Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Šukuosenų dizainas (anglų k. - Coiffure Design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dizainas

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Plaukų ir grožio priežiūra

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-45

Akreditavimo vertinimo išvados

VC_Coiffure Design_2015.pdf

Valstybinis kodas

6531PX016

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6551012

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti mados dizaino profesinį bakalaurą, gebantį savarankiškai kurti šukuosenas, panaudojant naujausias technologijas, analizuoti plaukų struktūrą ir parinkti medžiagas bei priemones jiems prižiūrėti, analizuoti mados tendencijas, prognozuoti mados kryptį, savarankiškai suplanuoti ir organizuoti grožio salono veiklą.
Studijų rezultatai:
1. Žinios ir jų taikymas
• Žinoti dalykinius terminus ir sąvokas; sisteminti, analizuoti ir kontekstualizuotai taikyti dalykinę informaciją specialybės srityje, naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.
• Taikyti saugius darbo metodus ir saugių darbo sąlygų reikalavimus.
• Žinoti meno ir mados raidą, analizuoti mados tendencijas.
2. Gebėjimai atlikti tyrimus
• Įvertinti kliento poreikius, nustatyti jo socialinius ir fizinius duomenis, parinkti darbo priemones šukuosenai kurti.
• Analizuoti kūrybinio verslo vystymo principus, teisinius ir apskaitos ypatumus, prognozuoti kūrybinio verslo rezultatus, savarankiškai planuoti ir organizuoti kūrybinį procesą.
3. Specialieji gebėjimai
• Tikslingai taikyti šukuosenų modeliavimo būdus ir šukuosenų kūrimo technologines naujoves.
• Taikyti dizaino principus, meninės raiškos priemones ir technikas idėjų įgyvendinimui, kūrybiškai eksperimentuojant, siekiant saviraiškos.
• Derinti individualius kūrybinius sprendimus su inovatyviomis technologijomis, siekiant meninio išraiškingumo.
• Formuluoti ir pagrįsti šukuosenų kolekcijos kūrybinę idėją, originalius meninius ir techninius sprendimus.
• Įgyvendinti praktiškai stilingą bei originalią šukuosenų dizaino kolekciją, viešai pristatyti kūrybinį projektą.
4. Socialiniai gebėjimai
• Bendrauti su kolegomis, užsakovais ir plačia visuomene, dirbti komandoje.
5. Asmeniniai gebėjimai
• Formuoti bendrąsias kultūrines vertybes, darnaus vystymosi idėjas, mokymosi visą gyvenimą nuostatas.
• Demonstruoti savarankiškumą studijuojant ir dirbant, kritiškai ir savikritiškai suvokiant moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir profesinių kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, profesinės praktikos, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, diskusijos, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu, taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami tarpinių atsiskaitymų metu: kontrolinis darbas, projektas, seminarai, projekto viešas pristatymas ir gynimas, savarankiškos kūrybinės užduotys, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai ir baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis-180 kreditų.
Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kreditų):
Specialybės kalba
Užsienio kalba (anglų, vok., pranc.)
Filosofija
Profesinė komunikacija
Studijų krypties dalykai (111 kreditų):
Kosmetinė chemija
Žmogaus sauga ir ekologija
Šukuosenų ir meno istorija
Plaukų tyrimo metodika
Kirpyklos įranga
Plaukų struktūros keitimo metodai
Taikomosios kompiuterinės programos
Žmogaus plastinė anatomija
Piešimas
Spalvotyra
Kompozicija
Architektonikos pagrindai
Techninis modeliavimas
Įvaizdžio kūrimas
Verslo ekonomika ir vadyba
Estetika
Makiažas ir grimas
Sceninių šukuosenų dizainas
Pastižo gaminių dizainas
Rinkodara
Teisė
Praktikos (33 kreditai):
Plaukų struktūros keitimo
Kirpimų konstravimo
Šukuosenų modeliavimo
Baigiamoji
Baigiamasis darbas (12 kreditų).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamieji dalykai (9 kreditų):
Drabužių techninio piešimo pagrindai
Įvaizdžio formavimas
Fotografijos pagrindai
Tekstilės drabužių dekoravimas
Nuo idėjos iki sijono
Ugdomasis vadovavimas (Koučingas).
Taip pat studentas gali pasirinkti iš Kolegijos siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Menų krypties studijų programa orientuota į naujausių šukuosenų mados tendencijas, gebėjimą prognozuoti mados kryptį, taikyti kūrybinius sprendimus projektuojant scenines šukuosenas ir pastižo gaminius, taikyti naujausias ir saugiausias chemines ir technologines priemones madingiems kirpimams, šukuosenoms, dažymams kurti ir projektuoti, kurti ir įgyvendinti sudėtingas menines butaforines šukuosenų konstrukcijas. Siekiama ugdyti kūrybiškai mąstantį, atsakingą, komunikabilų, puoselėjantį kultūrines vertybes dizainerį, gebantį vizualizuoti kūrybines idėjas, vystyti individualų verslą. Studentai gali studijuoti bei atlikti praktiką užsienyje, pasinaudojant įvairių fondų lėšomis, dvišaliais susitarimais, dalyvauti tarptautinėse mokymo programose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti šukuosenų dizaineriu grožio salonuose, įvaizdžio studijose, teatruose, kino ir fotografavimo studijose, kultūros renginių organizavimo įstaigose, reklamos agentūrose, pastižo gaminių salonuose arba organizuoti grožio salono verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio šalių universitetuose menų ir socialinių mokslų studijų krypčių programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-02-26