Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Laisvalaikio sportas (anglų k. - Leisure Sports)

Studijų krypties grupė

Sportas

Studijų kryptis

Laisvalaikio sportas

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Sportas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sporto bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-17

Akreditavimo vertinimo išvados

KU Laisvalaikio sportas.pdf

Valstybinis kodas

6121RX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6451014

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-06-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Užtikrinti bazinį universitetinį išsilavinimą suteikiant naujausių fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstų laisvalaikio sporto žinių bei ugdyti gebėjimą jas taikyti profesinėje veikloje; formuoti mokslinio tiriamojo darbo pradmenis; ugdyti kūrybingą, gebančią atsiskleisti globaliame kontekste, besivadovaujančią nuolatinio mokymosi nuostatomis, asmenybę.
Studijų rezultatai:
Fundamentaliosios socialinės, humanitarinės, psichologinės ir bendrosios profesijos pagrindą sudarančios žinios ir jų taikymas. Žmogaus kūno sandaros ir jo pagrindinių funkcinių sistemų veiklų, organizmo fiziologinių pokyčių žinios ir gebėjimas juos susieti su ugdymo procesu. Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo ugdymo teorijų ir jų praktinio taikymo žinios. Sporto šakų teorijos ir didaktikos žinios. Skirtingo fizinio pajėgumo, gebėjimų, poreikių, amžiaus, lyties žmonių (tame tarpe turinčių ir specialiųjų poreikių) laisvalaikio sporto veiklų planavimo bei organizavimo žinios.
Geba kūrybiškai naudotis inovatyviomis informacinėmis technologijomis, duomenų bazėmis, ieškant ir kaupiant informaciją studijoms, tiriamajai veiklai bei tolesnei asmeninei saviugdai.
Geba identifikuoti, atrinkti, analizuoti ir sisteminti aktualius laisvalaikio sporto mokslo faktus bei reiškinius.
Geba vykdomuose tyrimuose tikslingai taikyti pagrindinius kiekybinius ir kokybinius mokslinio tyrimo metodus.
Geba savarankiškai atlikti empirinius tyrimus, analizuoti, interpretuoti ir aptarti rezultatus, parengti išvadas.
Geba atlikti žmogaus fizinės būklės tyrimus bei atskleisti veiksnius, darančius poveikį žmogaus sveikatai.
Geba remiantis laisvalaikio sportą reglamentuojančiais dokumentais sudaryti ilgalaikius ir trumpalaikius sporto pratybų planus ir vadovaujantis jais organizuoti ugdymo procesą.
Geba taisyklingai mokyti įvairių pratimų ir sporto šakų technikos ir taktikos veiksmų bei organizuoti varžybas ir jose teisėjauti.
Geba kūrybiškai vesti laisvalaikio sporto pratybas, taikant įvairius veiklos organizavimo būdus.
Geba individualizuoti sporto pratybų turinį, atsižvelgiant į skirtingus žmonių poreikius, sveikatos būklę, fizinį pajėgumą, amžių, lytį.
Geba parengti individualią fizinio aktyvumo programą vaikams ir suaugusiems.
Geba korektiškai bendrauti ir bendradarbiauti profesinės veiklos erdvėje ir socialinėje aplinkoje bei spręsti konfliktus.
Geba diskutuoti, viešai pristatyti savo edukacinės veiklos idėjas, projektus, tyrimų rezultatus.
Geba kurti toleranciją ir bendravimą skatinančią aplinką, kurioje sportuojantysis turi galimybę rodyti iniciatyvą, veikti savarankiškai bei atrasti bendraminčių.
Geba dirbti daugiakultūrinėje ir tarptautinėje aplinkoje, būti tolerantišku, socialiai aktyviu, komunikabiliu.
Geba sustiprinti savo kaip sporto specialisto asmenines vertybines pozicijas: būti iniciatyviu, kūrybingu, sąžiningu, pasitikinčiu savimi.
Geba organizuoti savo mokymąsi individualiai, dirbti grupėje ir reflektuoti.
Geba taisyklingai vartoti kalbą realioje ir/ar virtualioje profesinėje aplinkoje bei bendrauti užsienio kalba(-omis).
