Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Lėlių ir objektų teatro režisūra (anglų k. - Puppet and Object Theatre Directing)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Teatras

Studijų krypties šaka

Teatras

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 0, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX042

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450215

Finansinės grupės kodas

1.6

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Lėlių ir objektų teatro režisūros bakalauro studijų programa skirta parengti profesionalius lėlių ir objektų teatro kūrėjus:
žinančius meninius ir kultūrinius šalies poreikius; lėlių ir objektų kūrimo ir valdymo technologijas; lėlių ir objektų spektaklio kūrimo būdus;
mokančius kritiškai mąstyti, analizuoti ir vertinti meno reiškinius; taikyti įgytas žinias spektaklio kūrimo procese, kultūrinėje, projektinėje veikloje;
galinčius savarankiškai ir kvalifikuotai kurti spektaklius; kūrybingai ir atsakingai organizuoti savo darbą; bendradarbiauti kūrėjų komandoje.
Studijų rezultatai:
Lėlių ir objektų teatro režisūros bakalauro studijų
programa skirta parengti profesionalius lėlių ir
objektų teatro kūrėjus:
žinančius meninius ir kultūrinius šalies poreikius;
lėlių ir objektų kūrimo ir valdymo technologijas;
lėlių ir objektų spektaklio kūrimo būdus;
mokančius kritiškai mąstyti, analizuoti ir vertinti
meno reiškinius; taikyti įgytas žinias spektaklio
kūrimo procese, kultūrinėje, projektinėje veikloje;
galinčius savarankiškai ir kvalifikuotai kurti
spektaklius; kūrybingai ir atsakingai organizuoti
savo darbą; bendradarbiauti kūrėjų komandoje.
Žinios, jų taikymas:
1. Turi teatrinių žinių sistemą, geba jas taikyt
asmeninėje ir profesinėje veikloje.
2. Žino kūrinių veiksminės analizės metodą ir jo
taikymą spektaklio kūrime
3. Žino teatrinės kūrybos nacionalinį ir tarptautinį
kontekstus, išmano meninės veiklos vadybos principus, geba taikyti žinias kuriant profesinės karjeros galimybes.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
1. Geba rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus
profesinės veiklos vykdymui.
2. Geba analizuoti ir kritiškai vertinti kūrybinius
procesus, profesinės veiklos tendencijas, kultūros
puoselėjimo problemas.
3. Geba įvertinti teatro vartotojų poreikius,
sociokultūrinį kontekstą; pasirinkti efektyviausias
meninės komunikacijos formas.
Specialieji gebėjimai:
1. Geba profesionaliai kurti spektaklius,
bendradarbiauti su kitų sričių menininkais.
2. Geba rengti bei realizuoti kultūros ir meno
projektus, perteikti savitą meninę koncepciją.
3. Geba naudoti informacines technologijas
spektaklių kūrimo ir profesinio tobulėjimo procese.
Socialiniai gebėjimai:
1. Geba etiškai, profesionaliai bendrauti ir
bendradarbiauti, su specialistais ir visuomene.
2. Geba dirbti komandoje, įtraukti į veiklą kitus
asmenis, motyvuoti, būti iniciatyviu, atsakingu
siekiant bendrų tikslų.
3. Geba vertinti kultūros reiškinius meninių,
dorovinių, bendražmogiškų vertybių požiūriu;
suprantamai, aiškiai ir paveikiai reikšti mintis,
pristatant kuriamo meno projekto idėjas.
Asmeniniai gebėjimai:
1.Geba savarankiškai dirbti, analizuoti, įsisavinti ir
kritiškai vertinti informaciją; generuoti ir realizuoti
idėjas.
2. Geba objektyviai vertinti savo profesinius
gebėjimus, planuoti ir sistemingai tobulinti savo
profesinę kompetenciją.
3. Geba kūrybingai planuoti, atsakingai organizuoti
savo ir komandos darbą; prisiimti moralinę
atsakomybę už veiklos rezultatus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Individualus projektas
Grupinis projektas
Diskusija
Pratybos
Seminaras
Literatūros analizė
Dienoraštis
Kūrybinės dirbtuvės
Veiklos refleksija
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Grupinis darbas
Individualus projektas
Konsultacijos
Praktikos ataskaita
Savęs įsivertinimas
Tarpinis egzaminas
Pratybų atsiskaitymas
Kvalifikacinis (baigiamasis) darbas
Portfolio
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Teatro režisūra ir vaidyba
Lėlių ir objektų teatro režisūra ir vaidyba
Lėlių kūrimas
Scenos kalba
Dramos istorija
Lėlių teatro istorija
Dailės pagrindai
Scenografija
Lėlių animacija
Veiksminė analizė
Scenos judesys
Sceninė ritmika
Teatrinis dainavimas
Teatrinės veiklos organizavimas ir projektų valdymas
Kursinis darbas
Profesinė praktika
6 semestras, 4 kreditai
Specializacijos:
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamas studijų krypties dalykas, 4 sem. 3 kr.
Laisvai pasirenkamas dalykas, 5 ir 7 semestre, 9 kr.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai vienintelė tokio pobūdžio programa Lietuvoje
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę Lėlių ir objektų teatro režisūros studijų programą, absolventai gali dirbti Lietuvos ir užsienio lėlių teatruose; užsiimti individualia menine, projektine veikla; kurti savo teatrus.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigusieji Lėlių ir objektų teatro režisūros studijų programą gali tęsti mokslus Teatro ir kino krypties magistrantūroje.