Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Diplomatija (anglų k. - Diplomacy)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Politikos mokslai

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211JX048

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470312

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-05-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Ruošti tarptautinę politiką ir jos procesus gerai išmanančius profesionalus, turinčius analitinių, kritinio, kūrybinio mąstymo gebėjimų ir konkrečių, diplomatams reikalingų užsienio politikos formavimo ir įgyvendinimo įgūdžių, tokių kaip strateginis planavimas, programų ir projektų įgyvendinimas, komunikacija, derybų menas, gebėjimas nepriklausomai analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti tekstus, ruošti ir daryti įtaigius viešus pristatymus, kritiškai vertinti globalaus masto įvykius ir greitai prisitaikyti prie kintančių sąlygų
Studijų rezultatai:
- Išmanyti tarptautinės politikos, teisės, ekonomikos procesus, bei tendencijas.
- Išmanyti esminius diplomatijos organizavimo principus.
- Gebėti taikyti viešosios komunikacijos, derybų, organizacinės ir bendravimo psichologijos teorijas atliekant su diplomatija susijusias funkcijas..
- Gebėti sistemiškai analizuoti nuolat kintančią tarptautinę aplinką, siekiant pritaikyti efektyviausius diplomatinių praktikų modelius organizacijos, visuomenės, valstybės ar tarptautiniu mastu.
- Gebėti planuoti ir vykdyti mokslinius ir taikomuosius diplomatijos kaip tarptautinių santykių institucijos ir esminės socialinės praktikos tyrimus..
- Gebėti planuoti politinę strategiją, rengti ir valdyti viešojo sektoriaus programas ir projektus.
- Gebėti sklandžiai komunikuoti skirtingų valdymo lygių, kompetencijų ir kultūrų grupėse ar komandose vidinėje bei išorinėje organizacijų aplinkoje, atliekant diplomatines funkcijas.
- Gebėti pritaikyti studijų metu įgytus įgūdžius ir savarankiško mokymosi patirtį nuolat besikeičiančių socialinių praktikų kontekste ir skirtingose kultūrinėse aplinkose.
- Įgyti platų tarpdisciplininį mąstymą ir gebėti nuolatos savarankiškai mokytis, panaudojant įsisavintas analizės žinias. Įgyti aukštą profesinio mąstymo kultūrą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Dėstymo metodai: aprūpinimas informacija, naudojant vizualines priemones; atvejo analize pagrįsta paskaita; video, praktinių pavyzdžių ir klausimų nagrinėjimas; praktinių užduočių formulavimas ir paaiškinimas; diskusijų moderavimas; individualaus darbo konsultavimas.
Studijavimo metodai: informacijos paieška ir analizė, literatūros, periodiniuose ir kt. šaltiniuose; atvejo analizės parengimas ir praktinių užduočių atlikimas; diskutavimas; konsultavimasis; grupinis seminaro užduočių aptarimas; komandinis studentų darbas, rengiant grupinį pristatymą; žodinė savirefleksija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa raštu (kolokviumo ir egzamino metu); seminaro užduočių pristatymo žodžiu vertinimas; savarankiško darbo ruošimo pažangos ir galutinio pristatymo žodžiu ar raštu vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Efektyvus daugiašališkumas
Diplomatijos istorija
Ekonominė diplomatija
Tarptautinė, diplomatinė teisė
Diplomatijos sociologija
Viešoji komunikacija ir medijos
Magistro baigiamasis darbas
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Kultūrinė diplomatija
Krizių diplomatija
Derybų praktika
Politikos analizė ir raportavimas
Projektų ir programų valdymas
Tarpasmeninės komunikacijos pagrindai
Protokolas
Diplomatijos diskurso retorika
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys, pabaigę Diplomatijos magistro programą kvalifikacinį laipsnį galės dirbti diplomatinėje ir valstybės tarnyboje, tarptautinių organizacijų sekretoriatuose, atstovybėse bei misijose, nevyriausybinėse organizacijose, privataus sektoriaus įmonėse, kur reikalingi darbo su informacija ir komunikacija, strategijos, politikos planavimo ir projektų valdymo įgūdžiai, taip pat galės dirbti analitikais ir konsultantais analitiniuose smegenų centruose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus šią programą galima toliau studijuoti Politikos mokslų krypties doktorantūroje.