Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kriminologija (anglų k. - Criminology)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Sociologija

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Socialiniai mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2022-07-01

Akreditavimo įsakymas

SV6-11

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX029

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450310

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-04-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas (-ai):
Siekiama parengti kriminologijos specialistus, gebančius taikyti tarpdalykines kriminologines žinias nusikaltimų bei socialinių deviacijų kontrolės ir prevencijos srityse, savarankiškai ir komandoje vykdyti kriminologinius tyrimus, analizuoti kriminogenines problemas visuomenėje ir siūlyti jų praktinius sprendimus, taip prisidedant prie efektyvių baudžiamosios justicijos strategijų vykdymo.
Studijų rezultatai:
Studijų absolventas:
1.1. Gebės identifikuoti ir suprasti kriminologijos disciplinos sąvokas, šiuolaikines socialines teorijas, tyrimų metodus, apibrėžti bei atpažinti kriminologijos problemas, parinkti joms tinkamą teorinį ir metodologinį požiūrį ir taikyti jį socialinių baudžiamosios justicijos problemų analizei.
1.2. Žinos ir supras pagrindines giminingų kriminologijai dalykų (sociologijos, teisės, psichologijos ir kitų mokslų) koncepcijas ir sąvokas bei taikomus tyrimo metodus ir suvoks kriminologinio žinojimo taikymo sritis.
2.1. Gebės savarankiškai suformuluoti kriminologinio tyrimo problemą, argumentuotai pasirinkti ir pagrįsti tam tikrai tyrimo problemai tinkamus tyrimo metodus.
2.2. Gebės savarankiškai ar komandoje, laikantis etinių ir teisinių kriminologinių tyrimų atlikimo reikalavimų, planuoti, organizuoti ir vykdyti kriminologinių tyrimų atlikimą, rinkti kiekybinius ir kokybinius duomenis, atlikti šių duomenų analizę, taikant įvairius statistinės analizės ir interpretacinius metodus, ir tinkamai duomenis interpretuoti.
3.1. Gebės pasirinkti ir naudotis informaciniais kriminologiniais ištekliais, analizuoti ir sisteminti socialinę ir kriminogeninę informaciją, naudojant šiuolaikines informacines komunikacines technologijas.
3.2. Gebės identifikuoti, analizuoti, nustatyti ir spręsti negatyvių socialinių deviacijų, nusikaltimų kontrolės ir prevencijos, socialines baudžiamosios justicijos problemas, susijusias su konkrečiomis visuomenės struktūromis ir institucijomis, analizuoti šių problemų priežastis ir pasekmes.
3.3. Gebės paaiškinti, kritiškai įvertinti ir prognozuoti [lokalius ir globalius] socialinius procesus ir vykdyti praktinius sprendimus remiantis parengto ir atlikto kriminologinio tyrimo rezultatų analize.
4.1. Gebės raštu ir žodžiu sklandžiai bei aiškiai bendrauti ir pristatyti gautus kriminologinių tyrimų rezultatus profesinėje aplinkoje ir su žmonėmis, kurie nėra profesinės srities ekspertai.
4.2. Gebės bendradarbiauti nacionalinėse ir tarptautinėse grupėse, jungiančiose įvairių sričių specialistus.
5.1. Gebės aiškiai ir nuosekliai reikšti mintis, analizę pagrįsti argumentais ir empiriniais įrodymais.
5.2. Gebės savarankiškai plėsti savo žinias ir gebėjimus, analizuoti ir kritiškai vertinti savo veikslą ir profesinius pasiekimus bei atsižvelgiant į tai koreguoti savo veiksmus.
5.3. Gebės savarankiškai organizuoti ir planuoti savo profesinę veiklą bei priimti sprendimus, prisitaikant prie aplinkos pokyčių.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programoje numatytos paskaitos, seminarai, pratybos, savarankiškų užduočių atlikimas, profesinė praktika. Paskaitų metu taikomi ne tik klasikiniai informaciniai metodai (klasikinė paskaita, vaizdo ir garso įrašų demonstravimas, iliustravimas ar kt.), bet ir aktyvaus mokymo(si) metodai: įtraukiantis probleminis dėstymas, metodologinės diskusijos, komandinis darbas, konkrečių probleminių atvejų analizė, duomenų analizė ir interpretacija ir kt.). Seminarai vyksta mažomis grupėmis (iki 25 studentų), pasitelkus į studentą orientuotus metodus: grupės diskusiją, minčių lietų, pranešimų rengimą ir skaitymą, individualių ir grupinių užduočių vykdymą.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą ir objektyvų studijų rezultatų vertinimą daugelyje dalykų yra taikomas kaupiamasis (kai semestro pabaigoje pateikiamas susumuotas įvertinimas pagal iš anksto užduotims numatytą svorį) vertinimas. Taikant kaupiamojo vertinimo metodą (apklausa žodžiu, raštu, testavimas, pristatymas, atvejo analizė, projektai (individualūs ir grupiniai), pranešimas, diskusijos, kritinė mokslo leidinio apžvalga ir kt. ), vertinamos semestro metu studento atliekamos užduotys arba semestro metu įgytos žinios ir gebėjimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba baigiamuoju testu. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programos apimtis – 210 kreditų
1. Krypties studijų rezultatams pasiekti skiriama 160 ECTS.

