Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pasaulio politika ir ekonomika (anglų k. - World Politics and Economics)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Politikos mokslai

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, baltarusių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Jungtinis kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6123

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-11

Akreditavimo vertinimo išvados

EHU_Pasaulio politika ir ekonomika_BA_2018.pdf

Valstybinis kodas

6183JX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450312

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kvalifikuotus absolventus, turinčius dvigubą specializaciją Politikos ir ekonomikos srityse, kaip specialistus, turinčius integruotą supratimą apie jų disciplinos pagrindus, taip pat suteikti jiems tarpdisciplininius ryšius, kurie leis jiems sėkmingai integruotis į besikeičiančius politinius ir ekonominius, pasaulinius ir vietinius kontekstus Europoje, Lietuvoje, Baltarusijoje ir kitose šalyse. Studijų programos tikslas atitinka Europos humanitarinio universiteto (EHU) misiją, t. y. palengvinti ir pagilinti studentų, absolventų ir dėstytojų indėlį į jų gyvenimo kokybę ir potencialą bei atitinkamas jų pilietines visuomenes; taip pat Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) vertybes, t. y. būti kritiškam ir įsipareigojusiam, tarptautiniam ir daugiakalbiam bei skatinti kūrybiškumą moksle, kaip nurodyta institucijos misijos ir vizijos pareiškimuose.
Studijų rezultatai:
Programos absolventai:
1. Gebės taikyti politinių mokslų sąvokas, teorijas ir metodus politinių idėjų, institucijų, praktikų, viešųjų, vidaus ir tarptautinių santykių bei pasaulinių problemų analizei, taip pat pateisinti pasirinktos mokslo temos aktualijas visuomenės požiūriu.
2.Gebės ieškoti, rinkti ir kritiškai įvertinti svarbią ir reikalingą informaciją iš įvairių įmanomų pirminių ir antrinių šaltinių, naudojant naujausias informacines technologijas ir akademines duomenų bazes.
3.Gebės atlikti tyrimus, kūrybiškai ir kritiškai taikyti ekonominius ir ekonominės analizės metodus, panaudoti fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų pasiekimus bei metodus, formuoti analizės ir tyrimo išvadas.
4.Gebės rinkti ir analizuoti duomenis, įvertinti pagrindinius ekonominius ir verslo principus, sąvokas ir kategorijas, numatyti ekonominių procesų valdymo perspektyvas ir modelius.
5.Gebės rasti, apdoroti, interpretuoti ir taikyti mokslinių tyrimų rezultatus formuojant socialinių problemų sprendimą, prognozuojant ekonominių reiškinių tendencijas plačiame socialinės ir ekonominės politikos kontekste.
6.Gebės išanalizuoti ir įvertinti asmenų ir organizacijų veiklos rezultatų rodiklių bei sprendimų priėmimo įvairiose ekonominėse sistemose ir rinkose optimizavimo ypatumus, nacionalinės makroekonominės aplinkos svarbą ir sparčius pasaulinius ekonominius pokyčius bei jų įtaką įmonių ir organizacijų veiklai.
7.Gebės įvertinti ir prognozuoti ekonominius pokyčius organizacijose, šalyje ir tarptautiniu mastu, taikant matematinę, statistinę analizę, informaciją, ekonometrines žinias ir metodus.
8. Gebės rinkti, analizuoti ir tvarkyti duomenis, reikalingus organizacijų ir šalių svarbių ekonominių, socialinių ir etinių problemų sprendimui, teikti rekomendacijas jų sprendimui.
9. Gebės planuoti, organizuoti, įgyvendinti ir vertinti ekonominius procesus, nepriklausomai atrenkant išsamias technologines, organizacines ir metodines priemones.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Jungtinė Pasaulio politikos ir ekonomikos programa skirta studentams iš Lietuvos, Baltarusijos ir kitų šalių, kurie siekia gilinti savo žinias ir įgyti įgūdžių tokiose srityse kaip Politinės sistemos, Institucijos ir ideologijos, Viešoji politika, ES politika ir Pasaulio politika, Lyginamoji politika, Tarptautiniai santykiai ir valdymas, Plėtros politika ir Tarptautinių organizacijų strategijos, Įvadas į finansus, Tarptautinė ekonomika ir Tarptautinio verslo ekonomika, Migracijos politika ir Etniniai santykiai, ES finansų sistema, ES ekonomikos ir Pinigų politika, Darbo ekonomika ir ES politikos, Regioninė ir socialinė ES politika.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų mokymosi pasiekimai vertinami vidurio semestro, kitų tarpinių užduočių (testų, rašto užduočių gynimo ir individualių užduočių) bei savarankiškai atlikto darbo (projekto) nagrinėjimo ar gynimo metu. Galutinį pažymį sudaro tarpinių užduočių ir egzaminų (arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) gynimo) pažymiai. Egzamino pažymys sudaro ne mažiau kaip 30 proc. galutinio pažymio. Atskirų vidurio semestro egzaminų galutinio pažymio sudedamosios dalys nustatomos pagal bakalauro studijų nuostatuose numatytą privalomą balų santykį, o informaciją apie jį kurso dėstytojas paskelbia pirmųjų susitikimų metu ir yra nurodyta kurso aprašyme.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Mokomųjų dalykų pasiskirstymas Pasaulio politikos ir ekonomikos programos dviejose srityse atitinka tokią struktūrą: 240 ECTS kreditai atėmus 48 ECTS kreditus už laisvųjų menų kursus, praktiką ir bakalauro darbą, integruotus abiejose studijų srityse, ir 192 ECTS kreditai yra paskirstyti tarp politikos (112 ECTS kreditai) ir ekonomikos (80 ECTS kreditai) dalykų.
Specializacijos:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose, vyriausybės, savivaldos ir žiniasklaidos institucijose, politinėse partijose, nevyriausybinėse organizacijose, privačiose įmonėse, tai yra ten, kur reikia politikos ir ekonomikos mokslų specialistų, kurie yra gerai susipažinę su politiniais, ekonominiais ir socialiniais procesais, sugeba juos palyginti skirtingose šalyse ir gali inicijuoti, organizuoti ir įgyvendinti įvairias politines, socialines, ekonomines, ir žiniasklaidos veiklas.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai bus gerai pasirengę tęsti studijas magistrantūros programoje arba vykdyti praktinę veiklą vyriausybės ir viešajame sektoriuose.