Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekologija ir aplinkotyra (anglų k. - Ecology and Environmental Studies)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Ekologija

Švietimo sritis

Aplinka

Švietimo posritis

Aplinkotyra

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6109

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

SU_Ekologija ir aplinkotyra_BA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6121DX013

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450521

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos ekologijos specialistus, turinčius fundamentaliųjų ekologijos žinių ir išmanančius sausumos ekosistemų tvarumo principus, gebančius praktiškai taikyti žinias, susijusias su vidaus vandenų ir sausumos ekosistemų išteklių naudojimu, ekologinių bendrijų galimybėmis prisitaikyti prie kintančių klimato ir aplinkos sąlygų bei pagrindinių ūkio šakų poveikio aplinkai mažinimu ir diegti inovacijas profesinėje veikloje.
Studijų programos daliniai tikslai:
1. Ugdyti gebėjimą taikyti plačias teorines ekologijos ir aplinkotyros žinias, pagrįstas naujų fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais, kurios įgalins identifikuoti ir spręsti sudėtingas specializuotas profesinės veiklos problemas, užtikrinant darnią gamtinių ir antropogeninių sistemų raidą.
2. Ugdyti gebėjimą planuoti tiriamąją ir profesinę veiklą ekologijos srityje, atsižvelgiant į numatytus tikslus ir darbo rezultatus bei įgalinti savarankiškai, pasirinkti uždavinių atlikimo būdus, organizuoti žmonių darbą su ekologija susijusiems uždaviniams atlikti ir koreguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę.
3. Ugdyti išsilavinusią, plačios pasaulėžiūros pilietišką ir socialiai atsakingą asmenybę, gebančią prisitaikyti prie nuolatinių ir paprastai nenuspėjamų pokyčių, kuriuos lemia žinių bei technologijų pažanga ne tik ekologijos srityje ir nuolat savarankiškai tobulintis išlaikant profesinę kompetenciją.
Studijų rezultatai:
Žinodami fizinių ir cheminių procesų dėsningumus biologinėse sistemose, gebės analizuoti energijos ir medžiagų srautus tarp įvairių sistemos lygmenų bei parinkti ir taikyti metodus gyvųjų sistemų homeostazei išsaugoti arba atkurti.
Suprasdami biologinės įvairovės sąveikų nulemtą erdvinę gyvybės organizaciją gebės veikti ekologijos srityje, užtikrindami tvarią ekosistemų raidą ir išteklių naudojimą bei turimas žinias integruoti sprendžiant sudėtingas profesinės veiklos problemas.
Supratę tvarios raidos gamtinėse ir antropogeninėse sistemose principus, absolventai gebės panaudoti plačias tarpdalykines žinias kritiškam žmogaus poveikio aplinkai vertinimui ir profesionaliam valdymui, išsaugant visuomenės gyvenimo kokybę.
Įgiję gamtinių ir antropogeninių sistemų modernių tyrimo metodų taikymo patirties, gebės kūrybiškai pasirinkti tinkamą metodologinę strategiją ekologiniams uždaviniams spręsti.
Naudodami fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimus bei informacinių komunikacinių technologijų naujoves, gebės fiksuoti ir rinkti duomenis gamtoje ir laboratorijoje, apdoroti juos praktinėms ir svarbioms mokslinėms problemoms ekologijos srityje spręsti.
Identifikuodami socialinės aplinkos pokyčius ir gamtos mokslų pažangą bei sugretindami veiklos rezultatus, gebės organizuoti ekologo darbą gamtinėse ir antropogeninėse sistemose bei savalaikiai koreguoti aplinkotyrinius metodus veiklos tikslams pasiekti.
Suvokę ekologijos dėsnius ir darnaus vystymosi principus, absolventai gebės domėtis mokslų pažanga ir taikyti ją įvairiomis aplinkybėmis taip išlaikant profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Įvertinę globalias ir vietos sąlygas gebės argumentuotai interpretuoti profesinius duomenis bei pristatyti ekologinių tyrimų rezultatus, kitiems besimokantiesiems ir specialistams.
Įgiję žinių ir gebėjimų, reikalingų kritiniam mokslo teorijų suvokimui, bendrai erudicijai ugdyti, absolventai gebės kritiškai vertinti ekologijos ir aplinkotyros srityje dirbančiam specialistui reikalingų kompetencijų visumą ir numatyti jų plėtojimo galimybes bakalauro studijose ir vėliau mokantis visą gyvenimą.
Vykdydamas ekologo veiklą, pasižyminčią uždavinių ir jų turinio įvairove, gebės vertinti savo bei pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir prisiimti moralinę atsakomybę už darbo rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Individualios konsultacijos, pažintinės išvykos, darbo vizitai, interaktyvi paskaita, problemomis grįstas mokymas, realių gyvenimiškų situacijų imitavimas, darbas su imitaciniais modeliais, debatai, specialiųjų programinių paketų taikymas, literatūros apžvalgos pristatymas, mokslinio straipsnio analizė, uždavinių sprendimas, mokymas naudojant laboratorinę praktiką.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimų vertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo sistema. Su vertinimo kriterijais studentai supažindinami dalyko įtraukiančiosios paskaitos metu semestro pradžioje. Studijų rezultatų vertinimo būdai: kolegų įvertinimas, savęs įsivertinimas, laboratorinio darbo gynimas, laboratorinio darbo aprašas (ataskaita), veiklos refleksija, peržiūra, esė, stendinis pranešimas, atvejo analizė, egzaminas, praktikos ataskaita, žodinis iliustruotas pranešimas, bakalauro darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 165 kreditai.
Pagrindiniai studijų krypties dalykai: kraštovaizdžio ekologija, augalų sistematika ir ekologija, gyvūnų sistematika ir ekologija, dirvožemis ir jo racionalus panaudojimas, aplinkos ekonomika, aplinkos monitoringas ir tyrimų metodai, rizikos aplinkai vertinimas, aplinka ir darnus vystymasis.
Programoje numatyta mokomųjų praktikų (21 kreditas): mokomoji kompleksinė praktika, aplinkos apsaugos praktika, gamybinė praktika.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studentai turi galimybes pasirinkti studijų dalykus iš 5 pasirenkamųjų dalykų grupių (po 1 dalyką iš kiekvienos grupės):
1 grupė: paveldosauga, kraštovaizdžio ekologija.
2 grupė: matematinis modeliavimas ekologijoje, gamtinių procesų modeliavimas, kraštovaizdžio vizualizavimas.
3 grupė: gamtinė rekreacija, miškininkystė.
4 grupė: saugomų teritorijų praktika, poveikio aplinkai vertinimo praktika.
5 grupė: modernioji palinologija, biometeorologija.
Laisvai pasirenkamas dalykas sudaro 3 kreditus, jis padeda studentui ugdytis socialinius ir asmeninius gebėjimus iš jo paties pasirinktos srities.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentams sudaromos galimybės studijuoti nuotoliniu būdu pasitelkiant Moodle sistemą.
Studentams sudaroma galimybė pasirinkti kai kuriuos dalykus studijuoti užsienio kalba (anglų).
Universiteto studentai turi galimybę studijuoti užsienyje pagal ERASMUS programą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų metu įgytomis kompetencijomis ir gebėjimais grįstas išsilavinimas sukuria puikų pagrindą siekti gamtosaugininko karjeros valstybės tarnyboje (saugomose teritorijose ir kituose Aplinkos ministerijos padaliniuose), eiti taršos kontrolieriaus, biologinės įvairovės apsaugos eksperto ar gamtosaugos koordinatoriaus pareigas. Absolventai gali įsitraukti į gamtosauginį konsultavimą ir verslo auditą bei poveikio aplinkai vertinimo paslaugas teikiančių įmonių veiklą arba kurti tokio pobūdžio paslaugas teikiančias įmones.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus studijų programą, mokymąsi galima tęsti magistratūroje Lietuvos bei užsienio universitetuose.