Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tapyba (anglų k. - Painting)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-177 VDA Tapyba 612W10009_2017.pdf

Valstybinis kodas

6121PX028

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Tapybos bakalauro studijų programos tikslas – parengti plačios erudicijos savarankiškus tapytojus-menininkus, įgijusius atitinkamas profesines tapybos bei tarpdisciplininės raiškos sričių kompetencijas, leidžiančias jiems dirbti tapybos srityje bei įsilieti į šiuolaikinio meno kontekstą. Siekiama išugdyti absolventus gebančius akcentuoti savo kūrybinės raiškos profesionalumą, gebančius vertinti šiandienos pasaulyje vykstančius meno procesus ir juose dalyvauti, gebančius taikyti humanitarinių bei socialinių mokslų žinias ir, sprendžiant visuomenei aktualias problemas, savarankiškai įgyvendinant individualius meno kūrinius ar dalyvaujant kolektyviniuose kūrybiniuose projektuose, pristatyti savo idėjas žodžiu ir raštu specialistų ir nespecialistų auditorijai, argumentuoti savo požiūrį, savarankiškai mokytis.
Tapybos bakalauro programa suteikia bendrąsias ir dalykines kompetencijas, reikalingas išugdyti profesinių tapybos įgūdžių turintį dailininką tapytoją. Programoje siekiama išugdyti individualaus meninio stiliaus bei pasaulėžiūros pagrindus įgijusį menininką, socialiai atsakingą, gebantį dirbti savarankiškai ir pritaikyti įvairių meno technologijų žinias bei įgūdžius. Studijų procese akcentuojamas tapybos ir kitų dailės sričių tarpdisciplininis ryšys, tapybos raiškos galimybes plečianti šiuolaikinio meno specifika, humanitarinių dalykų įsisavinimo ir bendrakultūrinių procesų supratimo svarba kūrybos procese. Ugdomi studento gebėjimai dirbti individualiai ir grupėje, dalyvauti projektuose. Formuojami kritinio mąstymo ir reflektavimo įgūdžiai, vertinimo nuostatos, įgalinančios įvairiapusiškai suvokti ir interpretuoti tapybos bei kitų raiškos būdų specifiką. Programa parengia studentus dirbti šiuolaikinio meno lauke, stiprina motyvaciją jame įsitvirtinti ir kūrybiškai reikštis, suteikia bendravimo su kolegomis, partneriais ir publika pagrindus.
Pabaigę studijas absolventai gali praktiškai sėkmingai darbuotis savo krypties ir srities baruose, kūrybingai plėtoti tapybos įgūdžius, dirbti kuratorinį darbą. Absolventai turi pakankamas kompetencijas dalyvauti tarpdisciplininių menų projektuose. Gali pademonstruoti profesionalų požiūrį, išsilavinimą ir žinias socialinei aplinkai, tęsti studijas magistrantūroje.