Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mados dizainas (anglų k. - Fashion Design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dizainas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų profesinis bakalauras
Dizaineris

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6630

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531PX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550212

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Mados dizaino studijų programos tikslas
– parengti aukštos kvalifikacijos mados
dizaino specialistą, įžvelgiantį tendencijas
ir rinkos poreikius, išmanantį vizualinės
raiškos, stiliaus elementų darnos,
aprangos dizaino ir tvarumo principus,
gebantį praktiškai taikyti teorines ir
technologines žinias, kuriant kokybiškus
mados dizaino produktus; organizuoti ir
valdyti kūrybinį procesą dirbant
nacionaliniame ir tarptautiniame
kontekste bei gebantį savarankiškai
tobulėti ar dirbti tarpdisciplinėse
komandose, reflektuoti ir adekvačiai
įvertinti savo profesinės veiklos rezultatus,
taikyti verslumo įgūdžius, atsižvelgiant į
visuomenės poreikius bei prisiimantį
atsakomybę už profesinės veiklos
rezultatus.
Studijų rezultatai:
A1. Žino ir išmano istorinę dizaino,
kostiumologijos raidą, šiuolaikinės
mados aspektus, tendencijas bei geba tai
pritaikyti kuriant aktualius mados
dizaino projektus ir objektus.
A2. Žino vizualinės raiškos priemones
ir būdus, išmano mados dizaino
funkcionalumą bei technologinės raidos
diktuojamas galimybes, žino saugos
reikalavimus bei geba tai pritaikyti
kuriant aktualius mados dizaino
projektus ir objektus.
A3. Turi žinių apie intelektinės
nuosavybės, autorių teisių apsaugą,
verslo vadybą, komunikaciją, žinias
geba taikyti organizuojat ir vykdant
mados dizaino projektus.
B1. Kritiškai vertinant aktualius mados
dizaino reiškinius bei tendencijas, geba
rinkti, lyginti, analizuoti ir sisteminti
reikiamą informaciją, atlikti dizaino
tyrimą, daryti išvadas ir jomis remiantis
generuoti kūrybines, mados dizaino
kontekste įgyvendinamas, idėjas.
C1.Geba tikslingai pasirinkti vizualines
raiškos priemones ir būdus, juos taiko
perteikdamas turinio idėjas,
formuodamas įvaizdžius bei
projektuodamas aprangos kolekcijas.
C2. Geba adekvačiai parinkti audinius ir
priedus, konstravimo bei modeliavimo
metodikas ir siuvimo technologijas
projektui įgyvendinti. Geba tikslingai
pasirinkti optimalius sprendimo būdus
bei realizavimo priemones, siekiant
maksimaliai atskleisti aprangos ir
stiliaus kolekcijų kūrimo koncepciją,
estetiką, asmeninį kūrybiškumą,
projektų meniškumą bei technišką
išbaigtumą.
C3. Naudodamas turimas žinias, geba
suprojektuoti stilingas aprangos
kolekcijas, suorganizuoti jų pristatymą
specialiajai auditorijai ir plačiajai
visuomenei. Geba suvokti, vertinti ir
sukurti meninę koncepciją, įvaldo
vizualinio komunikavimo priemones,
išmoksta pristatyti kūrybinio sumanymo
esmę.
D1. Geba, naudodamas profesines
žinias, aiškiai ir argumentuotai perteikti
sumanymus ir idėjas, pristatyti savo
sukurtus mados dizaino produktus
kolegoms, verslo partneriams,
klientams. Geba bendrauti ir
bendradarbiauti multikultūriniame
kontekste. Geba, vadovaudamasis
profesine etika, intelektinės teisės
apsaugos normomis, verslo planavimo
modeliais, savo atsakomybe bei
pilietiškumu, imtis atsakomybės už
savo ir savo komandos profesinės
veiklos kokybę, dirbti komandoje ir
individualiai.
E1. Racionaliai ir kryptingai taiko
verslumo įgūdžius praktinėje veikloje,
ugdo kritinį mąstymą, suvokia
asmeninio iniciatyvumo ir
savarankiškumo svarbą realizuojant
kūrybines idėjas mados dizaino
projektuose, suvokia mados dizaino
objektą kaip bendros vizualinės kultūros
