Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aprangos dizainas (anglų k. - Fashion design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dizainas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531PX020

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550212

Finansinės grupės kodas

2.5

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-06-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Aprangos dizaino studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos koleginį išsilavinimą įgijusius mados dizaino profesinio bakalauro specialistus, gebančius reaguoti į rinkos poreikius, projektuoti individualiai ir komandoje, praktiškai įgyvendinti kūrybines idėjas pramoninei bei unikaliai/vienetinei gamybai mados industrijų sektoriuje.

Studijų rezultatai:
Baigę studijų programą absolventai:
1. išmanys pagrindines mados dizaino sąvokas, istorinę ir šiuolaikinę raidą analizuodamas dizaino reiškinius ir tendencijas;
2. gebės analizuoti ir kritiškai vertinti informaciją kūrybinėms idėjoms įgyvendinti;
3. suvoks mados dizaino savitumus, taikys žinias kurdami projekto idėjas, ieškos individualios kūrybinės raiškos;
4. taikys žinias apie mados dizainą, mados kūrybines industrijas kurdami projektus;
5. gebės atlikti užsakovo poreikio tyrimą ir taikyti jį kūrybinėms idėjoms įgyvendinti;
6. gebės kurti projektus pramoninei gamybai pasitelkę asmeninio kūrybingumo bei komandinio darbo patirtį;
7. gebės projektuoti unikalios/vienetinės gamybos drabužių kolekcijas;
8. gebės projektuoti audinio dizainą, kūrybiškai naudoti vizualinės raiškos priemones;
9. išmanys pagrindines gaminių siuvimo technologijas ir konstravimo būdus, praktiškai taikys įgyvendinant kūrybines idėjas;
10. gebės praktiškai taikyti mados industrijos naujoves ir inovatyvias technologijas;
11. gebės įgyvendinti audinio dizaino projektą pasitelkiant naujausias technologijas ir įrangą;
12. išmanys vadybos principus, teisinę aplinką, žinos sveikatos ir saugumo reikalavimus, susijusius su profesine veikla;
13. gebės pristatyti kūrybinius projektus naudodami inovatyvias technologijas ir kūrybinių darbų aplanką (portfolio);
14. gebės savarankiškai studijuoti, priimti sprendimus, planuoti savo veiklą, suvoks mokymosi visą gyvenimą svarbą;
15. gebės dirbti komandoje, vadovaudamiesi profesine etika, pilietiškumu ir moraline atsakomybe, komunikuoti valstybine bei užsienio kalba.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pristatymai, diskusijos, seminarai, demonstravimas, praktinės užduotys, darbas grupėse, literatūros analizė, projektų rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Mokymo ir mokymosi rezultatai išryškinami naudojant kaupiamojo vertinimo sistemą. Žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė. Galutinis balas gali susidėti iš keleto dedamųjų, surenkamų studijų procese (tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas arba projektas). Priklausomai nuo dalyko sudėtingumo, jo įtakos studijų rezultatams pasiekti, dalyko kaupiamojo vertinimo sudėtines dalis ir jų koeficientų reikšmes nustato dalyko dėstytojas. Kiekvieno studijų dalyko dėstytojas nustato ir semestro pradžioje informuoja studentus apie kiekvienos dedamosios (užduoties, darbo) įtaką (procentais) galutiniam įvertinimui ir formuluoja kiekvienos tarpinės užduoties vertinimo kriterijus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginiai studijų dalykai sudaro 15 kreditų: filosofija, užsienio kalba, teisės pagrindai, kalbos kultūra ir retorika.
Studijų krypties dalykų apimtis yra 141 kreditai: kostiumo istorija, kompiuterinė grafika, drabužių kompozicijos pagrindai, siuvimo technologija, paišyba, mados istorija, dizaino pagrindai, mados iliustravimas, aprangos projektavimas ir siuvimas, socialinė psichologija, modeliavimo ir maketavimo pagrindai, tapyba, mados marketingas, šiuolaikinė mada ir stilius, vizualinė raiška, specialioji audinio technologija, verslo pagrindai, žmogaus sauga, audinio dizainas, dailės istorija, tame tarpe 30 kreditų praktikos (gamtos formų studijos, kompiuterinės grafikos ir vizualizacijos, gamybinė, technologinė, baigiamoji) ir 15 kreditų - baigiamasis darbas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Žinias galima gilinti pasirenkant specializacijas bei dalykus iš bendro kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo http://www.kaunokolegija.lt/studentams/studijos/laisvai- pasirenkamieji-dalykai/ . Studento pasirenkami dalykai sudaro 9 kreditus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Mados dizaino studijų programa nuo kitų realizuojamų panašaus pobūdžio programų skiriasi tuo, kad mokymo proceso metu studentai mokomi projektuoti audinio dizainą, praktiškai jį įgyvendinti, naudojant kompiuterines ir inovatyvias technologijas, mokomi tradicinių ir netradicinių audinio dekoravimo būdų, panaudoja projektuojant drabužių kolekcijas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę studijas absolventai galės dirbti mados industrijos srityse, steigti individualias įmones ar dirbti individualų kūrybinį praktinį darbą patentų nustatyta tvarka.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.