Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Baldų gamybos technologijos (anglų k. - Furniture Manufacturing Technologies)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Medžiagų technologijos

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Medžiagotyra (stiklas, popierius, plastikai, mediena)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras
Technologas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531FX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550722

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-07-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): studijų programos tikslas – rengti kūrybiškai mąstančius profesinius bakalaurus, turinčius baldų gamybos technologijų žinių ir praktinių įgūdžių, gebančius savarankiškai ir komandoje šias žinias taikyti sprendžiant naujų gaminių kūrimo, projektavimo bei gamybos planavimo uždavinius, organizuoti ir planuoti inžinerinę veiklą, prisitaikant prie kintančios profesinės aplinkos ir rinkos reikalavimų.

Studijų rezultatai:

1. Žinos baldų gamybos technologijų esminius teorinius pagrindus ir susies juos su bendrųjų dalykų žiniomis.

2. Gebės sudaryti baldų gamybos technologinius procesus ir gebės analizuoti gamyboje naudojamų resursų (medžiagų, gamybos ruošinių, energijos, darbo laiko ir t.t.) sąnaudas.

3. Gebės taikyti naujausias skaitmenines programas projektuojant naujus baldus bei valdys gamybos procesus.

4. Išmanys apie naujausias baldų gamyboje naudojamas medžiagas ir technologinę įrangą bei taikys šias žinias sudarant baldų gamybos technologijas.

5. Gebės patikrinti ir įvertinti technologinio proceso būseną ir gaminamos produkcijos kokybę.

6. Gebės veiksmingai dirbti pavieniui ir komandoje, suvoks mokymosi visą gyvenimą svarbą.

7. Gebės organizuoti darbo procesą bei gebės atpažinti ir išspręsti gamybos problemas, supras technologinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.

8. Gebės analizuoti ekonominius rodiklius, supras ir įvertins įmonės veiklos rezultatus ir vykstančius pokyčius.

Mokymo ir mokymosi veiklos: Tradicinės ir interaktyvios paskaitos, laboratoriniai darbai, informacijos paieškos ir apibendrinimo užduotys, atvejo analizė, diskusijos, seminarai, darbas grupėmis, minčių lietus, kursinių, savarankiškų darbų, praktikų ataskaitų rengimas, jų pristatymas ir gynimas. Praktiniai užsiėmimai vyksta kompiuterių klasėse, simuliacinėse laboratorijose. Praktikos atliekamos Kauno kolegijos Medienos apdirbimo mokomosiose dirbtuvėse bei Įrankių laboratorijoje, Kaune įsikūrusiame Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų centre, pažangiausiose baldų ir medienos apdirbimo pramonės įmonėse.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studijavimo pasiekimams vertinti taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, naudojant dešimties balų vertinimo skalę. Vertinami kursiniai, praktiniai, savarankiški darbai, praktikų ataskaitos, tarpiniai atsiskaitymai, kt. Vertinant vadovaujamasi aiškumo, objektyvumo, nešališkumo, vertinimo tvarkos viešumo, abipusės pagarbos bei geranoriškumo principais.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Bendrųjų koleginių studijų apimtis – 15 kreditų:

Filosofijos įvadas, Kalbos kultūra ir dokumentų valdymas, Psichologijos pagrindai, Užsienio kalba.

Studijų krypties apimtis – 135 kreditai:

Matematika, Fizika, Chemija, Mechanika, Elektrotechnika, Konstrukcinės medžiagos, Informacinės technologijos, Inžinerinė grafika, Medienos džiovinimas, Transportavimo sistemos, Žmogaus sauga, Medžiagotyra, Baldinių junginių kompiuterinis projektavimas, Pirminis medienos apdirbimas, Parametrinis baldų projektavimas, Gamybos įrengimai, Klijuotų medžiagų gamybos technologija, Automatizuoto projektavimo sistemos, Verslo ekonomika ir vadyba, Teisės pagrindai, Standartizacija ir kokybės valdymas.

Praktikos - 30 kreditų:

Pažintinė mokomoji praktika, Kvalifikacinė praktika, Gamybinė technologinė praktika, Baigiamoji praktika.

Profesinio bakalauro baigiamasis darbas – 11 kreditų.

Studento pasirinkimai: Gilesnės tos pačios/kitos krypties studijos - 30 kreditų. Privalomi dalykai - 21 kreditas: Baldų gamybos technologija, Taikomieji tyrimai, Specialusis dizainas, Apdailos ir pakavimo technologija. Studento laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai: Technologijos ir žmogus, Dizaino

pagrindai, Įmonių projektavimas, Racionalios gamybos projektai, Inovacijos ir naujų produktų kūrimas, Socialinė psichologija. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš kitose studijų programose dėstomų dalykų. Kauno kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas skelbiamas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Baldų gamybos technologijos studijų programa yra vienintelė tokios srities programa Lietuvos kolegijose. Studentai turi galimybę savo profesinius įgūdžius demonstruoti viešosiose erdvėse, profesiniuose renginiuose.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventai gali dirbti technologinių linijų operatoriais, technologais, gamybos vadovais įvairaus dydžio įmonėse. Jie išmano technologinius procesus, įrenginius, gaminių konstrukciją ir jų gamybai naudojamas medžiagas.

Tolesnių studijų galimybės: Baigus šią studijų programą studijas galima tęsti magistrantūroje Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose (Kauno technologijos universitete, kt.) jų nustatyta tvarka