dalį. Geba įvertinti profesinių rezultatų
poveikį ekonominei, kultūrinei raidai
bei visuomenei.
E2. Pasitelkdamas įgytas žinias ir
įgūdžius, geba reflektuoti, profesionaliai
planuoti savo veiklą, integruotis į
profesinę mados dizaino bendruomenę
bei toliau tobulėti ir mokytis,
strategiškai tobulinti savo profesinę
veiklą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų rezultatais grindžiamos Mados
dizaino studijų programos mokymo ir
mokymosi veiklos yra orientuotos į
studento saviraišką, savarankišką
mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą.
Studijų procese diegiami inovatyvūs
studijų organizavimo ir veiklos metodai.
Studijų procesas realizuojamas derinant
įvairias mokymo ir mokymosi formas
(paskaitos, seminarai, praktiniai
užsiėmimai, projektinis darbas,
demonstravimas, diskusijos, komandinis
darbas, individualus darbas,
savarankiškas darbas, pristatomasis
pokalbis, situacijos analizė, dokumentų,
analogų, literatūros šaltinių analizė,
refleksija).Studijos yra orientuojamos į
bendravimo ir bendradarbiavimo,
savarankiškos praktinės veiklos,
komandinio darbo, kritinio ir kūrybinio
mąstymo skatinimo diegimą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Tikrinamieji testai, egzaminas,
diferencijuota įskaita, tarpinė peržiūra,
galutinė peržiūra ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Įvadas į meno istoriją; Specialybinė
užsienio kalba; Kompozicijos ir
spalvotyros pagrindai; Informacinės
technologijos; Projektavimo pagrindai;
Siuvimo medžiagos ir konstravimo
pagrindai; Anatominis piešimas;
Projektų pristatymo pagrindai; Siuvinių
konstravimo pagrindai; Dizaino istorija;
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika;
Individualaus įvaizdžio formavimas;
Verslo vadybos pagrindai;
Kostiumologija; Piešimas; Aprangos
dizainas; Aksesuarų dizainas ir gamyba;
Komercinio įvaizdžio formavimas;
Siuvinių konstravimas ir technologija;
Specialybinis piešimas; Intelektinės
nuosavybės teisė; Eksperimentinio
įvaizdžio formavimas; Makiažo
pagrindai; Mokomoji kūrybinė praktika,
Specialybės įgūdžių lavinimo praktika;
Verslumo pagrindai/Tarpkultūrinė
komunikacija; Meno filosofija/Kūrybos
psichologija; Mados istorija ir
psichologija; Eksperimentinių medžiagų
projektavimas; Eksperimentinis
projektavimas; Eksperimentinis
konstravimas ir siuvimo technologijos;
Individualių studijų praktika; Leidinių
dizainas; Akademinis rašymas;
Baigiamojo darbo techninė
dokumentacija; Kūrybinių projektų
praktika; Priešdiplominė praktika;
Baigiamasis darbas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai gali pasirinkti
pasirenkamuosius dalykus. Taip pat
studentai gali laisvai rinktis praktikų
atlikimo vietas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai baigę Mados dizaino
studijų programą ir įgijęs menų
profesinio bakalauro laipsnį turi
gebėjimus taikyti įgytas žinias ir
įgūdžius savo individualioje kūrybinėjepraktinėje, projektinėje veikloje bei gali
teikti įvairias stiliaus ir mados dizaino
paslaugas, dirbdami Lietuvos ir
tarptautinėse aprangos ir tekstilės
įmonėse, mados namuose, kūrybinėse ir
prodiuserinėse kompanijose, reklamos
agentūrose, televizijoje, teatre, mados ir
kitų leidinių redakcijose,
bendradarbiauti su drabužių prekybos
tinklų atstovais ir atskiromis
parduotuvėmis, vykdyti individualią
veiklą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai baigę Mados dizaino
studijų programą ir įgijęs menų
profesinio bakalauro laipsnį turi
galimybę siekti magistro laipsnio
Lietuvos ir užsienio universitetuose.
Programos aprašymo santraukos
parengimo ir atnaujinimo datos:
parengta 2014 m. rugpjūčio 1 d.;
atnaujinta 2018 m. vasario 28 d.