Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Grafinis dizainas (anglų k. - Graphic Design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dizainas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų profesinis bakalauras
Dizaineris

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6622

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531PX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550212

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti grafinio dizaino specialistą, gebantį projektuoti leidinius, pakuotes, interneto tinklalapius ir įmonės stilių, paruošti projektus gamybai; savarankiškai priimti sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinės rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.
Žinios ir jų taikymas:
Išmanys pagrindinius grafinio dizaino metodus bei sąvokas, dizaino krypčių (šakų) istorinę raidą ir šiuolaikines tendencijas. Gebės taikyti žinias ir gebėjimus dizaino studijų krypties ir tarpdalykinėse studijose, profesinėje veikloje, tikslingai naudoti vizualines raiškos priemones, naujausias technologijas ir įrangą praktiškai įgyvendindamas kūrybines idėjas. Išmanys dizaino vadybos principus, gebės juos taikyti realizuodamas kūrybinius projektus. Galės pritaikyti žinias apie sveikatos ir saugumo reikalavimus, susijusius su konkrečia dizaino veikla.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Gebės atpažinti, palyginti ir kritiškai vertinti aktualius dizaino reiškinius ir tendencijas, rinkti ir analizuoti duomenis, būtinus kūrybinėms problemoms spręsti, remdamasis šiuolaikinio dizaino praktika ir tyrimais. Gebės analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, kurios reikia sprendimams formuluoti, argumentuoti ir išvadoms daryti. Mokės atlikti dizaino tyrimą ir taikyti jį kūrybinėms dizaino idėjoms įgyvendinti.
Specialieji gebėjimai:
Gebės kurti dizaino projektų idėjas, teikti pasiūlymus ir priimti sprendimus savarankiškai ar bendradarbiaudamas profesinėje ir (ar) tarpdalykinėje aplinkoje. Mokės organizuoti, planuoti, vertinti ir įgyvendinti praktinius dizaino projektų reikalavimus konkrečiose profesinės veiklos srityse. Gebės eksperimentuoti kurdamas dizaino projektus, pasitelkęs asmeninę kūrybinę patirtį arba apibendrinęs kitų dizainerių kūrybos rezultatus. Gebės suvokti grafinio dizaino krypties šakų savitumus bei sąsajas su kitomis meno kryptimis, taikyti istorinio, etinio ir konceptualaus konteksto žinias kurdamas dizaino projektus. Galės pristatyti kūrybines idėjas ir (ar) projektus, naudodamas vizualinės komunikacjos ir skaitmeninės informacijos technologijas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Gebės demonstruoti teorines žinias bei technologinius įgūdžius praktinėje veikloje, taikyti meninės raiškos priemones, naujas medijas bei inovatyvias technologijas, naujoves kūryboje, dizaino praktikos projektuose. Gebės sukurti kūrybinių darbų aplanką (portfolio).
Socialiniai gebėjimai:
Gebės komunikuoti su kolegomis, potencialiais užsakovais bei plačiąja visuomene, spręsdamas profesinės veiklos uždavinius dizaino krypties studijų srityje.
Išmanys dizainerio ir kliento, verslo, vartotojo, bendraautorių ir bendradarbių santykius ir gebės šias žinias taikyti projektuodamas, viešai pristatydamas kūrinį, dizaino projektą. Mokės komunikuoti bendruomenėje ir viešojoje erdvėje žodine arba rašytine forma valstybine bei užsienio kalba (kalbomis). Gebės dirbti komandoje, imtis atsakomybės už savo ir sau pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
Asmeniniai gebėjimai:
Gebės savarankiškai studijuoti, priimti sprendimus, spręsti problemas, prisitaikyti prie naujų situacijų, planuoti savo veiklą, laikytis nustatytų terminų, turės verslumo gebėjimų. Suvoks moralinę atsakomybę už savo kūrybinės veiklos rezultatus, jų poveikį visuomenei, ekonominei ir kultūrinei raidai bei aplinkai. Gebės motyvuotai vertinti savo stiprybes, suvoks mokymosi visą gyvenimą svarbą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, mokomosios ir profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami atsiskaitant už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko/modulio studijas, vertinami trimis pasiekimų lygmenimis: puikiu, tipiniu ir slenkstiniu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
užsienio kalba, specialybės kalbos kultūra, aplinkos ir žmonių sauga ir alternatyviai pasirenkami dalykai (sociologija, psichologija, profesinė etika – pasirenkamas vienas iš jų).
studijų krypties dalykai ir moduliai:
piešimas ir tapyba, kompiuterinis dizainas 1, kultūros istorija, dizaino istorija, vizualinė komunikacija, pakuotės pagrindai, naudotojų sąsajos dizaino pagrindai, fotografijos pagrindai, taikomieji tyrimai, kūrybinis verslas. Moduliai: projektavimas 1 (modulio dalykai: kompozicija, šriftas, spalvotyra), projektavimas 2 (modulio dalykai: dizaino pagrindai, kompiuterinis dizainas 2), projektavimas 3 (modulio dalykai: tipografika, ikispaustuvinio proceso technologijos 1), projektavimas 4 (modulio dalykai: ikispaustuvinio proceso technologijos 2, iliustracija), projektavimas 5 (modulio dalykai: firmos stilius, vizualinė reklama, dizaino vadyba).
Studento pasirinkimai:
Specializacija – Interneto svetainės dizainas.
Studijuojami šie dalykai: interneto svetainės programavimo pagrindai, naudotojų sąsajos dizainas 1, interneto reklamos pagrindai, naudotojų sąsajos dizainas 2.
Specializacija – Leidinių dizainas ir iliustracija.
Studijuojami dalykai: plakatas, leidinių dizainas 1, leidinių dizainas 2, elektroninė leidyba.
Specializacija – Pakuočių dizainas.
Studijuojami šie dalykai: pakuočių dizainas 1, modeliavimas, pakavimo medžiagos ir technologijos, transportinė pakuotė, pakuočių dizainas 2.
Specialieji studijų dalykai:
teisė, laisvai studento pasirenkami dalykai (3d programos, forma ir tektonika, tapybos technikos, kino kalba, grafikos technikos, eksperimentinis piešimas, moderniojo meno istorija, kaligrafija, judesio studija, estetika, retorinė komunikacija, žmogaus piešimas, meno dirbtuvės 1, meno dirbtuvės 2 – pasirenkami trys iš jų), baigiamasis darbas.
Praktikos:
pažintinė praktika, vizualinio pateikimo praktika, ikispaustuvinio proceso praktika, profesinė praktika, baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota į įvairias grafinio dizaino veiklos sritis: tipografiką, iliustraciją, leidybą, ikispaustuvinius procesus, vizualinę komunikaciją, firmos stilių, pakuotę, šriftą, reklamą, interneto ir skaitmeninių produktų dizainą. Studijų programoje dirba patyrę grafinio dizaino specialistai, tarptautinių konkursų laureatai, patirtimi dalijasi kviestiniai dėstytojai - žymūs Lietuvos menininkai ir dizaineriai. Bendradarbiaudami su socialiniais partneriais, studentai įsitraukia į realių projektų vykdymą, susipažįsta su įvairiais gamybos aspektais, atlieka profesines praktikas įmonėse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Baigę studijas absolventai gali dirbti įvairiose grafinio ir komunikacijų dizaino kompanijose, Lietuvos bei užsienio dizaino ir reklamos agentūrose, leidybos ir spaudos įmonėse, medijų kompanijose, skaitmeninių informacinių technologijų įmonėse, užsiimti individualia projektine veikla ar tęsti studijas kitose aukštojo mokslo institucijose.