1.1. Įvadas į kriminologijos studijas ir kriminologo profesija (5 ECTS)
1.2. Sociologijos įvadas (5 ECTS)
1.3. Psichologijos įvadas (5 ECTS)
1.4. Įvadas į teisinę sistemą (5 ECTS)
1.5. Ekonomikos pagrindai (5 ECTS)
1.6. Filosofijos įvadas (5 ECTS)
1.7. Aukštosios matematikos pagrindai socialiniams mokslams (5 ECTS)
1.8. Deviacijų sociologija (5 ECTS)
1.9. Deviacijų psichologija (5 ECTS)
1.10. Įvadas į baudžiamąją justiciją I ir II dalys (10 ECTS)
1.11. Socialiniai tyrimai kriminologijoje (5 ECTS)
1.12. Kriminologija (5 ECTS)
1.13. Teisės ir nusikaltimų tyrimo psichologija (5 ECTS)
1.14. Klasikinės kriminologijos teorijos (5 ECTS)
1.15. Šiuolaikinės kriminologijos teorijos (5 ECTS)
1.16. Teisėsaugos pareigūnų psichologija (5 ECTS)
1.17. Nepilnamečių nusikalstamas elgesys ir teisinė atsakomybė (5 ECTS)
1.18. Duomenų analizė kokybiniuose tyrimuose (5 ECTS)
1.19. Psichikos sveikata ir sutrikimai baudžiamosios justicijos sistemoje (5 ECTS)
1.20. Baudžiamosios atsakomybės realizavimo pagrindai (5 ECTS)
1.21. Taikomoji kriminologija ir baudžiamoji justicija (5 ECTS)
1.22. Bausmių sociologija (5 ECTS)
1.23. Bausmių vykdymo teisiniai ir kriminologiniai pagrindai (5 ECTS)
1.24. Socialinių įgūdžių lavinimas (5 ECTS)
1.25. Kursinis darbas (5 ECTS)
1.26. Profesinė praktika (15 ECTS)
1.27. Bakalauro baigiamasis darbas (15 ECTS)

2. 15 ECTS sudaro bendrųjų universitetinių studijų dalykai studijuojami 2-4 studijų semestrais.

3. Pasirenkamieji dalykai gilesnei specializacijai sudaro 110 ETC iš kurių studentai turi pasirinkti 7 dalykus (35 ECTS).
3.1. Terorizmas (5 ECTS)
3.2. Policijos veikla (5 ECTS)
3.3. Nusikaltimai elektroninėje erdvėje (5 ECTS)
3.4. Lyginamoji kriminologija (5 ECTS)
3.5. Įvadas į baudžiamąją politiką (5 ECTS)
3.6. Geografinė kriminologija (5 ECTS)
3.7. Kritinė ir kultūrinė kriminologija (5 ECTS)
3.8. Kriminologinių projektų rengimas ir vykdymas (5 ECTS)
3.9. Teisėsaugos institucijų viešoji komunikacija (5 ECTS)
3.10. Lietuvos kriminologijos istorija (5 ECTS)
3.11. Profesionalios anglų kalbos kriminologijoje pagrindai (5 ECTS)
3.12. Informaciniai ištekliai kriminologijoje (5 ECTS)
3.13. Viktimologija (5 ECTS)
3.14. Migracijos procesai (5 ECTS)
3.15. Subkultūrų sociologija (5 ECTS)
3.16. Medijų publikacijų analizė (5 ECTS)
3.17. Bausmių taikymo psichologija (5 ECTS)
3.18. Vietos savivaldos socialinė politika (5 ECTS)
3.19. Korupcijos socialinės problemos (5 ECTS)
3.20. Sprendimo priėmimo psichologija (5 ECTS)
3.21. Medijos ir nusikaltimai (5 ECTS)
3.22. Žmogaus teisės ir socialinis darbas (5 ECTS)

Specializacijos:


Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Kriminologijos bakalauro studijų programoje yra integruotos kriminologijos, sociologijos, teisės ir psichologijos mokslų žinios bei studentams suteikiami kitų giminingų kriminologijai dalykų pagrindai. Programa orientuota į kriminologijos žinių ir analitinių įgūdžių taikymą praktikoje. Tokios tarpdalykinės kriminologijos bakalauro studijų programos iki šiol nėra nei Lietuvoje, nei kaimyninėse Baltijos šalyse. Išskirtinis dėmesys programoje yra skiriamas: įgytų kriminologinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių taikymo praktiniame darbe ugdymui; tarpdalykiniam studijų integravimui; nuosekliam kriminologinio žinojimo gilinimui.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Kriminologijos programos absolventai galės dirbti baudžiamosios justicijos bei kitose nusikalstamų veikų kontrolę ir prevenciją įgyvendinančiose institucijose: ministerijose ir savivaldybėse, prokuratūroje, policijos ir kitose teisėsaugos institucijose (STT, FNTT, VSD), bausmių vykdymo ir probacijos sistemoje, resocializacijos ir nepilnamečių justicijos įstaigose, pagalbą nusikaltimų aukoms teikiančiose įstaigose, mokslinių tyrimų centruose, pabėgėlių priėmimo ir integracijos, žmogaus teisių gynimo, korupcijos, narkotikų kontrolės, prevencijos ir stebėsenos srityse, į žmogaus teisių apsaugą ir socialinių paslaugų teikimą besiorientuojančiose nevyriausybinėse organizacijose bei privačiame sektoriuje.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas antroje studijų pakopoje (sociologijos ir kitų socialinių mokslų krypčių magistrantūrose) Lietuvoje ir užsienyje.