Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kineziterapija (anglų k. - Physiotherapy)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Reabilitacija

Studijų krypties šaka

Kineziterapija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Terapija ir reabilitacija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Kineziterapeutas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550915

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-06-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos kineziterapijos specialistus, gebančius savarankiškai arba reabilitacijos specialistų komandoje teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas skirtingo amžiaus klientams apimant funkcinės ir fizinės būklės ištyrimą, gydymą judesiu ir fizikiniais veiksniais, prevenciją bei sveikos gyvensenos propagavimą.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Atlieka asmens kineziterapinį ištyrimą, kaupia ir kritiškai vertina su paciento poreikiais susijusią informaciją.
2. Parengia kineziterapijos programą, pagrįsta kineziterapine diagnoze.
3. Atlieka kineziterapijos procedūras ir pratybas atsižvelgdamas į etinį, deontologinį bei teisinį kontekstą.
4. Vertina kineziterapijos procedūrų poveikį, atlieka pakeitimus ir nutraukia procedūras, jei to reikalauja paciento būklė.
5. Bendradarbiauja su asmens sveikatos priežiūros specialistais ir kitais su gydymo procesu susijusiais asmenimis, sprendžiant sveikatos problemas.
6. Atlieka tyrimus profesinėje veikloje, remiasi mokslo ir praktikos įrodymais grįsta kineziterapija.
7. Geba taikyti lyderiavimo ir vadovavimo įgūdžius planuojant ir teikiant kokybiškas kineziterapijos paslaugas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, diskusijos, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas ir / ar kvalifikacinis egzaminas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (109 kreditai): Profesinė užsienio kalba, Sveikatos psichologija, Profesinė etika ir bioetika, Kineziterapijos paslaugų administravimas, Pirmoji medicinos pagalba ir farmakologija, Taikomųjų tyrimų metodologija ir statistika, Anatomija ir fiziologija, Mokslas apie judesius, Patologinė anatomija ir fiziologija, Reabilitacijos pagrindai, Masažas, Fizioterapija, Bendroji kineziterapija ir funkcinė diagnostika, Sveikatos edukologija, Ergonomika ir prevencinė kineziterapija, Kineziterapijos metodikos, Vidaus ligos ir kineziterapija, Nėščiųjų ir sergančiųjų ginekologinėmis ligomis kineziterapija, Sergančiųjų chirurginėmis, traumatologinėmis ir ortopedinėmis ligomis kineziterapija, Kineziterapija vaikams, Nervų ligos ir kineziterapija, Sporto kineziterapija /Teipavimo technikų pagrindai.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Praktikos (56 kreditai): Pažintinė kineziterapijos praktika, Vidaus ligų kineziterapijos praktika, Chirurginės, traumatologinės ir ortopedinės kineziterapijos praktika, Pediatrinės kineziterapijos praktika, Neurologinė kineziterapijos praktika, Baigiamoji kineziterapijos praktika.
Baigiamasis darbas (9 kreditai).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa yra unikali, orientuota į praktinių gebėjimų ugdymą bei gebėjimų organizuoti ir vykdyti privačią veiklą ugdymą. Pajūrio regione gausu sveikatingumo ir sveikatinimo įstaigų, kuriose studentai atlieka praktikas ir po studijų įsidarbina.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti įstaigose, turinčiose galiojančią asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti kineziterapijos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, socialinės reabilitacijos ir abilitacijos, ugdymo ir mokymo įstaigose, globos ir slaugos įstaigose, sveikatingumo ir sporto centruose bei klubuose, ortopedijos gaminių ir techninių priemonių pritaikymo įstaigose bei verstis privačia praktika.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022-01-26