Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ateities medijos ir žurnalistika (anglų k. - Future Media and Journalism)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Žurnalistika

Švietimo sritis

Žurnalistika ir informacija

Švietimo posritis

Žurnalistika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Nuolatinė, 1,5, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211JX064

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470321

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):

Žurnalistikos ir medijų analizės magistrantūros studijų programos tikslas – rengti kompetentingus ir atsakingus visuomenės informavimo profesionalus, turinčius profesinių įgūdžių ne tik kurti informacinį turinį, bet ir kritiškai bei analitiškai vertinti komunikacinius reiškinius kintančių medijų ir sociokultūrinės aplinkos kontekste.
Studijų rezultatai:

1. Įgyti bendrųjų įgūdžių analizuoti žurnalistikos praktiką – nuo informacijos ir naujienų šaltinių autentiškumo nustatymo iki socialinių procesų, asmeninių elgesio motyvų, profesinių veiksnių, lemiančių žurnalisto kasdienį darbą, priimamus sprendimus, įvertinimo:
1.1. išanalizuoti žurnalistikos, kaip medijų sistemos struktūrinio elemento, funkcijas demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje;
1.2. taikyti kokybinės, kiekybinės ir lyginamosios metodologijos ir empirinių tyrimo metodų galimybes komunikacijos ir medijų tyrimuose.
2. Įgyti gebėjimų daryti informacija ir žiniomis paremtus sprendimus nustatant naujienų vertę, parenkant tinkamus ir patikimus informacijos šaltinius:
2.1. naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, atpažinti naujienas pagal jų vertę, daryti interviu, rengti reportažus, analizuoti, apibendrinti, kelti probleminius klausimus.
3. Įgyti žinių apie įvairialypius komunikacijos procesus ir juos nulemiančius veiksnius:
3.1. apibūdinti žiniasklaidoje ir viešojoje erdvėje vykstančius procesus šalies bei tarptautiniu mastu ir įvertinti juos platesniame sociokultūriniame, ekonominiame, politiniame ir istoriniame kontekste;
3.2. įvertinti žiniasklaidos sistemų transformacijas globalizacijos ir mediatizacijos kontekste, analizuojant informacinį turinį, auditorijas, technologijas bei organizacijas.
4. Savo profesinėje veikloje vadovautis vertybėmis bei standartais, įtvirtinančiais ypatingą žurnalistikos socialinį vaidmenį:
4.1. apibūdinti visuomenės informavimo priemonių reguliavimo sistemas, žurnalistinės etikos standartus bei komunikacijos kultūrų skirtumus; taikyti socialiai atsakingos žurnalistikos principus;
4.2. taikyti naujienų paieškos ir atrankos, žinių pateikimo, redagavimo, darbo su skirtingo tipo (teksto, vaizdo) informacija principus, atsižvelgiant į medijų vartotojus ir kanalus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Į studentus orientuotos teorinės studijos ir atvejų analizė; nedidelės apimties lyginamieji žiniasklaidos tyrimai, taikant įvairius (kiekybinius bei kokybinius) metodus, grindžiami įžvalgomis; individualios kūrybinio rašymo užduotys (tyrimų apžvalgos, esė, komentarai, kt.); savarankiškas studentų darbas, rengiant praktinius darbus (žurnalistinius tekstus, daugiamodalinius interaktyvius projektus, video, foto, audio istorijas, kt.); projektinė veikla, pagrįsta studentų komandiniu darbu (žurnalo leidybinio proceso bei redakcinio darbo mokymai, TV bei radijo laidos sukūrimo bei redakcinio darbo užduotys), kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Egzaminai raštu; profesinė praktika; atvejų analizė; tyrimų apžvalgos; žurnalistiniai komentarai; esė; interviu; video, foto, audio istorijos; pristatymai, ataskaitos; projektinė veikla (TV laida, radijo laida, žurnalas, interneto tinklaraštis, kt.); darbų pavyzdžiai (aplankas).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Studijų programos apimtis – 120 ECTS kreditų.
Studijų programos privalomieji dalykai:
1. Žiniasklaidos ir komunikacijos teorinės studijos ir tyrimai (7 dalykai, 42 ECTS kreditai): „Propagandos analizė“, „Medijos modernybėje“, „Komunikacijos ir medijų filosofija“, „Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija“, „Komunikacijos tyrimai: diskursai ir metodai“, „Žiniasklaidos ekonomika“, „Politinė komunikacija ir mediatizacija“.
2. Praktinė žurnalistika (taikomieji dalykai) (4 dalykai, 24 ECTS kreditų): „Žurnalistikos principai“, „Audiovizualinė žurnalistika“, „Naujųjų medijų žurnalistika“, „Gyvoji istorija žurnalistikoje“.
3. Tiriamoji žurnalistinė praktika (6 ECTS kreditai). Jos tikslas – suteikti studentams galimybę įgyti profesinių įgūdžių, praktinėje aplinkoje pritaikyti įgytas teorines žinias ir gebėjimus, susipažinti su praktiniais žurnalisto darbo aspektais, savarankiškai vykdyti projektus, gauti grįžtamąjį ryšį iš praktikos vadovų organizacijoje, prisitaikyti darbo rinkoje ir suvokti jos poreikius. Kurso metu studentai savarankiškai atlieka praktinę veiklą pasirinktoje žiniasklaidos organizacijoje, analizuoja apie savo patirtį profesiniu bei etikos aspektais.
4. Baigiamasis magistro darbas (30 ECTS kreditų).
Specializacijos:

Nėra.
Studento pasirinkimai:

Per dvejus studijų metus studentai gali pasirinkti 3 pasirenkamuosius dalykus (už 18 ECTS kreditų). Pasirenkamieji dalykai: „Kūrybinis rašymas“, „Feminizmai Europoje“, „Postkolonializmas Rytų ir Vidurio Europoje“, „Populiarioji ir vaizdo kultūra“, „Rizikos ir krizių komunikacija“, „Medijų inovacijos ir kūryba“, kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Studijų programa vykdoma anglų ir lietuvių kalbomis.