Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansai (anglų k. - Finance)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Finansininkas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

VIKO Evaluation Report_Finance study field 2022.pdf
VIKO_Finansų_vertinimo išvadų nr. SV4-7 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k.docx

Valstybinis kodas

6531LX039

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550412

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Rengti finansų profesinius bakalaurus, gebančius organizuoti viešojo sektoriaus ir verslo subjektų finansinius procesus, priimti sprendimus bei valdyti investicinius ir finansinius procesus, bendraujant lietuvių ir užsienio kalbomis daugiakultūrėje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
• Bendrauti darbo aplinkoje lietuvių ir užsienio kalbomis su partneriais ir klientais.
• Savarankiškai tobulinti profesinę kompetenciją bei suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatus.
• Kaupti finansų sistemos informaciją profesinėms inovacijoms diegti, taikant šiuolaikines informacines technologijas.
• Taikyti finansų profesinės veiklos žinias, analizės metodus ir būdus.
• Rengti finansines, statistines ir mokestines ataskaitas bei analizuoti jų duomenis.
• Teikti analizės rezultatus vidaus bei išorės vartotojams.
• Vertinti finansinę veiklą ir teikti siūlymus finansavimo, investavimo ir rizikos valdymo klausimais.
• Rengti ir įgyvendinti finansinius bei verslo planus.
• Priimti finansinius ir investicinius sprendimus.
• Valdyti ir kontroliuoti pinigų srautus.
• Užtikrinti finansinių sprendimų vykdymo kontrolę.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, diskusijos, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, projektas, projekto viešas pristatymas ir gynimas, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai ir baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (20 kreditų):
Verslo užsienio kalba, verslo psichologija, darbo ir civilinė sauga, tiriamojo darbo organizavimas.
Studijų krypties dalykai (102 kreditai):
Dokumentų valdymas, verslo etika ir socialinė atsakomybė, kompiuterinis informacijos valdymas, taikomoji matematika, statistika, ekonomikos teorija, įmonės ekonomika, verslo informatika, vadyba, rinkodara, verslo teisė, viešieji pirkimai, finansų rinkos ir investicijų valdymas, finansų valdymas, mokesčiai ir jų administravimas, programų sąmatų sudarymas ir vykdymo analizė, viešieji finansai, buhalterinė apskaita, įmonių veiklos analizė, viešojo sektoriaus subjektų buhalterinė apskaita, vidaus kontrolė ir jos vertinimas, baigiamasis darbas, finansinis auditas.
Praktikos (38 kreditai):
Mokomoji praktika: Verslo projektai
Profesinės veiklos praktikos: Viešojo sektoriaus subjekto veiklos modeliavimas, Ūkio subjektų veiklos modeliavimas, apskaita ir analizė, Baigiamoji profesinės veiklos praktika
Baigiamasis darbas (10 kreditų)
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamieji dalykai (10 kreditų):
Antroji užsienio kalba, skandinavų kalbos, akademinė anglų kalba, Europos Sąjungos teisė, verslininkystė, žmogiškųjų išteklių vadyba, globalizacijos procesų raida, tarptautinė ekonomika, darbo teisė, asmeninių finansų valdymas, projektų valdymas, ekonometrija, kompiuteriniai finansiniai skaičiavimai, tarptautinė lyginamoji apskaita, verslo galimybių analizė.
Taip pat studentas gali pasirinkti iš Kolegijos siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į viešojo sektoriaus ir verslo įmones bei lanksčiai suderinta su kitomis tos pačios studijų krypties fakulteto programomis. Dėsto dėstytojai praktikai bei vizituojantys užsienio šalių dėstytojai. Studentai gali studijuoti ir atlikti praktikas pagal Erasmus + programą užsienyje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programa suteikia galimybę dirbti finansininko ar panašų darbą valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamose įstaigose, mokesčių inspekcijose, socialinės apsaugos sistemos įstaigose, mokesčių inspekcijose, verslo įmonėse bei gali pradėti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio universitetuose socialinių mokslų studijų srities verslo ir vadybos bei finansų, ekonomikos, apskaitos studijų krypčių programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-15