Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sociologija ir antropologija (anglų k. - Sociology and Anthropology)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Sociologija

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Sociologija ir kultūros studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-33

Akreditavimo vertinimo išvados

VMU Final Report of Sociology study field.pdf

Valstybinis kodas

6121JX042

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450314

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti specialistus, galinčius tirti įvairias kultūras ir visuomenes, jų raidą ir ypatumus, identifikuoti kultūrinius konfliktus bei socialines problemas, vertinti jų pobūdį ir rekomenduoti sprendimo būdus, plėtoti tarpkultūrinę komunikaciją.
Studijų rezultatai:
Analizuoja ir taiko šiuolaikines sociologijos ir antropologijos teorijas visuomenės ir kultūrų studijose.
- Kritiškai stebi, analizuoja ir vertina šiuolaikines kultūras ir visuomenes, jose kylančius konfliktus bei socialines problemas.
- Analizuoja įvairias kultūrines ir socialines problemas nacionaliniu ir globaliu lygmenimis.
- Suvokia socialinių tyrimų metodologijos principus ir juos taiko.
- Planuoja sociologinį ir antropologinį tyrimą, renka, analizuoja ir interpretuoja surinktus duomenis taikant kiekybinius ir kokybinius socialinių tyrimų metodus.
- Taiko skirtingas socialinės informacijos analizės prieigas, statistinių skaičiavimų programas ir įrankius.
- Naudojasi jau esamais duomenų šaltiniais (statistine informacija, tyrimų duomenimis ir pan.)
- Žino ir laikosi esminių tiriamosios veiklos principų, mokslinio pagrįstumo ir objektyvumo.
- Nešališkai vertina ir aiškina kultūrinius ir socialinius reiškinius.
- Kūrybingai taiko įgytą teorinį ir praktinį pasirengimą, keliant ir tiriant socialinius klausimus bei ieškant optimaliausių praktinių socialinių problemų sprendimo būdų.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentus orientuotas dėstytojo darbas, studento savarankiškas darbas, darbas grupėse, moksliniai tyrimais ir problemų sprendimu grindžiami metodai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai raštu, praktika, projektai, atvejų analizė, pristatymai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
- klasikinės ir šiuolaikinės sociologijos bei sociokultūrinės antropologijos teorijos (18 kreditų);
- kiekybiniai ir kokybiniai socialinių mokslų metodai, statistinė analizė (30 kreditų);
- demografija, sociokultūrinė antropologija, tarpkultūrinis pažinimas ir kultūrų įvairovė, deviacijų, lyčių, šeimos, sveikatos, politikos, migracijos, ekonomikos ir religijos sociologija, etniškumas ir nacionalizmas, socialinė kaita, socialinė nelygybė ir atskirtis, medijų kultūra ir visuomenė, vizualinė kultūra (104 kreditai);
- kursinis ir baigiamasis darbai (18 kreditų).
Specialybinė praktika vyksta ketvirtaisiais studijų metais du semestrus. Praktinių studijų trukmė – 16 kreditų. Praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami socialinių projektų rengimo, kiekybinių ir kokybinių metodų taikymo, duomenų apdorojimo bei tyrimo ataskaitų rengimo ir kt. gebėjimai.
Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
- galima laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus (56 kreditai);
- galima pasirinkti gretutinės krypties studijas dvigubam kvalifikaciniam laipsniui įgyti (60 kreditų);
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Yra galimybė įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį.