Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Uosto ir laivybos įmonių finansai (anglų k. - Port and Shipping Company Finance)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6614

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, -, -
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-10

Akreditavimo vertinimo išvados

LAJM Uosto ir laivybos imoniu finansai PB 2016.pdf

Valstybinis kodas

6531LX077

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550412

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas:
Parengti jūrų sektoriaus finansininką, kuris, taikydamas socialinių, humanitarinių ir fizinių mokslų žinias, gebėtų vertinti finansų sistemos procesus, atlikti įvairių jūrų sektoriaus veiklos sričių įmonių veiklos finansinę analizę ir remtis jos rezultatais priimant finansinius bei valdymo sprendimus, valdyti jūrų verslo įmonės finansinius procesus, atsižvelgiant į jūrų sektoriaus veiklos ypatumus, veikti šalies ir tarptautinėje jūrų sektoriaus finansų rinkoje, vadovaujantis nacionalinių bei tarptautinių bendrosios, finansų ir jūrų teisės aktų, Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijų, muitinės procedūrų, o taip pat, atsižvelgiant į specializaciją, vykdyti finansines muitinės procedūras bei valdyti jūrų verslo įmonės mokesčius ir tarptautinius atsiskaitymus.
Studijų rezultatai:
1.Žinoti pamatines teorijas, įgalinančias suprasti ir vertinti išorinius (mikro- ir makroekonomikos reiškiniai, politinė, socialinė, kultūrinė, teisinė, informacinė, gamtos ir kita aplinka) ir vidinius (žmogiškieji, technologiniai, finansiniai, informaciniai ir kiti ištekliai) jūrų verslo ir įmonių aplinkos veiksnius
2.Analizuoti finansų sistemos struktūrą, finansų funkcijas ekonomikoje ir jūrų verslo sektoriuje
3. Žinoti aktualių finansų valdymo teorijų principus, kuriais apibrėžiami jūrų sektoriaus ir uosto ir laivybos verslo įmonių finansų valdymo tikslai, atsižvelgiant į šalies bei jūrų sektoriaus ekonomikos plėtrą, siekiant numatyti galimas šių tikslų įgyvendinimo galimybes ir plėtoti pažangų verslą
4.Taikyti šalies ir tarptautinės bendrosios, finansų bei jūrų teisės aktus, finansinę atskaitomybę reglamentuojančius norminius aktus, apskaitos, veiklos apmokestinimo ir finansinės kontrolės metodus, civilinės ir darbo saugos teisinius pagrindus, reglamentuojančius jūrų sektoriaus įmonės finansinę veiklą
5.Atlikti uosto ir laivybos įmonių veiklos finansų srities tyrimus, taikant šiuolaikines technologijas, efektyvius metodus ir modelius, siekiant spręsti veiklos valdymo bei inovacijų diegimo problemas
6.Rengti uosto ir laivybos įmonių finansinę atskaitomybę, mokestines bei statistines ataskaitas ir deklaracijas vidaus ir išorės vartotojams
7.Analizuoti uosto ir laivybos įmonės finansinės atskaitomybės rodiklius, vertinti finansinės būklės ir veiklos rezultatus, užtikrinti finansinę kontrolę bei teikti siūlymus finansavimo, investavimo, projektų valdymo ir kitais klausimais
8.Bendradarbiauti rengiant uosto ir laivybos įmonių biudžetą ir verslo planą, pagrindžiant finansinių išteklių panaudojimo efektyvumą ir įvertinant riziką
9.Apibendrinti ir susisteminti uosto ir laivybos įmonės finansinės informacijos duomenis, taikant informacines technologijas bei ekonominės ir finansinės informacijos apdorojimo metodus, bei pateikti vidaus ir išorės vartotojams, tvarkyti ekonominę ir finansinę įmonės dokumentaciją
10.Vykdyti muito mokesčių prievolę, atsižvelgiant į muitinės procedūros pobūdį, vadovaujantis muitų ir jūrų teisės aktais
11. Valdyti jūrų verslo įmonės mokesčius bei tarptautinius atsiskaitymus, vadovaujantis nacionaliniais ir tarptautiniais bendrosios, finansų ir jūrų teisės aktais
12.Bendrauti ir bendradarbiauti rengiant finansinius dokumentus ir veikiant šalies bei tarptautinėje aplinkoje žodžiu, raštu ir taikant informacines komunikacines technologijas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis 180 kreditų.
Bendrojo koleginio lavinimo dalykai (20 kreditai): Taikomoji matematika, Profesinės kalbos kultūra; Filosofija, Politikos mokslų pagrindai, Sociologija (pasirenkamieji); Antroji užsienio kalba pradedantiesiems A1, A2 lygmuo (rusų, ispanų) (pasirenkamieji).
Studijų krypties moduliai/dalykai (160 kreditai):
• Jūrų uostų ir laivybos istorija (anglų kalba), Uosto ir laivybos valdymo pagrindai (anglų kalba), Laivo sandara ir įranga, Darbo, civilinė ir aplinkos sauga: Civilinė sauga, Darbo sauga uoste, Jūros aplinkos apsauga, Tarptautinė prekyba; Laivybos rinka; Transporto sistemų geografija (pasirenkamieji); Jūros aplinkosaugos vadyba, Kokybės vadyba, Personalo valdymas ir karjeros projektavimas (pasirenkamieji).
• Verslo valdymo pagrindai (anglų kalba), Ekonomikos teorija, Ekonominė statistika, Informacinės technologijos, Taikomųjų tyrimų metodologija, Jūrų ekonomika ir JKIS treniruoklis
• Finansų teorija, Buhalterinės apskaitos modulis: Mokesčių teisė, Apskaitos pagrindai, Finansinė apskaita, Jūrų verslo ir buhalterių profesinė etika; Finansinė veiklos analizė, Uosto krovos terminalų valdymo treniruoklis, Jūrų sektoriaus finansų valdymas.
• Specializacija „Muitų mokesčiai“ (35 kreditai): Užsienio prekybos tarifinis reguliavimas, Jūrų verslo muitų mokesčiai, Baigiamoji profesinės veiklos praktika.
• Specializacija „Mokesčiai ir tarptautiniai atsiskaitymai“ (35 kreditai): Jūrų verslo mokesčių sistema, Tarptautiniai atsiskaitymai, Baigiamoji profesinės veiklos praktika.
• Muitinės procedūros ir krovinio ekspedijavimas, Komercinė jūrų teisė
Praktika (31 kreditų): Kompiuterizuotos apskaitos mokomoji praktika (6 kreditai), Baigiamoji profesinės veiklos praktika (25 kreditai).
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas (10 kreditų).
Papildomi pasirenkamieji dalykai/moduliai: Kūno kultūra; Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų vadų kursai.
Studento pasirinkimai:
Studijų programoje numatyti laisvai pasirenkami tiek bendrojo lavinimo, tiek studijų krypties (pagrindų ir specializacijos) dalykai/moduliai.
Bendrojo lavinimo pasirenkamieji moduliai/ dalykai (10 kreditai): Filosofija, Politikos mokslų pagrindai, Sociologija (5 kreditai)); Antroji užsienio kalba pradedantiesiems A1, A2 lygmuo (rusų, ispanų) (5 kreditai).
Studijų krypties pasirenkamieji moduliai/dalykai (20 kreditų): Tarptautinė prekyba; Laivybos rinka; Transporto sistemų geografija (5 kreditai); Jūros aplinkosaugos vadyba, Kokybės vadyba, Personalo valdymas ir karjeros projektavimas (5 kreditai).
Specializacija: Muitų mokesčiai, Užsienio prekybos tarifinis reguliavimas, Jūrų verslo muitų mokesčiai (10 kreditų)
Specializacija: Mokesčiai ir tarptautiniai atsiskaitymai, Jūrų verslo mokesčių sistema, Tarptautiniai atsiskaitymai (10 kreditų)
Baigiamoji profesinės veiklos praktika (25 kreditai): mokesčių ir tarptautinių atsiskaitymų profesinės veiklos praktika, muitų mokesčių profesinės veiklos praktika.
Studentai, norintys gauti papildomą pažymėjimą darbui Lietuvos karinėse jūrų pajėgose, turi galimybę papildomai studijuoti modulį „Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų vadų kursai“, vykdomą ne paskaitų metu visu studijų laikotarpiu. Kursų klausytojai atleidžiami nuo privalomos karinės tarnybos, o sėkmingai užbaigusiems šiuos kursus, suteikiamas karinis laipsnis.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijos grindžiamos realios jūrų sektoriaus kompanijų praktinės veiklos verslo finansų valdymo, įmonės buhalterinės apskaitos srityje poreikiais. Finansų srities dalykų studijos vyksta IT laboratorijose, naudojant kompiuterines mokymo programas, dirbant su specializuotomis apskaitos programomis. Kartu su svarbiausiomis finansų krypties mokslo teorinėmis žiniomis bei praktiniais šių žinių taikymo įgūdžiais, studentai įgyja jūrų verslo sektoriaus įmonės finansų valdymo kompetenciją, t.y. geba analizuoti laivybos, jūrų krovos, laivų agentavimo ir kitų kompanijų veiklos finansinius rodiklius bei teikti pasiūlymus dėl įmonės veiklos gerinimo. Organizuojamos ekskursijos į jūrų verslo įmones, susitikimai su įmonių vadovais bei darbuotojais, šiose įmonėse atliekama profesinės veiklos praktika. Studijuojamos dvi užsienio kalbos – anglų (jūrinė ir verslo) bei pasirinktinai rusų ar ispanų.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pasirinkę uosto ir laivybos įmonių finansų studijas, absolventai siekia karjeros nuo specialisto iki vadovo jūrų ar sausumos transporto, uosto, laivybos, logistikos įmonėse, jūrų sektoriaus valdymo valstybės įstaigose, tokiose kaip Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Lietuvos transporto saugos administracijos jūrų transporto departamente ar kitose giminingos veiklos srityse šalies ir tarptautinėse įmonėse. Gali dirbti uosto ir laivybos, transporto bei kitos giminingos veiklos kompanijų finansininku, buhalteriu, apskaitininku, finansų analitiku, finansų vadybininku, ekonomistu, projektų finansininku, muitinės deklarantu ir pan.
Finansininkai valdys jūrų verslo įmonės finansus, tvarkys įmonės buhalterinę apskaitą, pateiks įmonės veiklos gerinimo finansinius sprendimus, remdamiesi finansinės analizės rezultatais, atliks finansines operacijas su užsienio prekybos partneriais, apskaičiuos muitų mokesčius, užpildys muitinės deklaracijas, atsižvelgdami į vykdomą muitinės procedūrą, bendraus ir bendradarbiaus su užsienio verslo partneriais, finansinėmis institucijomis bei nuolat tobulins savo kvalifikaciją.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas antrosios studijų pakopos socialinių mokslų programose ir siekti magistro kvalifikacinio laipsnio šalies ir užsienio universitetinių aukštojo mokslo institucijų nustatyta tvarka. Galima kelti kvalifikaciją finansų, ekonomikos srityje arba įgyti naujų verslo vadybos, viešojo administravimo ar kitų kompetencijų.