Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Visuomenė, kultūra ir komunikacija (anglų k. - Society, Culture and Communication)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Sociologija

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Sociologija ir kultūros studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-11

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX028

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450314

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-04-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Visuomenės, kultūros ir komunikacijos (angl. Society, Culture and Communication) programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos sociologijos mokslų bakalauro studijų absolventus, gebančius identifikuoti ir analizuoti socialines problemas ir kultūrinius procesus, kvalifikuotai atlikti sociologinius ir komunikacijos tyrimus, paaiškinti, lyginti ir vertinti socialinius procesus ir kūrybiškai taikyti sociologinius tiriamuosius įgūdžius komunikacijos ir informavimo srityse.
Studijų rezultatai:
1. Paaiškina sociologijos ir komunikacijos mokslų pagrindinius principus ir taiko juos analizuojant visuomenines ir komunikacijos problemas;
2. Naudojantis inovatyviais sociologiniais informacijos kaupimo ir analizės metodais kritiškai įvertina socialines ir komunikacijos problemas nacionaliniu, regioniniu ir globaliu mąstu ir komunikuoja jas skirtingoms auditorijoms;
3. Naudoja sociologinio tyrimo procedūras analizuojant medijų informaciją ir siūlo efektyvius socialinės politikos, komunikacijos strategijų sprendimus;
4. Pritaiko sociologinius – sociologinio tyrimo planavimo, duomenų rinkimo, analizės ir interpretavimo kiekybiniais ir kokybiniais metodais – įgūdžius socialinių problemų analizei ir tyrimo rezultatų komunikacijai;
5. Originaliai ir kūrybiškai jungia bei derina sociologijos teorinius ir empirinius tyrimų metodus bei viešosios komunikacijos žinias kuriant kokybišką informacinę produkciją, planuojant ir įgyvendinant komunikacinius projektus;
6. Analizuoja tekstinę, grafinę ir skaitmeninę informaciją, naudoja kompiuterines programas kiekybinių, kokybinių ir vizualinių duomenų analizei, taiko inovatyvius šiuolaikinius analizės metodus, aiškiai ir kvalifikuotai pateikia bei pristato rezultatus, pasirenka adekvačią komunikacijos strategiją atsižvelgamas komunikacijos turinį bei į auditorijos specifiką ir šią strategiją įgyvendina;
7. Raštu ir žodžiu taisyklinga valstybine ir bent viena užsienio kalba bendrauja profesinėje aplinkoje ir su žmonėmis, kurie nėra profesinės srities ekspertai;
8. Supranta tarpkultūrinius skirtumus, ypač susijusius su vertybių, suvokimo, elgesio ir komunikacijos skirtumais dėl rasės, etniškumo, religijos, lyties ir amžiaus;
9. Dirba komandoje, planuoja ir organizuoja asmeninę ir grupių veiklą, vidaus ir išorės komunikaciją;
10. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina įvairius socialinius ar komunikacijos projektus;
11. Kūrybiškai, sistemiškai, kritiškai mąsto ir veikia, atsakingai atsižvelgdamas į darnaus vystymosi principus;
12. Turi informacinio raštingumo gebėjimų ir naudojasi naujausiomis informacinėmis technologijomis;
13. Žino ir laikosi esminių tiriamosios veiklos etikos principų, mokslinio pagrįstumo ir objektyvumo.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Informacijos ir mokslo šaltinių paieška, sisteminimas ir analizė;
Rašto darbo parengimas;
Atvejų analizė;
Probleminė diskusija mažose grupėse;
Simuliacija;
Praktinių atvejų analizė;
Atvejų palyginamosios analizės atlikimas;
Audiovizualinės medžiagos refleksija;
Šaltinių skaitymas;
Tiriamojo darbo rašymas;
Praktinių problemų sprendimas paskaitose;
Grupinės diskusijos;
Pristatymų rengimas.
Savarankiškas literatūros studijavimas;
Mokomųjų filmų peržiūra;
Pristatymų ir lyginamųjų analizių rengimas grupėse;
Konfliktų sprendimų modeliavimas.
Praktinė veikla organizacijoje;
Parengtų projektų planų kritinė analizė.
Projekto plano parengimas;
Refleksijos rašymas.
Tyrimo projektų rengimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Rašto darbų skaitymas;
Testavimas;
Atvejų analizės skaitymas / stebėjimas;
Probleminės diskusijos mažose grupėse stebėjimas;
Simuliacijos stebėjimas;
Praktinių atvejų analizės pristatymo stebėjimas;
Atvejų palyginamosios analizės pristatymo stebėjimas;
Egzaminas raštu.
Apklausa raštu;
Audiovizualinės medžiagos refleksijos skaitymas;
Grupinių diskusijų stebėjimas;
Testavimas;
Mokomųjų filmų refleksijų skaitymas;
Pristatymų ir lyginamųjų analizių grupėse stebėjimas;
Parengtų konfliktų sprendimų modelių peržiūra.
Praktinės veiklos organizacijoje pasiekimų pristatymo stebėjimas;
Parengtų projektų planų kritinės analizės pristatymo stebėjimas;
Projekto plano skaitymas;
Refleksijos skaitymas;
Darbo grupėse stebėjimas;
Tyrimo projektų pristatymų stebėjimas/skaitymas;
Probleminės diskusijos mažose grupėse stebėjimas.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindiniai studijų dalykai/moduliai: Klasikinės sociologijos teorijos, Šiuolaikinis sociologinis mąstymas, Kiekybiniai socialinių tyrimų metodai; Kokybiniai socialinių tyrimų metodai; Kultūrų įvairovė ir tarpkultūrinė komunikacija, Socialinė nelygybė ir atskirtis, Medijų studijos, Viešosios komunikacijos kontekstai ir kultūros, Socialinės atsakomybės komunikacija, Specialybės praktika, Baigiamasis darbas.
Studijų programoje numatomą specialybės praktiką (8 savaičių trukmės) studentai atliks įvairiose tarptautinėse bei nevyriausybinėse organizacijose, valstybinėse institucijose, socialinių tyrimų ir medijų tyrimų centruose, žiniasklaidos priemonėse ir kitur.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Šeimos sociologija, Sveikatos sociologija, Religijos sociologija ir antropologija, Vizualinė kultūra, Kūno sociologija, Socialinės problemos, Etniškumas ir nacionalizmas, Populiariosios kultūros procesai, Žurnalistikos teorija ir praktika, Komunikacijos projektų vadyba organizacijoje, Žurnalistkos pagrindai, Viešųjų ryšių pagrindai, Marketingas ir įvaizdžio komunikacija, Rinkodaros principai, Rinkodaros komunikacija.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Visuomenės, kultūros ir komunikacijos programa orientuota į integruotas sociologijos ir komunikacijos studijas, leisiančias studentams analizuoti socialinius procesus nacionaliniu ir globaliu mastu. Studijų metu studentai įgys pakankamą tarpdalykinių žinių kiekį, įgalinantį kompetentingai (pa)aiškinti, analizuoti, lyginti, vertinti bei viešai pristatyti socialinius procesus plačiame kontekste bei savarankiškai atlikti tyrimus, rengti ir vykdyti mokslinius ir taikomuosius sociologinius bei komunikacijos projektus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai galės dirbti dirbti analitikais ir komunikacijos specialistais valstybinėse institucijose (pavyzdžiui, LR ministerijose ir kitose valstybinėse institucijose), nevyriausybinėse organizacijose (pavyzdžiui, organizacijose kurių tikslas ginti žmogaus teises, ugdyti toleranciją ir pan.), privačiose bendrovėse (draudimo kompanijose, bankų analizės skyriuose, rinkodaros ir rinkos tyrimų bendrovėse, kt.); adekvačiai ir laikantis etikos principų komunikuoti žinias plačiajai auditorijai žiniasklaidos priemonėse; dirbti analitikais ir tarpkultūrinės komunikacijos specialistais nacionalinėse bei tarptautinėse kompanijose, dirbti žmogiškųjų išteklių specialistais, turinčiais tarpkultūrinės komunikacijos kompetencijas, atliepiančias migracijos kontekste kintančią situaciją darbo rinkoje. Lygiagrečiai valstybiniam ir nevyriausybiniam sektoriams, absolventai turės galimybę įgytas žinias pritaikyti tarptautinėse organizacijose ir Europos Sąjungos institucijose (pavyzdžiui, FRA – European Union Agency for Fundamental Rights, EIGE – European Institute for Gender Equality, Eurofund – European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions ir pan.).

Tolesnių studijų galimybės:
Visuomenės, kultūros ir komunikacijos programos absolventai, Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai, galės toliau studijuoti sociologijos, socialinės antropologijos, komunikacijos bei kitų socialinių ir humanitarinių mokslų magistrantūros programose Lietuvoje ir užsienyje.