Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kraštovaizdžio architektūra (anglų k. - Landscape Architecture)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Kraštovaizdžio architektūra

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Architektūra (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-27

Akreditavimo vertinimo išvados

Kraštovaizdžio architektūra_VGTU_pdf.pdf

Valstybinis kodas

6121PX058

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450730

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-12-30
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Išugdyti kintančius šiuolaikinės visuomenės poreikius ir aplinkos iššūkius suprantantį kraštovaizdžio architektą, kuris, dirbdamas komandoje su kitais specialistais, gebėtų racionaliai, kūrybiškai ir atsakingai planuoti, projektuoti bei prižiūrėti šiuolaikinių miestų atvirąsias erdves, parkus ir sodus, kultūrinius kraštovaizdžius ir infrastruktūros objektų kraštovaizdžius.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas
Ž.1 Žino, holistiškai suvokia ir supranta laike ir erdvėje kintančio kraštovaizdžio bei jį veikiančių jėgų prigimtį ir savitumą.
Ž.2 Žino ir supranta kraštovaizdžio planavimo, projektavimo ir priežiūros esmę.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
T.1 Geba tirti nesudėtingus kintančio kraštovaizdžio reiškinius, kurti jo raidos scenarijus ir numatyti jų pasekmes, taikyti kraštovaizdžio planavimo, projektavimo ir priežiūros esmę atitinkančius tyrimo metodus.
Specialieji gebėjimai
Sp.1 Sugeba tyrimų pagrindu rengti nesudėtingus atvirųjų erdvių, parkų ir skverų, kultūrinių kraštovaizdžių ir infrastruktūros objektų kraštovaizdžio projektus, teisinių, etinių ir kitų normų kontekste.
Sp.2 Kraštovaizdžio architektūros projektuose sugeba tvariai pasirinkti ir tinkamai panaudoti įvairias medžiagas, želdinius ir kitus išteklius.
Sp.3 Geba planuoti nesudėtingų kraštovaizdžio architektūros projektų realizavimą bei numatyti kraštovaizdžio raidos ir jo priežiūros procesus, kūrybiškai taikydamas IKT.
Socialiniai gebėjimai
S.1 Analizuojamiems reiškiniams spręsti geba organizuoti savo ir mažos komandos darbą, mąstant integraliai šiuolaikiniais metodais vykdyti skirtingas dalyvaujamojo planavimo veiklas su visuomene.
S.2 Geba išlaikydamas savo nuomonę priimti kritiką ir mokytis iš klaidų, erdviškai mąstyti laike, etiškai dirbdamas su kitų sričių specialistais vietos ir tarp-tautinėse kultūrose.
Asmeniniai gebėjimai
A.1 Kintančioje socialinėje–ekonominėje ir daugiakultūrinėje aplinkoje sugeba praktiškai taikyti įgytas žinias, kurti naujas idėjas ir nuolat mokytis
A.2 Geba savarankiškai dirbdamas siekti kūrybinės sėkmės ir kokybės, etiškai ir atsakingai planuodamas savo ir nedidelio kolektyvo ekonominę veiklą ir vadovaudamas nesudėtingiems projektams.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo, mokymosi ir pasiekimų vertinimų metodai apima paskaitų, seminarų, pratybų, konsultacijų, kūrybinio projektavimo, savarankiško darbo, diskusijų, mokomųjų išvykų, kūrybinių dirbtuvių, tiriamojo darbo ir praktikos derinimą. Tai užtikrina studentui galimybę gauti būtinas žinias, įgyti praktinius įgūdžius bei formuotis profesinių vertybinių sistemą. Kiekvieno studijų dalyko dėstyme derinamos dvi pagrindinės mokymo ir mokymosi formos – teorinės paskaitos ir kūrybinio projektavimo pratybos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimams vertinti taikoma kriterijų proporcinė dešimties balų vertinimo sistema. Ji taikoma egzaminams, kursiniams projektams, kursiniams darbams, namų darbams, kontroliniams darbams, referatams, kolokviumams ir kitoms užduotims vertinti. Taikomas kaupiamojo balo principas; atsiskaitymo etapai, o vertinimo struktūra detaliai pateikiama kiekvieno dalyko modulio kortelėje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programą sudaro 15 kreditų bendrojo universitetinio lavinimo dalykų ir 165 kreditai, skirti studijų krypties dalykams. Didžiąją programos dalį sudaro studijų krypties dalykai (branduolys) ir čia bendriems studijų dalykams skirta 25 kreditai, pagrindiniams studijų krypties dalykams – 101 kr., kitos studijų krypties studijų dalykams - 9 kr., profesinėms ir kitoms praktikoms - 15 kr., bakalauro baigiamajam darbui skirta 15 kreditų.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa yra nuolatinių studijų 3 metų trukmės (180 EC kreditų) ir ją pabaigus suteikiamas menų bakalauro diplomas ir kvalifikacinis laipsnis. Programoje įgyvendinamas iš dalies moduliais paremtas studijų principas, studijų turinys formuojamas probleminiu principu ir studijų dalykai išdėstomi nuosekliai keliant uždavinių sudėtingumą. Taikomi nauji, įtraukūs mišraus – apjungto mokymo (angl. Blended Learning) būdai, artimosios tobulėjimo erdvės (angl. Zone of Proximal Development) mokymosi ir akademinės pažangos vertinimo būdai, studijavimas netradicinėse aplinkose, patirtimi grįstas mokymasis, studijų užduotys modeliuojamos realiose situacijose ir bendraujant su verslo atstovais. Studentai turės galimybę dalį studijų įgyvendinti mūsų partnerių universitetų studijų programose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę nuolatinių kraštovaizdžio architektūros bakalauro studijų programą absolventai galės dirbti kaip karjerą pradedantys specialistai ir komandų darbuotojai specializuotose kraštovaizdžio architektūros projektus rengiančiose arba universaliose planavimo, statinių ir teritorijų tvarkymo projektus rengiančiose projektavimo ir inžinerijos įmonėse.
Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybėse, Aplinkos ministerijoje, jos departamentuose, Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos, regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose yra kraštovaizdžio architektūros padaliniai, kuriuose absolventai kraštovaizdžio architektai galės dirbti kaip pradedantys specialistai administratoriai, projektų dalių rengėjai, kraštovaizdžio priežiūros vykdytojai.
Kraštovaizdžio architektūros bakalaurai taip pat gali tęsti studijas magistrantūroje Lietuvoje, mūsų partnerių universitetuose EE, PL, HU, NL, kitose ES šalyse arba kitose valstybėse.
Kraštovaizdžio architektūros specialistams yra atvira ir Europos Sąjungos darbo rinka. IFLA ir ECLAS reikalavimus atitinkantį išsilavinimą įgiję kraštovaizdžio architektai laukiami ir daugelio šalių savivaldybėse bei agentūrose.
Tolesnių studijų galimybės
Gali tęsti studijas magistrantūroje.