Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gyvybės mokslų bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of Life Sciences

Valstybinis kodas

KVALLAIP00454

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-11-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Ekologijos ir aplinkotyros specialisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti ekologo darbą. Asmuo, įgijęs ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikaciją, turi: - gebėti profesionaliai panaudoti įgytas žinias aplinkosaugos uždaviniams spręsti, nustatyti ir analizuoti problemas, tinkamai naudotis informacinėmis technologijomis ir šaltiniais, organizuoti aplinkos tyrimus, daryti aplinkos taršos rizikos prognozę; - žinoti skirtingas bioorganizmų grupes, aplinkos oro, vandens ir žemės cheminius ir fizinius parametrus, biologijos, chemijos ir fizikos mokslų pagrindinius dalykus, genetikos, biochemijos, hidrologijos, ekologijos pagrindus, tyrimų metodus, pedagogikos pagrindus; - mokėti dirbti su informacinėmis technologijomis ir šaltiniais, organizuoti savo darbą. Ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekologijos ir aplinkotyros studijų programą. Norintiems siekti ekologijos ir aplinkotyros specialisto kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekologu nėra pripažįstami. Įgiję ekologo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti ekologo darbą aplinkos apsaugos įstaigose, visuomenės sveikatos centruose, aplinkos tyrimų ir ekologijos laboratorijose, individualiose ir valstybinėse įmonėse, dirbti pedagoginį darbą mokyklose ir kolegijose.