Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pramogų prodiusavimas (anglų k. - Entertainment Producing)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Komunikacija

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinė gerovė (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5,5, Metais
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX053

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450920

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti komunikacijos bakalaurus, gebančius dirbti pramogų industrijų aplinkose, kurti pramoginius projektus, juos valdyti ir įgyvendinti.

Studijų rezultatai:
Susipažinę su kino, muzikos, teatro, edukacinėmis ir turizmo pramogomis, baigusieji pramogų industrijų program gebės kurta naujas pramogų paslaugas ir jas prodiusuoti. Pramogų industrijų studijų programos absolventai gebės:

- pasiūlyti pramogų rinkai naujas idėjas, produktus, paslaugas, formuoti pramogų ekonomikos inovacijas ir kūrybinius jų įgyvendinimo sprendimus;

- tirti ir analizuoti pramogų industrijų rinką bei taikyti rezultatus savo profesinėje veikloje.

- Organizuoti renginius ir kurta naujas pramogų formas, jas viešinti ir populiarinti;

- taikyti inovatyvius komunikacijos metodus ir komunikacijos strategijas pramogų srityje.

- komunikuoti vartotojais pristatant pramogų veiklas ir buriant pramogų kūrimo komandas;


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Siekiant gerų rezultatų ir patrauklių studijų formų taikomi tokie studijų metodai, kaip probleminis dėstymas, atvejo studijos, problema pagrįstos užduotys, interaktyvios (kompiuterizuotos) užduotys, diskusijos, pristatymų pagal mokslines problemas rengimas, rašto darbų rengimas, projektų rengimas, individualus ir grupinis darbas, koncepcijų žemėlapiai, diskusijos, ekspertų metodas.
Kiekvienam studijų dalykui yra numatytos individualios konsultacijos, kurių vienas iš tikslų yra geriau prisitaikyti prie individualių studento poreikių.
Praktiniai gebėjimai bus įtvirtinami kursiniais ir kompleksiniais projektais, praktika įmonėse. Praktika suteikia galimybę giliau tirti kūrybinio verslo ir komunikacijos problemas, kurių pagrindu studentai rengia baigiamąjį darbą
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
žodiniai vertinimo metodai (individuali, frontalinė apklausa), tikrinimo raštu metodai (apklausa raštu, testas, kontroliniai darbai ir kita), praktiniai tikrinimo metodai (egzaminai, ataskaitos ir kita) taikomi siekiant patikrinti, ar studentai pasiekė numatytus rezultatus. Problemų sprendimų vertinimui taikomi įvairūs vertinimo metodai: grupės ir individualių pristatymų stebėjimas, esė analizė, studijavimo pasiekimų aplankų analizė, pokalbis, ataskaitų analizė, testavimas pagal pusiau arba pilnai atvirus klausimus ir kita.“
KI bakalauro studijų programos studentų žinios, gebėjimai vertinami taikant dešimtbalę kaupiamąją vertinimo sistemą.
Studijų programos ir dalykų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (rašomi referatai, kontroliniai darbai, daromi pristatymai, kūrybiniai projektai, aprašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai). Galutinį įvertinimą sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymys.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Komunikacijos studijų dalykai
Dalykinė Komunikacija;
Specialybės įvadas;
Masinė komunikacija;
Medijų studijos (su kursiniu darbu); Vizualinė komunikacija;
Teatro ir performansų komunikacija; Kompleksinis projektas;
Tarpkultūrinė komunikacija;
Masinė komunikacija( su kursiniu darbu)
Medijų etika;

Verslo / Vadybos studijų dalykai
Reklama;
Pramogų ir renginių vadyba;
Verslo finansai;
Marketingas;
Skaitmeninis marketingas;
Kūrybos ekonomika;

Medijų technologija
Skaitmeninių vaizdų technologijos;
Medijų gamyba;

Sociolinių mokslų metodologijos studijų dalykai
Kiekybiniai tyrimo metodai (su kursiniu darbu);
Kokybiniai tyrimo metodai (su kursiniu darbu);
Socialinė atsakomybė;

Turinio kūrimo studijų dalykai
Žiniasklaida ir turinio strategijos
Specialybės kalbos kultūra;
Ryšiai su visuomene;
Renginių režisūra ir scenaristika; Prodiusavimas;
Kūrybinis rašymas

Pramogų industrijų studijų dalykai
Įžymybių industrija ir televizijos šou;
Turizmo industrija;
Edukacinės pramogos;
Sporto ir sveikatingumo industrijos;
Kino industrija;
Muzikos industrijų
Etnokultūra;
Pramogų istorija
Pramogų psichologija;
Pramogos ir politika;

Bendrieji universitetiniai studijų dalykai
Filosofija,
Sociologija,
Autorinė teisė;
Estetika

Universiteto nustatyti ir studento pasirenkami dalykai, laisvai pasirenkami dalykai

Pasirenkamieji kalbų dalykai
Medijų anglų kalba;
Medijų vokiečių kalba;
Medijų prancūzų kalba;
Kūrybos komunikacijos anglų kalba;
Kūrybos komunikacijos vokiečių kalba;
Kūrybos komunikacijos prancūzų kalba;
Specialybės anglų kalba,;
Specialybės vokiečių kalba;
Specialybės prancūzų kalba;

Pasirenkamieji turinio kūrimo studijų dalykai
Žaidimų industrija;
Teatro ir performansų komunikacija

Pasirenkamieji kultūros studijų dalykai
Miesto studijos;
Kultūros politika;

Praktikos:
Profesinė praktika (15 kreditų)
Baigiamasis darbas (18 kreditų)


Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai gali pasirinkti papildomus tos pačios krypties studijų dalykus, kitos krypties dalykus, galima laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus, taip pat pasirinkti papildomą praktiką Lietuvoje ir užsienyje.

Studento pasirinkimai:
Medijų anglų kalba;
Medijų vokiečių kalba;
Medijų prancūzų kalba;
Kūrybos komunikacijos anglų kalba;
Kūrybos komunikacijos vokiečių kalba;
Kūrybos komunikacijos prancūzų kalba
Specialybės anglų kalba,
Specialybės vokiečių kalba,
Specialybės prancūzų kalba,
Miesto studijos,
Kultūros politika;
Žaidimų industrija;
Teatro ir performansų komunikacija;

Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pramogų industrijų studijų programa orientuota į pramogų idėjų, pramoginių renginių formatų, pramogų inovacijų kūrimą, renginių organizavimą, įvairių užsienio pramoginių projektų inovatyvų adaptavimą Lietuvoje, jų populiarinimą, pramogų kultūros bei etikos kūrimą ir plėtojimą. Absolventas išmano pramogų komunikaciją ir prodiusavimą. Pramogų industrijų specialistas geba integruoti efektyvią komunikaciją profesinėje veikloje, kurti ir taikyti kūrybinius sprendimus ir komunikacijos strategijas valdant pramogų industrijų lauką, vis labiau įsiterpiantį ne tik į kiekvieno iš mūsų gyvenimą, laisvalaikį ir pomėgius, bet ir į darbą bei užimtumą.
Tolesnių studijų galimybės:
Komunikacijos ir socialinių mokslų magistrantūroje.