Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinis darbas (anglų k. - Social Work)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Socialinis darbuotojas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-31

Akreditavimo vertinimo išvados

ŠVK_Socialinis darbas_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531JX018

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550923

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-06-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas
Studijų programos tikslas
Parengti socialinio darbo specialistą, gebantį inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje ir įgalinti asmenį, šeimą, grupę, bendruomenę kurti socialinę gerovę kintančioje globalioje aplinkoje, vadovaujantis žmogaus teisių užtikrinimo ir socialinės atsakomybės principais.
Studijų rezultatai
Žinios, jų taikymas:
1. Išmano socialinio darbo teoriją ir metodus, žmogaus elgesio ir jo kaitos socialinėje aplinkoje teorijas, socialinio darbo profesijos raidą, etikos, žmogaus teisių, socialinio teisingumo principus, nacionalinę socialinę apsaugą, taiko tarpprofesinį bendradarbiavimą tyrimais grįstoje socialinio darbo praktikoje, nustato socialinių paslaugų poreikį, teikia socialines paslaugas pasitelkdamas informacines, komunikacines ir pagalbą garantuojančias technologijas.
2. Išmano ir taiko socialinių, humanitarinių ir kitų mokslų teorijų pagrindus teikdamas socialines paslaugas klientams.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
3. Atlieka į praktiką orientuotus socialinio darbo tyrimus, interpretuoja jų rezultatus socialines paslaugas teikiančių institucijų veiklos, socialinės politikos kontekstuose..
4. Taiko taikomųjų tyrimų rezultatus socialinėms problemoms spręsti ir profesinei veiklai plėtoti, diegdamas socialinio darbo inovacijas.
Specialieji gebėjimai:
5. Atpažįsta, analizuoja ir įvertina asmens, šeimos, grupės, bendruomenės (toliau – klientas) poreikius, stiprybes ir galimybes, vadovaujasi norminiais teisės aktais ir institucijos dokumentais, ugdo asmens socialinius įgūdžius, numato socialinių problemų bendruomenėje atsiradimą, organizuoja ir vertina socialinių paslaugų poveikį klientui, taiko socialinio darbo metodus, kurdamas visavertį bendravimo ryšį ir pasitikėjimu grįstą santykį, atstovaudamas kliento teises ir interesus, pasitelkdamas vidinius ir aplinkos išteklius, motyvuodamas ir įgalindamas klientą savigalbai.
6. Rengia ir įgyvendina socialinės pagalbos klientui planus, institucines, regiono, nacionalines programas ir projektus, planuoja racionalius išteklius, vertina socialinių paslaugų, programų ir projektų veiksmingumą.
7. Bendradarbiauja su įvairių institucijų atstovais, organizuodamas ir plėtodamas inovatyvias socialines paslaugas, įgalindamas klientus prisideda prie socialinės gerovės.
8. Analizuoja ir paaiškina socialinės politikos poveikį žmogaus teisių užtikrinimui, socialinės atskirties mažinimui.
9. Praktinėje veikloje vadovaujasi socialinio teisingumo, žmogaus teisių principais, socialinio darbo vertybėmis ir profesine etika, numato socialinės pagalbos proceso tobulinimą.
Socialiniai gebėjimai:
10. Bendrauja ir bendradarbiauja su klientais, kolegomis, komandos nariais ir kitais specialistais, politikais, žiniasklaida, mokslininkais, vadovaudamasis pagarbos, supratimo, susitarimo ir etikos normomis.
11. Sklandžiai reiškia savo mintis raštu ir žodžiu valstybine ir užsienio kalba, diskutuoja aktualiais profesiniais klausimais, generuoja idėjas, siekdamas stiprinti socialinio darbo profesijos prestižą.
Asmeniniai gebėjimai:
12. Kritiškai vertina ir reflektuoja savo kaip profesionalo augimą, profesinę veiklą, tobulina asmenines ir profesines kompetencijas, suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą.
13. Sistemina ir analizuoja informaciją iš nacionalinių ir tarptautinių informacijos šaltinių, naudojasi medijomis ir pagalbą teikiančiomis technologijomis, užtikrina konfidencialumą ir savarankiškai priima sprendimus, profesionaliai veikdamas kintančiose situacijose.
14. Rūpinasi asmenybės pažinimu, tobulėjimu ir profesinės kvalifikacijos tobulinimu, dalijasi gerąja patirtimi kurdamas socialinio darbo profesijos įvaizdį.
Mokymo ir mokymosi veiklos
