KU Socialinio darbo programos studijas specialistai galės dirbti socialiniais darbuotojais bendruomenėje, seniūnijose, socialinės apsaugos sistemoje, sveikatos apsaugos sistemoje, ugdymo įstaigose, teisėsaugos institucijose, nevyriausybinėse organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijų tąsa galima magistrantūros programose: socialinio darbo, socialinės pedagogikos, visuomenės sveikatos, viešojo administravimo, rinkodaros vadybos, penitencinės teisės.