Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas  (anglų k. - Conservation and restoration of art works)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Meno objektų restauravimas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų profesinis bakalauras
Meistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-3

Akreditavimo vertinimo išvados

KK_BA_CONSERVATION AND RESTORATION OF ART WORKS.pdf

Valstybinis kodas

6531PX024

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-05-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programos tikslas - rengti meno kūrinių restauravimo specialistus, gebančius konservuoti ir restauruoti, t.y. parinkti ir tiesiogiai taikyti visas priemones, užtikrinančias kultūros paveldo išsaugojimą ir prieinamumą dabarties ir ateities kartoms, atliekant visus veiksmus, skirtus palengvinti paveldo objekto suvokimą, pripažinimą ir naudojimą, išsaugant autentišką medžiagą. Studijų rezultatai: 1. Žinos ir taikys kultūros vertybių konservavimo – restauravimo veikloje tarptautinius ir Lietuvos Respublikos paveldosaugos dokumentus. 2. Nustatys kilnojamųjų kultūros vertybių medžiagas, atlikimo techniką ir būklę, taikydami būtinus fizikinius, biologinius ir cheminius tyrimus. 3. Ruoš medžiagą restauruojamų kilnojamosios kultūros vertybių autentiškumui, jų istorinei, meninei, mokslinei reikšmei vertinti. 4. Įvertins kilnojamųjų kultūros vertybių saugojimo ir eksponavimo aplinką ir parengs priežiūros planą. 5. Paruoš kilnojamąsias kultūros vertybes pervežimui, eksponavimui bei parengs dokumentus archyvavimui. 6. Parengs kilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo programą. 7. Dezinfekuos/ dezinsekuos kilnojamąsias kultūros vertybes. 8. Atliks konservuojamų kultūros vertybių medžiaginės struktūros ar/ir konstrukcijos tvirtinimą. 9. Atliks konservuojamų kultūros vertybių valymą. 10. Stabilizuos konservuojamų kultūros vertybių medžiagų irimo procesus. 11. Rengs kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimo programą. 12. Šalins ankstesnius nekokybiškus restauravimus ir nepagrįstus pakeitimus restauruojamose kultūros vertybėse. 13. Rekonstruos neišlikusius restauruojamų kultūros vertybių fragmentus. 14. Rengs kilnojamųjų kultūros vertybių būklės aprašus ir iliustracinę medžiagą. 15. Parengs kilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo dokumentaciją. 16. Komunikuos užsienio ir profesine lietuvių kalba. 17. Gebės vizualizuoti ir pristatyti veiklos rezultatus, taikant informacines technologijas. 18. Išmanys vadybos principus, gebės priimti sprendimus, planuoti savo veiklą, žinos žmogaus saugos reikalavimus ir taikys konkrečioje profesinėje veikloje. 19. Suvoks nuolatinio tobulėjimo svarbą ir gebės savarankiškai bei planingai plėtoti pažintines kompetencijas. Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, pristatymai, diskusijos, seminarai, demonstravimas, praktinės užduotys, darbas grupėse, literatūros analizė, projektų rengimas ir kt. Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Mokymo ir mokymosi rezultatai išryškinami naudojant kaupiamojo vertinimo sistemą. Žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė. Galutinis balas gali susidėti iš keleto dedamųjų, surenkamų studijų procese (tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas arba projektas). Priklausomai nuo dalyko sudėtingumo, jo įtakos studijų rezultatams pasiekti, dalyko kaupiamojo vertinimo sudėtines dalis ir jų koeficientų reikšmes nustato dalyko dėstytojas. Kiekvieno studijų dalyko dėstytojas nustato ir semestro pradžioje informuoja studentus apie kiekvienos dedamosios (užduoties, darbo) įtaką (procentais) galutiniam įvertinimui ir formuluoja kiekvienos tarpinės užduoties vertinimo kriterijus. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrieji koleginiai studijų dalykai sudaro 15 kreditų: Filosofija, Užsienio kalba 1 (anglų) (I lygis) / Užsienio kalba 1 (anglų) (II lygis), Užsienio kalba 2 (anglų) (I lygis) / Užsienio kalba 2 (anglų) (II lygis), Komunikacija žodžiu ir raštu, Verslo kūrimas ir vystymas. Studijų krypties dalykų apimtis yra 135 kreditai: Kompiuterinės taikomosios programos, Foto dokumentacija, Tapyba 1, Paveldėsauga, Konservavimo ir restauravimo pagrindai, Medienos dirbinių meistrystės pagrindai, Etnokultūra ir Lietuvos meno istorija, Konservavimo ir restauravimo darbai, Kompozicijos pagrindai, Piešimas 1, Tapyba 2, Visuotinė ir taikomojo meno istorija, Piešimas 2, Medžiagotyra, Minkštosios baldų dalies restauravimas 1, Tapyba 3, Restauravimo chemijos pagrindai, Minkštosios baldų dalies restauravimas 2, Molbertinės tapybos dokumentinis fotografavimas, Tapybos restauravimo technologijos, Auksuotės restauravimo pagrindai, Dailės kūrinių analizės pagrindai, Prevencinis konservavimas, Baldų projektavimas, Profesinė etika, Žmogaus sauga, Baldų ir interjero istorija; tame tarpe 30 kreditų praktikos (Įgūdžių lavinimo ir pažintinė, Konservavimo darbų, Restauravimo darbų, Technologinė, Baigiamoji) ir 15 kreditų – Profesinio bakalauro baigiamasis darbas. Specializacijos: Specializacijos dalykų apimtis yra 21 kreditas: Meninių baldų konservavimas ir restauravimas. Studijuojami šie studijų dalykai: Medinių etnografinių dirbinių konservavimas ir restauravimas, Medinių polichromuotų dirbinių konservavimas ir restauravimas, Klasikinių baldų konservavimas ir restauravimas. Molbertinės tapybos kūrinių restauravimas. Studijuojami šie studijų dalykai: Molbertinės tapybos kūrinių konservavimas ir restauravimas, Istorinės tapybos kopijavimas: tapybos technikos ir technologijos, Specialioji chemija. Studento pasirinkimai: Žinias galima gilinti pasirenkant dalykus iš laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo studijų plane.

Studento pasirenkami dalykai sudaro 9 kreditus. Studijų programa laisvai pasirenkamų dalykų sąrašui siūlo: Faneravimo, intarsijos ir inkrustacijos pagrindai / Tapybos technikos ir technologijos, Reljefo drožyba / Molbertinės tapybos kūrinių konservavimo ir restauravimo darbai, Lipdyba / Skulptūra. Studijų programos skiriamieji bruožai: Ši studijų programa unikali, padedanti išsaugoti nykstančius kultūrinio paveldo objektus bei gerinti valstybės įvaizdį Europos Sąjungos kontekste. Meno kūrinių restauratoriai Lietuvoje ruošiami tik Kauno kolegijos Menų akademijoje. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Baigę studijas absolventai galės dirbti valstybiniuose ir privačiuose muziejuose, bibliotekose, archyvuose, steigti individualias – personalines įmones, vykdyti dailės kūrinių apsaugą ir restauravimą, dirbti verslo liudijimų nustatyta tvarka. Tolesnių studijų galimybės: Baigus dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programą studijas galima tęsti Lietuvos arba kitų Europos šalių aukštosiose mokyklose ir siekti koleginių studijų rezultatų įskaitymo. Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2023.04.15.