Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skubioji medicinos pagalba (anglų k. - Emergency Medical Aid)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Medicinos technologijos

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Skubios medicinos pagalbos paramedikas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX048

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550914

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-06-29
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti skubiosios medicinos pagalbos paramedikus, gebančius savarankiškai ir kartu su medikų komanda teikti būtinąją (pirmąją ir skubiąją) medicinos pagalbą įvairaus amžiaus žmonėms, įvertinus gyvybinių funkcijų sutrikimo laipsnį bei traumų pobūdį, demonstruoti kritinį mąstymą bei vystyti mokslu pagrįstą praktinę veiklą.
Studijų rezultatai:
- Išmano nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką, teisės aktus bei kitus skubiosios medicinos pagalbos paramedikų veiklą reglamentuojančius dokumentus ir teikia profesinę informaciją savo kompetencijos ribose.
- Išmano ir taiko gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias skubiosios medicinos pagalbos paramedikų praktikoje.
- Geba atlikti mokslo taikomuosius skubios medicinos pagalbos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus.
- Geba taikyti mokslo ir tyrimų įrodymais grįstą praktiką sprendžiant skubiosios medicinos pagalbos srities problemas.
- Geba įvertinti darbo aplinkos sąlygas, dirbti su skubiosios medicinos pagalbos įrangą ir priemonėmis laikantis darbo saugos principų.
- Geba atpažinti bei įvertinti gyvybei pavojingas būkles įvairaus amžiaus asmenims.
- Geba parinkti bei atlikti būtinosios medicinos pagalbos veiksmus ir procedūras pagal patvirtintus protokolus gyvybei pavojingų būklių ir traumų metu.
- Geba analizuoti ir įvertinti darbo rezultatus bei taikyti korekcijos bei prevencijos priemones savo profesinėje veikloje.
- Geba bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais, jų artimaisiais sprendžiant sveikatos problemas savo kompetencijos ribose.
- Geba profesionaliai dirbti individualiai ir komandoje užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę.
- Geba savarankiškai priimti sprendimus ir suprati savo atsakomybę už profesinės veiklos rezultatus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, diskusijos, demonstravimas, stebėjimas, praktiniai užsiėmimai, naudojant muliažus, medicinines ir slaugos priemones, įrangą, atvejų analizės, realių situacijų imitavimas, darbas porose, grupėse ir kt. Praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu realioje aplinkoje įvairiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Dalyko studijos baigiamos egzaminu arba savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Nustatant dalyko galutinį vertinimą taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, kurią sudaro tarpinių atsiskaitymų įvertinimų aritmetinio vidurkio ir egzamino įvertinimo, padaugintų iš jiems suteiktų svertinių koeficientų, suma.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijuojami dalykai: Profesinė užsienio kalba; Medicininė ir bendravimo psichologija; Lotynų kalba; Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė; Anatomija, fiziologija ir patologija; Biochemijos ir biofizikos pagrindai; Farmakologija; Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija; Informacinės technologijos ir statistikos pagrindai; Bendrosios slaugos procedūros; Ūmios būklės akušerijoje/ ginekologijoje; Ūmios būklės pediatrijoje; Ūmios būklės terapijoje ir kt.
Praktikos: Įvadinė praktika; Būtinoji medicinos pagalba ūmių būklių metu; Baigiamoji praktika. Praktikoms skirta 39 kreditai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
9 kreditus studentas gali rinktis iš studijų programoje siūlomų dalykų. Kiti 6 kreditai – laisvai pasirenkami, kuriuos studentas gali rinktis iš Panevėžio kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigų greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančiose įstaigose, priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuose, krašto apsaugos sistemoje, vidaus reikalų sistemos medicininiuose padaliniuose, gelbėjimo tarnybose ir kitose įstaigose, įmonėse, kur reikalinga jo veikla.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.