Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Archeologas

Pavadinimas anglų kalba

Archaelogist

Kodas

263202

Pogrupio pavadinimas

Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2632

Pogrupio aprašymas

Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria ir aprašo socialinę visuomenės sandarą, žmonijos kilmę ir evoliuciją, tarpusavio ryšį tarp aplinkos sąlygų ir žmonių veiklos. Jie konsultuoja savo tyrimų rezultatų taikymo praktiškai, formuojant ekonomikos ir socialinę politiką, klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • žmonių visuomenės kilmės, raidos, sandaros, socialinių normų, organizacijų ir tarpusavio santykių tyrimas;
 • žmonijos kilmės ir evoliucijos analizavimas, tiriant supančios aplinkos ir kultūrinių bei socialinių institucijų kitimą;
 • žmonijos raidos aiškinimas, remiantis tokiomis materialiomis jos praeities liekanomis, kaip gyvenamieji būstai, šventyklos, įrankiai, keramika, monetos, ginklai ar skulptūros;
 • fizinių ir klimato juostų ir regionų aspektų tyrimai ir ryšių tarp tyrimo rezultatų ir ekonominės, socialinės bei kultūrinės veiklos nustatymas;
 • teorijų, modelių ir metodų aiškinti ir aprašyti socialinius reiškinius kūrimas;
 • politinių sprendimų socialinės politikos klausimais padarinių vertinimas;
 • socialinių duomenų analizė ir vertinimas;
 • konsultavimas tyrimų rezultatų praktinio taikymo nustatant gyventojų grupių ir regionų ekonominės ir socialinės politikos kryptis ir plėtojant rinkas klausimais;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-28

Reikalinga kvalifikacija

archeologijos bakalauro ar magistro kvalifikaciniai laipsniai, įgyjami baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):tirti žmonijos praeitį, remiantis materialinės kultūros liekanomis, atlikti archeologinių paminklų restauravimo, saugojimo ir eksponavimo darbus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • archeologijos paminklų paieška;
 • duomenų rinkimas apie įvairius archeologijos objektus, jų sąrašų sudarymas, dokumentų parengimas, paminklų ribų nustatymas, rūpinimasis jų apsauga;
 • paminklosaugos programų vykdymas;
 • archeologijos paminklų tyrimo ekspedicijų organizavimas ir dalyvavimas jose;
 • įstatymų numatyta tvarka ardomųjų archeologijos tyrimų atlikimas;
 • archeologinių radinių restauravimas, saugojimas ir eksponavimas;
 • archeologinių mokslinių tyrimų atlikimas, archyvinės medžiagos nagrinėjimas, mokslinių veikalų ir straipsnių rašymas.
Potencialūs darbdaviaiMokslinių tyrimų, paveldosaugos, aukštojo mokslo institucijos, muziejai, archeologinius tyrimus atliekančios įmonės.
Darbo priemonėsArchyvinė medžiaga, kiti istorijos šaltiniai, kastuvas, kirtiklis, žemės valymo šepetukas, restauravimo medžiagos, kompiuteris, specialios kompiuterinės programos, interneto prieiga.
Profesinės perspektyvosArcheologai specializuojasi tokiose veiklos srityse kaip moksliniai tyrimai, paminklosauga, restauravimas ir saugojimas bei eksponavimas. Šie specialistai dirba Paveldo moksliniame centre, Valstybinės paminklosaugos komisijoje, Kultūros ir vertybių apsaugos departamento apskričių ir rajonų padaliniuose. Baigus archeologijos bakalauro universitetinių studijų programą, toliau studijas galima tęsti archeologijos, istorijos, paveldosaugos arba kitose humanitarinių bei socialinių mokslų magistrantūros  studijų programose. 
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):nuolatinis profesinis tobulėjimas,   gebėjimas analizuoti ir sisteminti, sklandus, nuoseklus, taisyklingas ir aiškus savo minčių dėstymas žodžiu ir raštu, gebėjimas organizuoti ir planuoti, priimti sprendimus bei spręsti problemas tarpdisciplininėse grupėse, gebėjimas savarankiškai formuluoti ir įgyvendinti praktinių ir mokslinių archeologijos srities tyrimų tikslus ir uždavinius, užsienio kalbų mokėjimas. 
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų