Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sielovadinė rūpyba (anglų k. - Pastoral Care)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Studijų krypties šaka

Sveikata ir gerovė

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6633

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-31

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531JX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550923

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-07-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas:
parengti profesinius bakalaurus, gebančius rūpintis asmenų (ypač išgyvenančių egzistencinius sunkumus) ir bendruomenių dvasine sveikata ir socialine gerove vadovaujantis krikščioniškomis vertybėmis.
Studijų rezultatai:
1. Sielovadiniame darbe vadovaujasi krikščioniška asmens samprata, Bažnyčios moraliniu ir socialiniu mokymu bei profesinės etikos principais.
2. Kūrybiškai ir kritiškai taiko psichologijos, socialinio darbo žinias, užtikrinant sielovadinio darbo efektyvumą.
3. Atlieka taikomuosius socialinius tyrimus darnios žmogaus ir aplinkos raidos bei socialinės atskirties mažinimo srityse.
4. Renka ir sistemina informaciją, užtikrina konfidencialumą, identifikuojant asmenų ir bendruomenių egzistencines problemas.
5. Rengia ir įgyvendina sielovadinės pagalbos asmenims ir bendruomenėms planus ir projektus.
6. Valdo dvasinės ir socialinės pagalbos procesus, taikydamas įvairius socialinio darbo metodus bei asmenų ir bendruomenių dvasinio puoselėjimo priemones.
7. Konstruktyviai bendrauja ir bendradarbiauja lietuvių ir užsienio kalbomis, užtikrinant profesinės veiklos kokybę.
8. Kritiškai vertina ir reflektuoja savo profesinę veiklą, prisiimdamas atsakomybę už asmenybinį augimą ir profesinį tobulėjimą, vadovaujantis krikščioniškomis vertybėmis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos vykdomos 3 metus (6 semestrus). Studijų dalykai kiekviename semestre išdėstyti tolygiai – po 6-7 dalykus. Studijuojant vyksta paskaitos, praktiniai užsiėmimai, dėstytojo individualus darbas su studentu, savarankiškas studento darbas, taikomi mokslinio darbo elementai. Egzaminai išdėstyti tolygiai visuose semestruose. VI semestre pateikiamas ir ginamas baigiamasis darbas. Programoje numatytos 3 praktikos, laisvai pasirenkamieji dalykai. Sielovadinės rūpybos studijų programoje numatyta taikyti įvairias užsiėmimų formas (paskaitas, pratybas, seminarus, ekskursijas ir kt.) ir metodus (demonstravimą, diskusijas, darbą grupėse, projektinius darbus, atvejų studijas, testus ir kt.), kurie sudarys sąlygas studentams pasiekti studijų rezultatų.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimai vertinami dešimties balų sistemoje pagal patvirtintą Studijų pasiekimų vertinimo tvarką. Studentų atsiskaitymams taikomas suminio (kaupiamojo) vertinimo sistema. Studijų rezultatai vertinami: SP + KP + EP, kur SP = savarankiško darbo pažymys (20 proc. galutinio pažymio); KP = kontrolinių užduočių pažymių vidurkis (20 proc. galutinio pažymio); EP – egzamino pažymys (60 proc. galutinio pažymio).

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studijų programoje laisvai pasirenkamiems dalykams skirti 9 kreditai iš Kolegijos ar kitos aukštosios mokyklos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa yra unikali Lietuvoje, skirta parengti specialistus gebančius suteikti profesionalią pagalbą dvasinę krizę bei įvairius egzistencinius sunkumus išgyvenantiems asmenis, dirbant praktinį socialinį darbą įvairiose socialinių paslaugų įstaigose ir bendruomenėse. Programa yra inovatyvi ir unikali savo tikslais ir turiniu, kadangi paremta socialinio darbo, katalikų teologijos ir psichologijos mokslų pasiekimų sinergija. Tarptautinė patirtis: Erasmus + studijos ir praktika.