Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Edukacinė ir vaiko psichologija (anglų k. - Educational and Child Psychology)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Psichologija

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Psichologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211JX036

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470313

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-11-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos psichologą, besivadovaujantį profesinės etikos principais, giliomis bendrosios psichologijos, edukacinės psichologijos, vaiko raidos žiniomis ir teikiantį įrodymais bei empirika grįstas psichologinio įvertinimo, intervencijų, prevencijos ir psichikos sveikatą stiprinančias paslaugas vaikui / jaunuoliui, jo šeimai, ugdymą ir vaiko gerovę užtikrinančioms institucijoms ir bendruomenei.
Studijų rezultatai:
Žinos ir supras skirtingos raidos vaikų ir jaunuolių grupių kognityvinius, psichosocialinius raidos procesus ir jų poveikį mokymuisi, elgesiui ir psichikos sveikatai; gebės vadovautis visybišku požiūriu identifikuojant, vertinant, sprendžiant vaiko problemą mokymosi ir kituose aplinkos kontekstuose; gebės savarankiškai suformuluoti tyrimo problemą, argumentuotai pasirinkti tyrimo metodus, vykdyti tyrimą: rinkti duomenis, analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus; turės kreipimosi priėmimo, instrumentų atrankos, testų, stebėjimo ir pokalbio metodų taikymo, išvados rašymo ir informacijos bei rekomendacijų pateikimo įgūdžius; gebės numatyti, parengti ir įgyvendinti įrodymais grįstus intervencijos planus ir programas, gebės įvertinti taikomų intervencijos priemonių efektyvumą; gebės kurti ir įgyvendinti programas, taikant naujausias technologijas, mokymo(si) įgūdžių formavimui ir stiprinančias vaikų psichikos sveikatą ir atsparumą; gebės bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais ir bendruomenės nariais sprendžiant vaiko problemas bei aiškiai žodžiu ir raštu komunikuoti informaciją skirtingoms klientų grupėms; gebės vykdyti profesinę veiklą, paremtą profesinės etikos standartais ir įstatymais bei kitais teisės aktais; gebės reflektuoti savo profesinę veiklą ir savarankiškai tobulinti savo profesinę kvalifikaciją.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos (probleminis dėstymas); seminarai ir pratybos (diskusija, darbas grupėse, atvejo analizė, informacijos paieškos užduotys, literatūros analizė, rašto darbų bei pranešimų rengimas ir pristatymas, grupiniai ir individualūs projektai – konsultavimo užduotys, psichologinio įvertinimo užduotys); prižiūrima profesinė praktika (veiklos refleksija); mokslo tiriamasis darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas, magistro darbo gynimas, profesinės praktikos gynimas, apklausa žodžiu, raštu, testavimas, pristatymas, esė rašymas, atvejo analizė, projektai (individualūs ir grupiniai), pranešimas. Studijų pasiekimų vertinimui taikomi metodai, orientuoti į nuolatinio grįžtamojo ryšio teikimą ir užduoties atlikimo proceso vertinimą ir įsivertinimą. Daugumai dalykų taikomas kaupiamasis vertinimas. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomi dalykai: Vaikų raidos psichologija ir psichopatologija; Vaiko psichologinis įvertinimas; Vaiko raidos ir kognityvinių gebėjimų įvertinimas; Vaikų psichologinis konsultavimas; Mokymas ir mokymasis; Šiuolaikinės edukacinės psichologijos paradigmos; Šiuolaikiniai statistiniai metodai ir tyrimo planavimas; Sveikatos stiprinimas ir prevencija; Magistro baigiamasis darbas; Magistrinio darbo projektas; Mokslo tiriamasis darbas; Profesinė praktika;
Pasirenkami dalykai: Darbo motyvacija; Karjeros raida ir konsultavimas; Personalo psichologija; Pozityvioji psichologija: teorija ir praktika; Priklausomybių psichologija; Psichologinis konsultavimas mokykloje; Šeimos psichologinis konsultavimas; Žmogaus neuropsichologija;
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programoje nuosekliai derinama teorinės psichologijos žinios, tyrimai ir praktika Programoje apimamos tikslinės grupės: vaikai nuo kūdikystės ir jaunuoliai iki 21 m. (turintys specialiuosius ugdymo poreikius), jų šeima, ugdymą ir vaiko gerovę užtikrinančios institucijos, bendruomenė. Holistiškas požiūris taikant psichologines intervencijas, prevenciją ir sveikatos stiprinimą. Ekologiniu požiūriu ir problemos sprendimo analize grindžiama vaiko psichologinio įvertinimo samprata kartu taikant konkrečius vaiko psichologinio įvertinimo instrumentus. Profesinė praktika, trunkanti du semestrus, yra derinama su studijomis universitete bei individualia profesine priežiūra.
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti visose valstybinėse, privačiose ugdymo, neformaliojo švietimo bei švietimo pagalbos įstaigose; valstybinėse ir NVO institucijose, užtikrinančiose vaiko gerovę; aukštojo mokslo institucijose dėstytojais bei mokslininkais; orientavimo karjerai agentūrose ir centruose; psichinės sveikatos ir kitose institucijose, kur reikalingas vaikų / jaunuolių psichologinis konsultavimas ir įvertinimas; užsiimti privačia praktika; siekti karjeros kitose profesinės veiklos srityse, kur naudotinos jo psichologijos žinios ir specialieji gebėjimai.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas trečioje studijų pakopoje (psichologijos ar kitose socialinių mokslų srities doktorantūrose) Lietuvoje arba užsienyje, neformaliose (psichoterapijų) studijose