Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Miško darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540821

Valstybinis kodas

M44082101

Švietimo sritis

Miškininkystė

Švietimo posritis

Miškininkystė

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Miško darbuotojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

15 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

44 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Miško darbuotojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-07-11

Programos moduliai

9790

Programos apimtis kreditais

110
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Mokymo programa skirta sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų miško darbuotojui įgijimui: miško augimo ir formavimosi dėsningumų supratimo, miško auginimo bei formavimo, pagrindinių miško kirtimų, miško ekosistemų, floros ir faunos apsaugos, produkcijos apskaitos ir realizavimo. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui. Mokymo programa apibrėžia šias veiklos sritis: miško atkūrimą ir įveisimą, ugdymo ir pagrindinius miško kirtimus, miško ir gamtos apaugą, medienos ruošą ir transportavimą, miško mašinų valdymą, miško produkcijos apskaitą ir realizavimą. Būsimieji miško darbuotojai mokomi miško sodmenų išauginimo, miško želdymo, miško ugdymo ir pagrindinių miško kirtimų, miško apsaugos, miško produkcijos apskaitos. Praktinių užsiėmimų metu besimokantieji pritaiko įgytas teorines žinias ir mokomi miško medžių sėklų rinkimo ir paruošimo sėjai, sėklų sėjos, sodmenų išauginimo ir iškasimo. Mokomi atlikti miško įveisimo ir atkūrimo, želdinių ir žėlinių priežiūros, medynų ugdymo, miško ir aplinkos apsaugos, miško kirtimo ir medienos transportavimo darbus. Praktika atliekama valstybinėse ir privačiose miško įmonėse, kurios užsiima miško ūkine veikla ir taiko pažangias miškininkystės technologijas. Praktikos metu įtvirtinamos, panaudojamos bei tobulinamos teorinių užsiėmimų metu įgytos kompetencijos. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis. Baigus miško darbuotojo programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo biomedicinos studijų srities programas. Programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.