Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekologija ir aplinkos valdymas (anglų k. - Ecology and Environmental Management)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Ekologija

Švietimo sritis

Aplinka

Švietimo posritis

Aplinkotyra

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

KU_Ekologija ir aplinkos valdymas_BA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6121DX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450521

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Paruošti kvalifikuotus specialistus (bakalaurus), turinčius sisteminį požiūrį į subalansuotą vandens ir sausumos ekosistemų plėtrą modernioje visuomenėje, prioritetą teikiant Pajūrio zonai. Programos prioritetai yra: -tenkinti dabartinius ir ateities darbo rinkos poreikius, -suteikti žinias, užtikrinančias lankstų prisitaikymą darbui įvairiose Lietuvos ekonomikos srityse, -užtikrinti, kad bakalaurai baigtų universitetą su pakankama motyvacija tęsti studijas ir/ar mokymąsi visą gyvenimą; -sudaryti sąlygas tarptautiniam studentų mobilumui; -užtikrinti , kad studentai būtų pasirengę darbui tarptautinėje erdvėje.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:

1 turės fundamentines ekologijos teorijos ir aplinkos valdymo žinias;
2 turės matematikos, fizikos, chemijos ir biologijos žinias ir jų taikymo įgūdžius ekologinių sistemų analizėje ir aplinkosauginių problemų sprendimui;
3 turės duomenų statistinės analizės žinias ir jų taikymo pagrindus;
4 turės žinių apie pagrindinius aplinkos procesus ir gebės juos panaudoti gamtinių sistemų analizėje;
5 turės dalykines populiacijų, bendrijų ir ekosistemų ekologijos žinias ir jų taikymo gamtinių sistemų analizėje įgūdžius;
6 turės dalykines aplinkos valdymo ir ekologinės inžinerijos žinias bei gebės jas integruoti analizuojant aplinkosaugines problemas, rengiant taršos integruotos prevencijos ir kontrolės programas.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
1 gebės atpažinti gyvūnų, augalų, bakterijų, grybų, dumblių ir pirmuonių pagrindines grupes, analizuoti jų populiacinę dinamiką, bendrijų struktūrą bei ryšius su aplinkos faktoriais;
2 gebės atlikti svarbiausių cheminių ir fizinių vandens bei dirvožemio parametrų matavimus;
3 gebės savarankiškai planuoti ir atlikti lauko bei laboratorinius eksperimentus/stebėjimus, atlikti gautų duomenų analizę;
4 gebės tikslingai rinkti, analizuoti ir apibendrinti esamą dalykinę informaciją, integruoti biologijos, gamtinių procesų ir aplinkosauginius duomenis.
Specialieji gebėjimai:
1 gebės naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais sprendžiant aplinkosauginius uždavinius;
2 gebės integruoti specialias ekologijos, aplinkotyros ir aplinkos valdymo žinias darniai kranto zonos plėtrai;
3 taikys modernias informacines technologijas ir skaitinius duomenų apdorojimo metodus aprašant ir analizuojant gamtinių ekosistemų struktūrą bei prognozuojant jų pokyčius;
4 gebės atlikti vandens ir sausumos ekosistemų gamtinių išteklių žvalgymą ir kartografavimą;
5 gebės nustatyti ir vertinti ūkinės veiklos aplinkosauginius aspektus bei atlikti aplinkos apsaugos veiklos auditą.
Socialiniai gebėjimai:
1 gebės aiškiai raštu pateikti dalykinę informaciją lietuvių kalba, anotaciją pristatant bent viena užsienio kalba
2 gebės aiškiai pristatyti darbo rezultatus žodžiu, tinkamai perteikti savo žinias, samprotavimus ir išvadas bei pagrįsti savo nuomonę disukusijoje;
3 gebės dirbti tarpdalykinėje grupėje atliekant aplinkos tyrimus ir sprendžiant ekologines problemas;
4 gebės konsultuoti valstybines įstaigas, organizacijas ir verslo įmones racionalaus gamtos išteklių naudojimo, aplinkos apsaugos bei taršos poveikio vertinimo klausimais.
Asmeniniai gebėjimai:
1 gebės identifikuoti problemą, rasti ir atrinkti analizei reikalingą informaciją panaudojant dalykinę literatūrą, duomenų bazes ir šiuolaikinius informacijos šaltinius, bei argumentuotai priimti sprendimą;
2 gebės kryptingai ir savarankiškai mokytis;
3 gebės planuoti ir organizuoti savo veiklą.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Atvejo analizė (atvejo studijos), Darbas grupėse, Diskusija, Grupinis (komandinis) projektas, Individualus projektas, Interaktyvi paskaita, Kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos, Laboratoriniai darbai, Literatūros analizė, Literatūros apžvalgos pristatymas, Mokslinio straipsnio analizė, Pažintinės išvykos, darbo vizitai, Pratybos, Seminaras, Tradicinė paskaita, Uždavinių sprendimas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Ataskaita, Atvejo analizė, Egzaminas, Grupinis (komandinis) projektas, Individualus darbas, Individualus projektas, Kolokviumas (dėstytojo ir/ar specialisto-praktiko valdomas vertinamasis pokalbis (interviu)), Kontrolinis darbas, Laboratorinio darbo gynimas, Laboratorinio darbo savarankiškas atlikimas, Literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, Praktikos ataskaita, Pratybų atsiskaitymas, Probleminių sprendimų užduotis, Semestro darbas, Tarpinis egzaminas, Testas, Žodinis iliustruotas pranešimas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Įvadas į ekologiją, Populiacijų ekologija, Bendrijų ir ekosistemų ekologija, Dirvožemio ekologija, Hidrobiologija, Dirvotyra, Evoliucijos teorija, Aplinkos chemija, Ekologinis monitoringas ir užterštumo kontrolė, Aplinkos teisė, Aplinkosauginis valdymas, Organinė chemija, Bendroji genetika, Informacinės sistemos aplinkotyroje, Sistemotyra ir matematinis modeliavimas, Geografinės informacinės sistemos, Sisteminės ekologijos ir Gamtinių išteklių kursiniai darbai, Mokomosios praktikos: augalų ir gyvūnų, Priešdiplominė gamybinė praktika, Baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Ekologijos specializacijos dalykai - Hidrologija ir okeanografija, Ekologinės inžinerijos pagrindai
Ekotechnikos specializacijos dalykai – Ekotechnika, Aplinkos inžinerija
Studento pasirinkimai:
Aplinka ir sveikata, Landšaftų ekologija, Gyvūnų ekologija, Žmogaus saugos valdymas ūkinėje veikloje, Aplinkosaugos ekonomika, Verslo ekonomika
Ekologijos specializacijos dalykai – Ichtiologija, Jūrų gyvūnai dirbtinėse ekosistemose
Ekotechnikos specializacijos dalykai – Atsinaujinantys energijos šaltiniai, Technosferos fizikiniai procesai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
3,5 metų trukmės studijos, daugelis dalykų susiję su vandenų ekosistemomis, kranto zona ir jų darniu valdymu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmuo, turintis gyvybės mokslų bakalauro kvalifikaciją gali dirbti specialistu aplinkos apsaugos departamentuose ir kitose aplinkos apsaugos įstaigose, visuomenės sveikatos centruose, biologinės ir ekologinės krypties laboratorijose, individualiose ir valstybinėse įmonėse, vystyti nuosavą verslą, taip pat toliau tęsti studijas gamtos ar fizinių mokslų krypčių magistrantūroje.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.