Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Europos studijos (anglų k. - European Studies)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Politikos mokslai

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, vokiečių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 1,5, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-10

Akreditavimo vertinimo išvados

KU Europos studijos MA 2016.pdf

Valstybinis kodas

6211JX084

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470312

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
1) Ugdyti aukštos kvalifikacijos specialistus, gerai išmanančius Europoje vykstančius procesus;
2) ugdyti mokslinius-tiriamuosius įgūdžius analizuojant, sisteminant europinių studijų probleminius, taikomuosius bei empirinius duomenis;
3) plėtoti ekspertinius gebėjimus sprendžiant problemas, susijusias su ateities plėtra globalizacijos sąlygomis.
Studijų rezultatai:
1) Absolventai turi žinių apie istorinį ir kultūrinį Europos palikimą, ES institucinę sandarą, Europos demokratijos idealus ir vertybes, integracijos procesus ES ir šalių-narių lygmenyse;
2) gebėjimai tarpdiscipliniuose tyrimuose derinti skirtingų sričių – politinę, socialinę, ekonominę, teisinę ir kt. – informaciją ir efektyviai ją taikyti;
3) gebėjimai ekspertuoti atviros tarptautinės bendruomenės tapsmo problemas, brandinant Europos pilietiškumo ir demokratijos kokybę;
4) gebėjimai realizuoti integracinius projektus, gilinant individualaus darbo ir lyderystės potencijas;
5) gebėjimai transliuoti įgytas dalykines žinias, įsisavintus gebėjimus tikslinėms auditorijoms.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, projektai, pranešimai
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Įskaita, egzaminas, kolokviumas, ataskaita
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Europos studijos: metodai ir teorijos; Europos demokratijos modeliai; Sprendimų priėmimas ES; Moderniosios Europos politinės istorijos problemos; ES teisė; ES užsienio ir saugumo politika; Socialinė politika Europoje; Europos geopolitika; Mokslinis darbas, Magistro baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji dalykai: Europos integracija; ES regioninė politika; Europos identitetas ir globalizacija; Europos Sąjungos kultūros ir mokslo politika; Darni plėtra Europoje; Šiuolaikinis nacionalizmas Europoje; Politinio dalyvavimo trajektorijos Europoje.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
1)Europos studijų magistro programa susišaukia su mūsų visuomenės pointegracinio vystymosi ypatybių recepcija ir numanomomis grėsmėmis, kurių prevencija įmanoma analitiniu, akademinių studijų ir jų formuojamų įgūdžių dėka.
2) Tarpdisciplininis Europos studijų programos pobūdis gerina absolventų galimybes efektyviai konkuruoti darbo rinkoje;
3) Programa skiriasi Europos politinės dimensijos akcentavimu, aprėpiančiu dominuojančią dėstomų modulių turinių dalį, o lydinčias dėstomųjų dalykų dalis sudaro giminingos viešojo administravimo, teisės, kultūros ir valdymo problemos.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti savivaldos institucijose, parlamente, vyriausybėje, prezidentūroje, partijose, tarptautinėse įmonėse, švietimo ir kultūrinėse institucijose, žiniasklaidoje, turizmo industrijoje, ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose. Programa rengia studentus mokslinei, su europiniais klausimais susijusiai, karjerai.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.