Paskaita, pratybos, konsultacijos, savarankiškas darbas, kursinis darbas, praktika.
Studijų rezultatų vertinimo būdai
Vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamasis vertinimas. Dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (kontrolinius darbus, apklausas raštu, egzaminus (teorinės ir praktinės užduotys), individualių darbų gynimus ir kt.). Visų dalykų studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto, kursinio darbo, praktinės veiklos vertinimo ir kt.) įvertinimu. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai per semestrą studentas įvykdo numatytas tarpines vertinimo užduotis. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai. Pažymys apskaičiuojamas pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Sandara
Studijų krypties dalykai:
Psichologijos pagrindai, Savanorystė ir patirtinis mokymas(is), socialinio darbo vertybės ir etika, Socialinės gerovės politika ir apsauga, asmenybės raidos psichologija, Socialinio darbo teorija ir metodai, Bendravimas ir konfliktų valdymas, Neįgaliųjų integracija, Socialinis darbas su šeima ir vaikais, Socialinė gerontologija,Socialinė pedagogika ir andragogika, Sciologija ir socialinės problemos,Socialinio darbo tyrimai, Socialinis konsultavimas ir krizių valdymas, Komandinis darbas ir sprendimų priėmimo procesai, Kursinis darbas, Socialinės inovacijos, Užimtumo teorija ir terapija, Socialinio darbo atvejo vadyba, Baigiamasis darbas.
Praktikos: Socialinių paslaugų įstaigų veiklos pažinimo praktika, Socialinio darbo proceso organizavimo praktika; Socialinio darbo paslaugų tyrimo praktika (baigiamoji praktika).
Bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo(si) dalykai:
Socialinio darbo informatika, Specialybės kalba, Specialinės užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų), Profesinės karjeros projektavimas / Antreprenerystė ir vadyba, Šiuolaikinės filosofijos kryptys / Socialinė filosofija.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai gilinimuisi kryptyje:
Socialinis darbas sveikatos priežiūros įstaigose / Psichosocialinė reabilitacija; Bendruomenės socialinė veikla / Bendruomenės sveikata / Sociokultūrinis bendruomenės ugdymas; Tarpkultūrinis socialinis darbas / Socialinis darbas su jaunimu / Darbas su heterogeninėmis grupėmis; Medijos socialinio darbo praktikoje / Socialinis verslumas; Žmogaus teisės ir socialinis teisingumas / Įvairovė ir įtrauktis.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
– studijų planas atnaujintas orientuojantis į įtraukiojo socialinio darbo praktikos koncepcijos principus: į(si)traukimas, partnerystė, advokacija, sąžiningumas.
– visos praktikos bus palydimos praktikos atvejų analizės grupinėmis pratybomis, kurias ves dėstytojas turintis supervizoriaus pasirengimą.
– I kurso studentams organizuojamas patirtinis žygis gamtoje, kurio tikslas yra skatinti studentus mokytis iš patirties ir per patirtį, tobulinti reflektyviuosius gebėjimus, pagrįstus bendradarbiavimo perspektyva, ugdyti poreikį nuolatos permąstyti savo vertybines nuostatas.
– gilinimuisi kryptyje skirtų dalykų specifika pagrįsta šiuolaikinio socialinio darbo kaitos tendencijomis, padedančiomis įsisavinti ir valdyti įvairias su šiandienos socialinės politikos pokyčiais susijusias socialinio darbo formas ir technikas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės
Profesinės veiklos galimybės
Absolventas galės dirbti socialiniu darbuotoju, gebės teikti bei organizuoti ir administruoti socialines paslaugas valstybinėse ir privačiose socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos institucijose: socialinių paslaugų centruose, šeimos ir vaiko gerovės centruose, vaikų, neįgaliųjų, pagyvenusių ir senų žmonių dienos centruose, socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose, ligoninėse, reabilitacijos skyriuose, resocializacijos centruose, įkalinimo įstaigose, įvairiose nevyriausybinėse organizacijose, kurti socialinį verslą ir kt.
Tolesnių studijų galimybės
Absolventas studijas galės tęsti universitetuose pagal socialinių mokslų studijų krypčių grupės socialinio darbo krypties ir kitų studijų krypčių programas.
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei ketina studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2022-04-14