Geba planuoti savo tolesnį ugdymąsi, numatyti asmeninės ir profesinės karjeros viziją, prisitaikyti prie naujų situacijų, nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tradicinė paskaita, praktinės užduotys, problemomis grįstas mokymas, rekomenduojami skaitiniai, darbas grupėse, debatai, mokslinio straipsnio analizė, literatūros apžvalga, pratybos, seminaras, mažų grupių konsultacijos, veiklos refleksija, filmo (projekto) kūrimas (filmuotos medžiagos parengimas).
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo užduotys (Grupinis (komandinis) projektas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, probleminių sprendimų užduotis, veiklos refleksija, individualus darbas, testas ir kt.) vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Užsienio kalba, Įvadas į specialybės studijas, Anatomija ir fiziologija, Sporto etika, Sportiniai žaidimai, Pirmoji medicininė pagalba, Judrieji žaidimai, Filosofija, Įvadas į gyvensenos mediciną, Praktika 1, Sporto teorija ir didaktika, Žiemos sporto šakos, Judesio anatomija ir klinikinė kineziologija I, Laisvalaikio sporto rinkodara ir komunikacija, Šokis, Specialybės kalba, Vaikų sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas, Fizinio pajėgumo ugdymo technologijos, Diatetika, Keliautojų sportas, Orientavimosi sportas, Kursinis darbas, Informacinių technologijų taikymas sporte, Suaugusiųjų sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas, Fizinės būklės tyrimai, Sporto vadyba, Praktika 2, Kūno formavimo technologijos, Vandens sporto šakos, Mokslinių tyrimų metodologija, Sporto psichologija, Laisvalaikio ir sporto renginiai, Taikomasis fizinis aktyvumas, Užsiėmimai vandenyje, Baigiamasis darbas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Laisvalaikio sporto rinkodara ir komunikacija, Šokis, Keliautojų sportas, Orientavimosi sportas, Judesio anatomija ir klinikinė kineziologija II, Sporto biomechanika.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos rezultatai yra orientuoti į Klaipėdos regiono, Lietuvos valstybės ir Europos sąjungos vystymosi realijas ir perspektyvas. Klaipėdos miestas yra PSO sveikų miestų tinklo narys. Sveikų miestų projektas yra pagrindinė PSO priemonė efektyviai įgyvendinti strategiją ,,Sveikata visiems“ ir plėtoti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją. Programos studentai įgyja žinių ir gebėjimų strategijos priemonėms įgyvendinti.
Vienintelis Lietuvoje Klaipėdos universitetas yra įsikūręs pajūrio zonoje. Laisvalaikio sporto programos studijų dalykai yra orientuoti į šioje aplinkoje sausumoje (paplūdimyje) ir vandenyje populiarias fizinio aktyvumo veiklas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti sporto ir kūno rengybos darbuotojais sporto bei sveikatingumo klubuose/centruose, vasaros mokyklose bei stovyklose, socialinėse organizacijose, valstybinėse, privačiose ir visuomeninėse sporto organizacijose; neformaliojo švietimo ar profesijos mokytojais (papildomai išklausius 60 akad. val. pedagoginių ir psichologinių žinių kursą); laisvalaikio animatoriais viešbučių bei poilsio namų įkurtose sveikatingumo erdvėse, vaikų vasaros poilsio stovyklose; vaikų ir suaugusiųjų asmeniniais treneriais; kurti bei plėtoti vaikų ir suaugusiųjų sporto ir laisvalaikio srities privatų verslą; siekti karjeros panaudojant profesines ir bendrąsias kompetencijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Bakalaurams sudaroma palanki edukacinė aplinka laikytis tęstinumo ir mokymosi visą gyvenimą principo, t. y. tęsti studijas II studijų pakopoje. Norintys įgyti pedagogo kvalifikaciją, gali pasirinkti metus trunkančią profesinių pedagoginių studijų programą.