Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Multimedijos dizainas (anglų k. - Multimedia Design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Medijų menas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6622

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

VTDK_Medijų menas_2023.pdf
Išvadų išrašo vertimas_VTDK_Medijų menas_2023.pdf

Valstybinis kodas

6531PX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550212

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Ugdyti dinamiškos kūrybinių industrijų darbo rinkos poreikius atitinkančius kūrybiškus ir inovatyvius specialistus ir parengti multimedijos produktų kūrėją, gebantį praktiškai įgyvendinti jo paties ar kitų parengtą kūrybinį multimedijos projektą tiek individualiai, tiek ir komandoje.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
Išmanys medijų istoriją ir estetines formas, gebės jas analizuoti bei vertinti. Mokės vartoti užsienio kalbas profesinėje veikloje. Gebės tikslingai taikyti techniką, technologijas ir saugos standartus medijų industrijoje, atlikti tyrimą ir taikyti jo rezultatus.
Specialieji gebėjimai:
Gebės sukurti multimedijos kūrinio koncepciją, planuoti ir organizuoti multimedijos projektą, praktiškai įgyvendinti multimedijos kūrinio idėją panaudodamas visus teksto, vaizdo, garso elementus.
Socialiniai gebėjimai:
Turės verslumo, rinkos ekonomikos žinių, išmanys profesinę etiką. Gebės dirbti komandoje ir pristatyti savo ar komandos veiklos rezultatą.
Asmeniniai gebėjimai:
Gebės savarankiškai tobulėti ir reflektuoti studijų procesą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse. .
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko/modulio studijas, vertinami pasiekimų lygmenimis: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
užsienio kalba, specialybės kalbos kultūra, aplinkos ir žmonių sauga ir alternatyviai pasirenkami dalykai (sociologija, psichologija, filosofija – pasirenkamas vienas iš jų).
Studijų krypties dalykai:
kultūra ir menas, medijų kultūra, projekto valdymas, taikomieji tyrimai, fotografija, meninė raiška, skaitmeninių technologijų pagrindai, animacijos pagrindai, audiovizualinės produkcijos pagrindai, vaizdo įgarsinimo pagrindai, dizaino pagrindai, taikomieji tyrimai, reklamos projektas, kūrybinis verslas, projekto plėtojimas, projekto komunikavimas ir alternatyviai pasirenkami dalykai.
Studento pasirinkimai:
Specializacija – Animacija. Studijuojami šie moduliai: 2D animacija, 3D animacija.
Specializacija – Audiovizualinio montažo režisūra. Studijuojami šie dalykai: audiovizualinis projektas 1, audiovizualininio kūrinio postprodukcija; audiovizualinis projektas 2.
Laisvai studento pasirenkami dalykai (forma ir tektonika
meno dirbtuvės, eksperimentinis piešimas, tapybos technikos, retorinė komunikacija, kaligrafija, estetika, judesio studija – pasirenkami trys iš jų), baigiamasis darbas
Praktikos:
pažintinė praktika, kūrybinė praktika 1, kūrybinė praktika 2, profesinė praktika, baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma moduliais, kurie baigiami planuojant realų multimedijos projektą ir jį įgyvendinant komandose. Programos vykdymą užtikrina naujai įrengtos, reikiama technika ir programine įranga aprūpintos specializuotos filmavimo, garso įrašų, animacijos studijos ir individualios garso ir vaizdo montažinės, kuriose galima įgyvendinti realų kino, animacijos ar interaktyviojo dizaino projektą. Studentai turi galimybę vykdyti realius projektus bendradarbiaudami su kino, kompiuterinių žaidimų, reklamos gamybos įmonėmis arba vykdyti realius užsakymus multimedijos dizaino srityje. Studentai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Kiekvienais metais į šią programą kviečiami dėstytojai iš užsienio, kurie rengia studentams interaktyviojo dizaino, animacijos kūrybines dirbtuves.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Programos studijų rezultatus pasiekęs absolventas gebės dirbti šiose profesinės veiklos srityse: reklamos, kino, televizijos, kompiuterinių žaidimų, interneto, dizaino ir kt., taip pat galės kurti medijų meną ir dalyvauti kino festivaliuose ir konkursuose.
Absolventas gali tęsti studijas pasirinkdamas medijų meno studijų krypties universitetinių studijų programas.