Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Darbų saugos organizatorius

Pavadinimas anglų kalba

Workplace safety coordinator

Kodas

226321

Pogrupio pavadinimas

Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai

Pogrupio kodas

2263

Pogrupio aprašymas

Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai vertina, planuoja ir įgyvendina programas, skirtas aplinkos veiksniams, galintiems daryti poveikį žmogaus sveikatai, nustatyti, stebėti ir kontroliuoti, siekiant užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, išvengti ligų ar traumų, kurias sukelia cheminiai, fiziniai, radiologiniai ir biologiniai ar ergonominiai veiksniai.

Atliekamos užduotys:

 • programų ir politikos krypčių, skirtų kuo labiau mažinti galimą aplinkos ir profesinį pavojų sveikatai ir saugai, rengimas, įgyvendinimas ir peržiūra;
 • planų ir strategijų komercinėms, pramoninėms, medicininėms ir buitinėms atliekoms saugiai, taupiai ir tinkamai šalinti rengimas ir įgyvendinimas;
 • prevencinių programų ir strategijų, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, maisto sauga, nuotekų valymo ir šalinimo sistemomis, pramoginėms ir buitinėms reikmėms skirto vandens kokybe, užterštomis ir pavojingomis medžiagomis, įgyvendinimas;
 • pavojų nustatymas, pranešimas apie juos ir fiksavimas dokumentuose, taip pat aplinkos ir darbo vietos rizikos vertinimas ir kontrolė, konsultavimas atitinkamų įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi klausimais;
 • programų, skirtų darbo vietos ir aplinkos taršai labiau mažinti, įskaitant cheminius, fizinius ir biologinius pavojus, rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena;
 • konsultavimas metodų, skirtų užkirsti kelią radiologiniam ir kitokiam neigiamam poveikiui darbuotojams, studentams, visuomenei ir aplinkai, jį šalinti, kontroliuoti ar mažinti, klausimais;
 • tokių ergonomikos principų, kaip baldai, įranga ir darbinės veiklos pritaikymas darbuotojų poreikiams darbo vietoje, skatinimas;
 • švietimo, informacijos, mokymų ir konsultacijų profesinės higienos klausimais ir įvairių lygmenų sveikos aplinkos aspektų asmenims teikimas;
 • traumų, įrangos sugadinimo fiksavimas ir tyrimas, saugos ataskaitų teikimas;
 • susitarimų dėl kompensacijų nukentėjusiems darbuotojams, jų reabilitacijos ir grįžimo į darbą koordinavimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • saugos programų, kuriomis siekiama apsaugoti darbuotojus nuo žalos ir užtikrinti saugias darbo sąlygas, kūrimas;
 • darbo saugos standartų rengimas ir jų laikymosi užtikrinimas;
 • pavojingų medžiagų, nelaimingų atsitikimų, gaisrų ar kitų nesaugių sąlygų numatymas bei priemonių išvengti nelaimėms parinkimas;
 • užtikrinimas, jog parengtos taisyklės bei programos atitinka darbuotojų saugos reikalavimus, nustatytus valstybės įstatymuose;
 • saugumo įrenginių, prietaisų ir kitų priemonių parinkimas, užsakymas bei priežiūra;
 • darbų saugos mokymų darbuotojams organizavimas;
 • konsultacijų darbų saugos klausimais teikimas.
Potencialūs darbdaviaiPrivačios ir valstybinės statybos ir kitų pramonės ar gamybos sričių įmonės ir įstaigos ar organizacijos, darbų saugos mokymo įmonės, darbų saugos konsultacijų įmonės.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, taikomosios biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys darbų saugą, darbų saugos priemonės (apranga, gesintuvai ir pan.), kanceliarijos priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti darbų saugos organizatoriumi. Sukaupęs darbo patirties bei įgijęs papildomų kompetencijų asmuo gali tapti vadovu. Baigus inžinerijos studijų programą ir įgijus inžinieriaus kvalifikaciją studijas galima tęsti pagal technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programas. Gali dirbti individualiai – teikti darbų saugos konsultacijas ar organizuoti darbų saugos mokymus.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, darbštumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, greitas orientavimasis situacijoje, komunikabilumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai reikalaujama darbuotojų saugos mokymo programos baigimo pažymėjimo.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų