Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Klinikinė sveikatos psichologija (anglų k. - Clinical Health Psychology)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Psichologija

Studijų krypties šaka

Sveikatos psichologija

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Psichologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7125

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-8

Akreditavimo vertinimo išvados

LSMU_Sveikatos psichologija_6211JX003_2017_MA.doc

Valstybinis kodas

6211JX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470313

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-05-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti sveikatos, sveikatos sutrikimų ir sveikatos priežiūros sistemos veiklos ypatumus išmanančius psichologijos profesionalus, gebančius dirbti įvairių specialybių komandose, moksliniais argumentais grįsti ir veiksmingai taikyti konkrečios sveikatos psichologijos veiklos sritims tinkamus metodus, vertinti savo veiklos veiksmingumą ir savarankiškai tobulėti
Studijų rezultatai:
Baigęs studijų programą, absolventas:
1. Turės psichologijos ir biomedicinos srities mokslų žinių, reikalingų sveikatos psichologo darbe, ir gebės jas taikyti aiškindami su psichologija susijusius sveikatos ir sveikatos sutrikimų aspektus.
2. Gebės suplanuoti ir atlikti mokslinį tyrimą psichologijos srityje, parinkdamas tinkamą imtį, tyrimo tipą ir metodus
3. Gebės analizuoti ir vertinti tyrimo duomenis naudodamas tinkamus kiekybinės ar kokybinės analizės metodus bei pristatyti jo rezultatus
4. Gebės, atsižvelgdamas į atskirų sveikatos psichologijos veiklos sričių ypatumus, nustatyti klientų poreikius ir parengti psichologinės intervencijos planą
5. Gebės atlikti psichologinį įvertinimą, pagal veiklos sritį ir tyrimo aplinkybes parinkdamas tinkamus metodus, interpretuoti įvertinimo rezultatus ir parengti išvadas
6. Gebės atlikti konkrečiai profesinės veiklos situacijai tinkamą ir moksliškai argumentuotais metodais pagrįstą intervenciją
7. Gebės vertinti savo veiklos veiksmingumą
8. Gebės veiksmingai bendrauti su klientais, pristatyti savo veiklos rezultatus ar tyrimų duomenis mokslo ir plačiajai visuomenei, dirbti tarpdisciplininėje komandoje
9. Žinos ir profesinėje veikloje gebės taikyti teisės aktus, reglamentuojančius psichologo ir sveikatos priežiūros sistemos veiklą ir veiksmingai organizuoti savo profesinę karjerą
10. Gebės ieškoti ir kritiškai vertinti informaciją, savarankiškai plėsti savo žinias ir gebėjimus
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo(si) veiklos ir taikomi studijų metodai:
1) į studentus orientuotos veiklos – seminaras, įtraukiamoji paskaita, atvejo analizė, praktikos dienoraštis,
2) veiklos, akcentuojančios dėstytojo darbą – paskaita, konsultacija,
3) veiklos, akcentuojančios dėstytojo vadovavimą – seminaras, diskusija, įtraukiamoji paskaita,
4) studento savarankiškas darbas – terminų mokymasis, informacijos paieška
5) veiklos, pagrįstos problemų sprendimu – diskusija, filmo analizė,
6) veiklos, pagrįstos užduotimis – atvejo analizė, teksto analizė, informacijos paieška, dokumentų analizė,
7) veiklos, pagrįstos moksliniais tyrimais – mokslinės literatūros analizė, tyrimo planavimas ir vykdymas,
8) mokymasis darbo vietoje – praktika, stebėjimas, praktikos dienoraštis,
9) veiklos, pagrįstos grupiniu darbu – darbas grupėje, diskusija, socialinis eksperimentas, situacijos modeliavimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas žodžiu, egzaminas raštu, testavimas, individualios užduoties parengimas, grupinės užduoties parengimas, atvejo analizė, esė, pristatymas grupėje, praktikos dienoraštis, praktikos vadovo atsiliepimas, kursinio ir baigomojo darbų parengimas ir gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
bendra programos apimtis 120 ECTS, iš jų
psichologijos studijų krypties dalykai (86 ECTS): Elgsena ir sveikata, Stresas ir sveikata, Sveikatos sutrikimai ir jų psichologiniai aspektai, Specializacija sveikatos psichologijos srityse, Moksliniai tyrimai sveikatos psichologijoje, Psichologinis konsultavimas ir įvertinimas, Psichologija sveikatos priežiūros sistemoje ir veiksmingas darbo organizavimas, Baigiamasis darbas.
Profesinė praktika 30 ECTS
Laisvai pasirenkami dalykai 4 ECTS
Specializacijos:
Onkopsichologija
Priklausomybių psichologija
Rebilitacijos psichologija
Sveikatos psichologija organizacijoje
Sveikatos psichologija sporte*
* - pradedama nuo 2016 metų rugsėjo
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti dalykus:
specializacijos kryptys – dalykai (moduliai) 10 ECTS, specializacijos praktika 30 ECTS;
laisvai pasirenkami universitetinių studijų dalykai, viso 4 ECTS.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Unikali universiteto struktūra sudaro sąlygas vykdyti ir kompleksiškai plėtoti studijų, mokslo ir klinikinę veiklą, integruotai mokyti psichologijos ir sveikatos priežiūros temų, atlikti psichologijos praktiką sveikatos priežiūros įstaigose, kas užtikrina įvairiapusį ir į praktiką orientuotą sveikatos psichologijos išsilavinimą.