Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kompiuterių tinklų derintojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540611

Valstybinis kodas

M44061106

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Kompiuterio taikymas ir kompiuterinis raštingumas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Kompiuterių tinklų derintojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

30 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

18 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Kompiuterių tinklų derintojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-06-06

Programos moduliai

9214

Programos apimtis kreditais

60
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą kompiuterių tinklų derintoją, išmanantį darbą kompiuterių tinkle ir gebanti dirbti įmonėse, kuriuose įdiegta techninė bei programinė įranga, sukurtas kompiuterių tinklas. Mokymo programa skirta sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems kompiuterių tinklo derintojo veiklos procesams: nesudėtingų sistemų dizaino ir architektūros techninių sąlygų, duomenų modelių derinimui, kompiuterinių tinklų komponenčių derinimui, kibernetinės saugos taikymui, naujų darbo vietų įrengimui, tinklų inventorizacijos procedūrų priežiūrai, tinklo duomenų srautų stebėjimui.
Mokymo programa apibrėžia šias veiklos sritis: darbas su technine tinklo įranga, darbas su programine įranga, tinklo paslaugų konfigūravimas ir testavimas. Kompiuterių tinklo derintojas gali dirbti įmonėse, kurios turi išplėtotą kompiuterių tinklą ir įmonėse, kurios užsiima telekomunikacinių paslaugų diegimu.
Būsimieji kompiuterių tinklų derintojai teoriniuose užsiėsimuose mokomi: profesijos technologinių žinių ir informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, specialybės užsienio kalbos, bendravimo psichologijos ir profesinės etikos, lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos.
Praktinių užsiėmimų metu mokomi duomenų perdavimo tinklo derinimo, kompiuterinės technikos eksploatavimo, taikomųjų programų naudojimo, sistemų saugumo taikymo įgūdžių, operacinių sistemų derinimo, kompiuterių tinklų planavimo ir diegimo, duomenų bazių valdymo.
Praktika atliekama įmonėse, kurios diegia telekomunikacines paslaugas arba, kurioms reikalinga eksploatuoti vidines komunikacijas. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Kompiuterių tinklo derintojo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos, pirmenybę teikiant šioms kompetencijoms: parinkti, montuoti ir derinti duomenų perdavimo tinklą, eksploatuoti kompiuterinę techninę įrangą, parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas, stebėti ir suprasti duomenų srautą, pažinti protokolus ir jungtis, analizuoti ir taikyti informacinių sistemų saugumą, derinti įvairias operacines sistemas, planuoti, organizuoti ir diegti kompiuterių tinklus, naudotis duomenų bazėmis ir jų valdymo sistemomis.
Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų studijų srities programas. Programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.