Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vaidyba (anglų k. - Theatre acting)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Teatras

Studijų krypties šaka

Teatras

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6630

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

2021_Teatro krypties studijos_VDK.pdf

Valstybinis kodas

6531PX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550215

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti profesionalaus vizualiojo teatro
aktorius, gebančius: kūrybiškai taikyti
įgytas žinias bei aktorinės technikos ir
sceninio veiksmo kūrimo pagrindus
įvairiose scenos meno žanruose, dirbant
individualiai bei kolektyve; vykdyti
savo srities meninės veiklos tyrimus,
motyvuojančius sceninio projekto
tikslingumą bei vertę; išmanančius
spektaklio ir parateatrinių renginių
kūrimo specifiką bei gebančius vykdyti
aktorines užduotis, realizuojant
režisūrinį spektaklio arba renginio
sumanymą; bendrauti su teatralais bei
kitų sričių meno specialistais, diegiant
kūrybines teatrinio meno inovacijas ir
gebančius priimti atsakomybę už savo
profesinę kūrybinę veiklą, nuolat
plėtojant savarankiško mokymosi,
kritiško ir kūrybiško mąstymo bei
verslumo įgūdžius.
Studijų rezultatai:
A1. Išmano vaidmens kūrimo specifiką,
vizualiojo teatro sceninės raiškos būdus,
kuriuos geba kūrybiškai taikyti kuriant
vaidmenis.
A2. Žino pagrindinius teatro ir
dramaturgijos raidos etapus ir įgytas
žinias geba tikslingai taikyti
kūrybiniuose projektuose.
B1. Geba atlikti profesinės veiklos
kultūrinius, meninius ir socialinius
tyrimus, pagrindžiančius sceninio
projekto vertę ir tikslingumą.
B2. Geba rinkti ir analizuoti
kūrybiniam projektui reikalingą
kultūrinio paveldo, meninę, literatūrinę,
muzikinę, socialinės panaudos
informaciją, atlikti meninį tyrimą,
reikalingą įvairių žanrų teatriniams
projektams.
C1. Išmano spektaklio kūrimo specifiką,
suvokia ir geba vykdyti aktorines
užduotis atliekant vaidmenį bei
suvokiant režisūrinį meninį spektaklio
sumanymą.
C2.Įvaldo ir kūrybiškai taiko vizualinės
teatro raiškos priemonių teorines ir
praktines žinias kuriant vaidmenis
įvairiuose teatro žanruose ir formose,
geba tikslingai taikyti vizualiojo teatro
komponentus kolektyviniuose ir
individualiuose sceniniuose
projektuose.
D1. Geba savo profesinėje veikloje
bendrauti su teatro ir kitų sričių
specialistais, sukurti grįžtamąjį ryšį su
žiūrovais.
D2. Geba viešai pristatyti individualius
ir kolektyvinius teatrinius projektus.
E1. Įgytų žinių ir gebėjimų,
reflektavimo įgūdžių pagrindu geba
toliau savarankiškai mokytis, plėsdamas
savo kūrybinės idėjos
konceptualizavimo ir interpretavimo bei
galimybių ribas, siedamas jas su
ugdomais verslumo įgūdžiais,
atsižvelgdamas į visuomenės ir kultūros
poreikius bei menininkui keliamus
uždavinius.
E2. Geba savarankiškai mąstyti, viešai
ir atsakingai vertinti savo profesinės
veiklos rezultatų poveikį visuomenei,
suvokdamas pozityvią kultūros ir meno
funkciją dabarties visuomenės poreikių
kontekste.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų rezultatais grindžiamos
Vaidybos studijų programos mokymo ir
mokymosi veiklos ir yra orientuotos į
studento saviraišką, savarankišką
mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą.
Studijų procese diegiami inovatyvūs
studijų organizavimo ir veiklos metodai.
Studijų procesas realizuojamas derinant
įvairias mokymo ir mokymosi formas
(paskaitos, seminarai, praktiniai
užsiėmimai, projektinis darbas,
demonstravimas, diskusijos, komandinis
darbas, individualus darbas,
savarankiškas darbas, pristatomasis
pokalbis, situacijos analizė, dokumentų,
analogų, literatūros šaltinių analizė,
refleksija). Studijos yra orientuojamos į
bendravimo ir bendradarbiavimo,
savarankiškos praktinės veiklos,
komandinio darbo, kritinio ir kūrybinio
mąstymo skatinimo diegimą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Tikrinamieji testai, egzaminas,
diferencijuota įskaita, tarpinė
peržiūra/perklausa, galutinė
peržiūra/perklausa ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Teatro ir dramaturgijos istorija;
Specialybinė užsienio kalba; Kalbos
kultūra; Lietuvos teatro ir dramaturgijos
istorija; Vaidyba I-V; Sceninis judesys
I-II (pantomima, akrobatika);
Dainavimas I-III; Šokis I –V; Sceninė
kalba I-II; Sceninis judesys III
(akrobatika); Vizualinė raiška teatre IIII; Sceninis judesys IV-V (sceniniai
kovos menai); Vaidyba pieš kamerą;
Režisūrinė scenos kompozicija;
Baigiamasis darbas; praktikos:
Kūrybinių projektų praktika;
Priešdiplominė kūrybinė praktika,
Specialybės praktika; Teatrinio grimo
pagrindai/ Makiažo pagrindai;
Tarpkultūrinė
komunikacija/Komunikacija; Sceninių
renginių vadybos pagrindai/ Verslo
vadybos pagrindai; Laisvai
pasirenkamas dalykas; Naratyvo
režisūros praktika/Scenarijaus rašymo
praktika.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai gali pasirinkti
pasirenkamuosius ir laisvai
pasirenkamuosius studijų dalykus. Taip
pat studentai gali laisvai rinktis praktikų
atlikimo vietas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas baigęs Vaidybos studijų
programą ir įgijęs menų profesinio
bakalauro laipsnį, įgytus gebėjimus ir
žinias gali taikyti: dirbdamas
valstybinėse ir privačiose teatro trupėse;
dirbdamas aktorių atrankos agentūrose,
reklamos gamybos agentūrose;
dirbdamas televizijoje ir kine;
dirbdamas renginių organizavimo
agentūrose; užsiimdamas edukacine,
kultūrine ir socialine projektine veikla
(vykdyti projektus); įsteigti ir vadovauti
teatro kolektyvui.
Tolesnių studijų galimybės:
Pabaigęs studijų programą, įgijęs menų
profesinį bakalauro laipsnį absolventas
turi galimybę siekti magistro laipsnio
Lietuvos ir užsienio aukštosiose
mokyklose.
Programos aprašymo santraukos
parengimo ir atnaujinimo datos:
parengta 2015 m. gegužės 28d.,
atnaujinta 2018 m. vasario 28 d.